Kaupunginhallituksen 14.6.2021 kokouksen päätökset

Yhteenveto kaupunginhallituksen tekemistä päätöksistä.

227 § Viranhaltijapäätökset
Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus merkitsee viranhaltijapäätökset tiedoksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

228 § Lauta- ja johtokuntien sekä henkilöstöjaoston pöytäkirjat
Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus päättää, ettei pöytäkirjoista ilmeneviä päätöksiä oteta kaupunginhallituksen käsiteltäviksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

229 § Seinäjoen kaupungin ja Etelä-Pohjanmaan Hevosjalostusliitto ry:n välinen sopimus/ vuoden 2021 kuninkuusravit
Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus hyväksyy valmistelutekstistä ilmenevän vuoden 2021 kuninkuusraveja koskevan yhteistyösopimuksen Etelä-Pohjanmaan hevosjalostusliitto ry:n kanssa.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Esteelliset: Esa Nuottivaara Etelä-Pohjanmaan hevosjalostusliitto ry:n hallituksen puheenjohtajana ja Kati Ojaniemi hallituksen jäsenenä; eivät läsnä.

Puheenjohtajana tämän asian kohdalla toimi 1. varapuheenjohtaja Kati Särmö.

230 § Yhdenmukainen päätös Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueen väliaikaisen valmistelutoimielimen perustamisesta
Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus hyväksyy

 • Seinäjoen kaupungin osalta, että Etelä-Pohjanmaan väliaikaisen valmistelutoimielimen asettaa Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä, joka tarvittaessa myös mahdollistaa väliaikaisen
  valmistelutoimielimen tukipalvelut.
 • Seinäjoen kaupungin osalta, että Etelä-Pohjanmaan väliaikaisena valmistelutoimielimenä jatkaa aiemmin nimetty esittelytekstin mukainen Pre-VATE siten, että Seinäjoki-Isokyrö yhteistoiminta-alue ja Suupohjan/LLKY nimeävät ko.
  organisaatioiden varajäsenet siten, että tasa-arvovaatimukset täyttyvät.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

231 § Ranta-asemakaavan laajennus / Peräseinäjoen 31. kaupunginosa, Kalajärvi, tila 743-416-5-146 / ranta-asemakaavan hyväksyminen
Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus

 • toteaa Peräseinäjoen, 31. kaupunginosan korttelia 316 sekä siihen liittyviä erityis-, maa- ja metsätalous- sekä vesialueita koskevasta rantaasemakaavaehdotuksesta annetut lausunnot,
 • hyväksyy niihin annetut vastineet sekä vähäiset RA-3, s-2 ja s-3 kaavamääräyksiä koskevat muutokset ja s-2 ja s-3 aluerajauksia koskevat tarkistukset ilman uutta nähtävänä pitoa ja
 • esittää ranta-asemakaavaa kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

232 § Asemakaavan muutos ja laajennus: Kasperi (8.), korttelit 73, 84, 85, ja 130-158 sekä niihin liittyvät katu-, virkistys- ja erityisalueet / asemakaavan hyväksyminen
Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus

 • toteaa Kasperin, 8. kaupunginosan kortteleita 73, 84, 85 ja130-158 sekä niihin liittyviä virkistys-, erityis- ja katualueita koskevasta asemakaavaehdotuksesta annetut lausunnot ja muistutukset,
 • hyväksyy niihin annetut vastineet sekä vähäiset kaavakarttaan lausuntojen johdosta tehdyt tarkistukset sekä selostukseen ja rakennustapaohjeisiin tehdyt täydennykset ilman uutta nähtävänä pitoa ja
 • esittää asemakaavan kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

233 § Asemakaavan muutos: Huhtala 14. kaupunginosa, kortteli 44 (osa), tontti 1 / As Oy Seinäjoen Valona / hyväksyminen
Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus

