Kaupunginhallituksen 14.9.2020 kokouksen päätökset

Yhteenveto kaupunginhallituksen tekemistä päätöksistä.

254 § Viranhaltijapäätökset
Kaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus merkitsee viranhaltijapäätökset tiedoksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

255 § Lauta- ja johtokuntien sekä henkilöstöjaoston pöytäkirjat
Kaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus päättää, ettei pöytäkirjoista ilmeneviä päätöksiä oteta kaupunginhallituksen käsiteltäviksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

256 § Valtuuston työjärjestyksen mukainen kirjallinen kysymys kaupunginhallitukselle / Irene Turenius
Kaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus esittää valtuustolle valtuutettu Irene Tureniuksen kirjalliseen kysymykseen oheisen valmistelutekstistä ilmenevän vastauksen.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

257 § Seinäjoen Energia Oy:n ja Into Seinäjoki Oy:n hallituksen jäsenen vaihtuminen/ohjeet uusista jäsenistä
Kaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus antaa ohjeet kaupunginjohtaja Jorma Rasinmäen tilalle Seinäjoen Energia Oy:n ja Into Seinäjoki Oy:n hallituksiin valittavista henkilöistä ja oikeuttaa hallintojohtaja Jari Jokisen tekemään muutoksen Seinäjoen kaupungin puolesta Seinäjoen Energia Oy:n osalta OyL:n 5 luvun 1 §:n 2 momentissa säädetyllä tavalla ja Into Seinäjoki Oy:n osalta ylimääräisessä yhtiökokouksessa.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Aki Ylisen ehdotuksesta Seinäjoen Energia Oy:n ja Into Seinäjoki Oy:n hallitukseen hyväksyttiin valittavaksi kaupunginjohtaja Jaakko Kiiskilä.

258 § Keskusvaalilautakunnan jäsen Matti Vuorisen ero ja uuden jäsenen valinta
Kaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus ehdottaa valtuustolle, että se hyväksyy keskusvaali-lautakunnan jäsen Matti Vuorisen eron ko. luottamustehtävästä ja valitsee hänen tilalleen uuden keskusvaalilautakunnan jäsenen jäljellä olevalle toimikaudelle.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

259 § Purkamislupahakemus / Ruukintie 65 / lausunto
Kaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus toteaa, ettei sillä ole huomauttamista Kivipuro ry:n purkamislupahakemuksesta Ruukintie 65:ssä, joka koskee kiinteistöä kiinteistötunnus 743-4-70-4.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Esteelliset Harry Wallin ja Sirkka Penttilä Kivipuro ry:n hallituksen jäseninä; eivät läsnä.

260 § Seinäjoen kaupungin talonrakennushankkeiden sisustussuunnittelun puitesopimuskilpailu / hankintaoikaisuvaatimus
Kaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus päättää hankintaitseoikaisuna kumota vs. kaupunkiympäristöjohtajan 2.7.2020 tekemän hankintapäätöksen valmistelutekstistä ilmenevillä perusteilla. Hankinta on kilpailutettava uudelleen.
Näin päätettäessä Protest Design Oy:n oikaisuvaatimuksesta ei ole tarpeen lausua enempää.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

261 § Oikaisuvaatimus kaupunkiympäristöjohtajan päätökseen (35/2020)
Kaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus hylkää Jukka-Pekka Rintamäen oikaisuvaatimuksen valmistelutekstissä esitetyin perustein.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

262 § Merenkurkun neuvosto/Lausuntopyyntö Merenkurkun neuvosto ry:n juridisen muodon muuttamisesta Eurooppalaisen alueellisen yhteistyön yhtymäksi (EAYY)/Seinäjoen kaupungin lausunto/Päätös Merenkurkun neuvosto EAYY:n täysivaltaiseksi jäseneksi liittymisestä / edustajien nimeäminen peruskokoukseen ja hallitukseen
Kaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus päättää, että Seinäjoen kaupungin edustajana Merenkurkun neuvosto ry:n ja Merenkurkun neuvosto EAYY:n hallituksessa on 2.10.2020 alkaen kehittämispäällikkö Hanne-Mari Niemi ja hänen varajäsenenään elinvoimajohtaja Erkki Välimäki, joka edustaa Seinäjoen kaupunkia 2.10. pidettävässä vuosikokouksessa.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

263 § Konserniraportointi 1.1. – 30.6.2020
Kaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus merkitsee kuntayhtymien ja tytäryhtiöiden raportit tiedokseen ja saattaa ne valtuustolle tiedoksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

264 § Konsernipalvelut toimiala: Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan suunnitelma talousarviovuodelle 2021 ja taloussuunnitelmavuosille 2022–2024
Kaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus hyväksyy ja merkitsee tiedokseen konsernipalveluiden sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan suunnitelman taloussuunnitelmakaudelle 2021–2024.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

265 § Kansalaisopiston rehtorin sijaisuuden hoito 21.10.2020 – 24.10.2021
Kaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus määrää apulaisrehtori Teppo Latvasen toimimaan suostumuksensa mukaisesti kansalaisopiston rehtorin sijaisena ja tulosaluejohtajana 21.10.2020–24.10.2021 välisen ajan.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

266 § Vanhusneuvoston toimintasääntö / jäsenten valinta / varajäsenen valinta / puheenjohtajan ja jäsenen valinta
Kaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus nimeää vanhusneuvoston uudeksi puheenjohtajaksi Reijo Pitkäkosken ja uudeksi jäseneksi Raimo Hautalan.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

267 § Ruokapalvelujen tulosyksikön siirtäminen kaupunkiympäristön toimialalle
Kaupunginjohtaja ehdotus:

Kaupunginhallitus

  • muuttaa 1.1.2021 alkaen siivouspalvelupäällikkö Pirjo Kujanpään virkanimikkeen ruoka- ja siivouspalvelupäälliköksi,
  • esittää valtuustolle, että ruokapalvelujen tulosyksikkö siirretään sivistyksen ja hyvinvoinnin hallinnon tulosalueelta kaupunkiympäristön toimialan toimitilat tulosalueelle ja
  • kaupungin hallintosääntöön tehdään valmistelutekstissä esitetyt muutokset.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

268 § Luonnos hallituksen esitykseksi eduskunnalle sote-maakuntien perustamista ja sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisen uudistusta koskevaksi lainsäädännöksi / kaupungin lausunto
Kaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus hyväksyy, että SOTE-lainsäädännöstä annetaan sosiaali- ja terveyslautakunnan ehdottama lausunto ja pelastustointa koskevilta osin Etelä-Pohjanmaan pelastuslaitoksen valmistelema lausunto.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

269 § Toimenpiteet omakotitonttien myynnin edistämiseksi
Kaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus esittää valtuustolle, että se myöntää kaupungingeodeetille valtuudet päättää tonttivarauksesta, hinnoitella kampanjaan valikoituvat 5–10 tonttia kampanjaa tukevalla tavalla sekä sopia kaupan muista ehdoista. Uudet hinnat ovat voimassa kampanjassa määrätyn ajan, jonka jälkeen hinnoittelussa palataan valtuuston aikaisemmin hyväksyttyyn hinnoitteluun.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

270 § Terveyskeskuslääkärin viran muuttaminen alueylilääkärin viraksi
Kaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus esittää valtuustolle, että terveyskeskuslääkärin virka muutetaan alueylilääkärin viraksi 1.10.2020 alkaen.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Lisätietoja
Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Kati Ojaniemi, p. 050 356 0211
Kaupunginjohtaja Jaakko Kiiskilä, p. 050 340 3401
Hallintojohtaja Jari Jokinen, p. 044 754 1670