 • toteaa Huhtalan 14. kaupunginosan korttelia 44 (osa) koskevasta asemakaavaehdotuksesta annetut lausunnot,
 • hyväksyy niihin annetut vastineet,
 • hyväksyy kaava-asiakirjoihin tehdyt vähäiset muutokset ilman uutta nähtävillä pitoa sekä
 • esittää asemakaavan kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

234 § Huhtala kortteli 44 tontti 1/ Valona Oy / MRL 91 a §:n mukaisen maankäyttösopimuksen hyväksyminen
Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus hyväksyy allekirjoitettavaksi luonnoksen mukaisen maankäyttösopimuksen, jolla sovitaan Valona Oy:n kanssa 275 800 euron suuruisesta, MRL 91a§:n mukaisesta korvauksesta sopimusluonnoksesta
ilmenevin ehdoin.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

235 § Kuntarahoituksen myöntäminen Mäki-Pohdon ratsastuskentän kunnostushankkeeseen / kassalainan myöntäminen Mäki-Pohdon ratsastuskentän kunnostushankkeeseen
Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus esittää valtuustolle, että valtuusto myöntää Mäki-Pohdon Yksityisratsastajat ry:lle seuraavan kassalainan:

Lainansaaja: Mäki-Pohdon Yksityisratsastajat ry
Lainamäärä: 91 700 euroa
Laina-aika: Laina erääntyy 31.5.2022
Korko: 6 kk:n Euribor +1,25 %
Vakuus: Ei vakuutta.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

236 § Tarkennukset Seinäjoen kaupungin hallintosääntöön
Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus ehdottaa valtuustolle, että se hyväksyy Seinäjoen kaupungin hallintosääntöön tehtäväksi valmistelutekstistä ilmenevät muutokset 1.8.2021 alkaen.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

237 § Hankintapäätös: 21056 Seinäjoen kaupungin palveluliikenne
Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus päättää:

 • hylätä Tapio Lae Oyn tarjouksen valmisteluosassa mainituin perustein
 • hyväksyä Härmän Liikenne Oyn tarjouksen
 • oikeuttaa hankintajohtajan allekirjoittamaan sopimukset
 • oikeuttaa hankintajohtajan hyväksymään sopimuksiin perustuvat vähäiset muutokset sopimuskauden aikana

Tätä päätöstä koskeva hankintasopimus syntyy sopimuksen allekirjoittamisella.

Päätös on julkisesti nähtävänä päätöspäivää seuraavana arkipäivänä.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

238 § Hankintapäätös: 21038 henkilökuljetusten välityspalvelu
Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus päättää:

 • hylätä EPn Myynti ja konsultointi Oy:n ja Keskustaksi Oy:n tarjoukset valmisteluosassa ilmenevin perustein tarjouskilpailusta tarjouspyynnön vastaisina.
 • hyväksyä palveluntuottajaksi kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen tehnyt Call Waves Solutions Finland Oy
 • oikeuttaa hankintajohtajan allekirjoittamaan sopimukset
 • oikeuttaa hankintajohtajan hyväksymään sopimuksiin perustuvat vähäiset muutokset sopimuskauden aikana

Tätä päätöstä koskeva hankintasopimus syntyy sopimuksen allekirjoittamisella.

Päätös on julkisesti nähtävänä päätöspäivää seuraavana arkipäivänä.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

239 § Kaupunkiympäristöjohtajan päätös 5/2021 22.2.2021 lupainsinöörin valinta / oikaisuvaatimus (salassa pidettävä laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta 6 luku 24 § kohta 25) / kaupungin lausunto
Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus antaa valmistelutekstin mukaisen lausunnon Vaasan hallintooikeudelle Sirpa Ollilan tekemän valituksen johdosta.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Lisätietoja
Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Kati Ojaniemi, p. 050 356 0211
Kaupunginjohtaja Jaakko Kiiskilä, p. 050 340 3401
Hallintojohtaja Jari Jokinen, p. 044 754 1670