Kaupunginhallituksen 14.3.2022 kokouksen päätökset

Yhteenveto kaupunginhallituksen tekemistä päätöksistä.

§ 78 Viranhaltijapäätökset
Kaupunginjohtajan ehdotus
Kaupunginhallitus merkitsee viranhaltijapäätökset tiedoksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 79 Valtuustoaloite/Seinäjoen Energian sitoutuminen kotimaisen puun polttamiseen / vastaus
Hallintojohtajan ehdotus
Kaupunginhallitus antaa oheisen vastauksen Aki Ylisen ym. valtuutettujen valtuustoaloitteeseen ja esittää valtuustolle, että se toteaa valtuustoaloitteen loppuun käsitellyksi.

Kaupunginhallitus päättää antaa seuraavan konserniohjeen Seinäjoen Energia Oy:lle:

 • Lähtökohtaisesti Seinäjoen Energia Oy:n ehdottamat toimintatavat ovat hyväksyttäviä.
 • Koska erityisalojen hankintalain 6 §:n mukaan energiatuotannon polttoaineet on rajattu ko. lain ulkopuolelle, kaupunki edellyttää, että energiatuotannon polttoaineiden kilpailutuksessa ei hyväksytä Venäjältä tai Valko-Venäjältä hankittuja energiatuotteita.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Esteelliset: Piia Kattelus-Kilpeläinen ja Jaakko Kiiskilä Seinäjoen Energia Oy:n hallituksen jäseninä ja Mervi Mäenpää ja Juha Takamaa hallituksen varajäseninä; eivät läsnä.

§ 80 Valtuustoaloite / Seinäjoen keskustan alueella parkkikiekolla 2 h ilmaista pysäköintiaikaa / vastaus
Kaupunginjohtajan ehdotus
Kaupunginhallitus antaa oheisen vastauksen Reima Kuisla ym. valtuutettujen valtuustoaloitteeseen ja esittää valtuustolle, että se toteaa valtuustoaloitteen loppuun käsitellyksi.

Asian käsittely kokouksessa: Asiasta käydyn keskustelun aikana puheenjohtaja totesi Kati Särmön ehdottaneen Aki Ylisen ja Piia-Kattelus-Kilpeläisen kannattamana, että asia palautetaan uudelleen valmisteltavaksi erilaisten vaihtoehtojen valmistelemiseksi.

Puheenjohtajan kysyttyä voiko hallitus yksimielisesti hyväksyä palautusehdotuksen, hallitus hyväksyi yksimielisesti palautusehdotuksen.

Päätös: Asia palautettiin uudelleen valmisteltavaksi erilaisten vaihtoehtojen valmistelemiseksi.

Esteellinen: Juha Takamaa Seipark Oy:n hallituksen jäsenenä; ei läsnä.

§ 81 Käsittelemättömät valtuustoaloitteet vuonna 2021
Kaupunginjohtajan ehdotus
Kaupunginhallitus

 • antaa valtuustolle asiaselostuksessa todetut selvitykset vastauksina valtuustoaloitteisiin sekä
 • esittää valtuustolle, että valtuusto päättää katsoa edellä olevat valtuustoaloitteet tulleen loppuun käsitellyiksi.

Päätös: Puheenjohtajan ehdotuksesta hallitus hyväksyi liputusohjeita koskevan asian palauttamisen uudelleen valmisteltavaksi siten, että siitä pyydetään kunkin valtuustoryhmän lausunnot.

Ehdotus hyväksyttiin muilta osin.

§ 82 Yhteistyösopimus Into Seinäjoki Oy:n kanssa elinkeino- ja yrityspalveluista
Hallintojohtajan ehdotus
Kaupunginhallitus hyväksyy Into Seinäjoki Oy:n kanssa tehtäväksi valmistelutekstistä ilmenevän yhteistyösopimuksen.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Esteelliset: Jaakko Kiiskilä Into Seinäjoki Oy:n hallituksen jäsenenä ja Erkki Välimäki hallituksen varajäsenenä; eivät läsnä.

§ 83 Sevas Kodit Oy:n takausanomus / Lintuviita 4
Kaupunginjohtajan ehdotus
Kaupunginhallitus ehdottaa valtuustolle, että se myöntää kaupungin omavelkaisen takauksen (sisältää lainan pääoman, koron, mahdolliset viivästyskorot ja perimiskulut ja muut lainan liitännäiskulut) seuraavalle Kuntarahoitus Oyj:n Sevas Kodit Oy:lle myöntämälle lainalle:

Lainanantaja: Kuntarahoitus Oyj
Lainan määrä: 420 530,00 euroa
Laina-aika: 5 vuotta
Lainan korko: Korko sidotaan 12 kuukauden euriborviitekorkoon lisättynä 0,370 % marginaalilla (korkoindikaatio 28.1.2022 klo 14)
Takauksen vastavakuus: Sevas Kodit Oy siirtää Seinäjoen kaupungille olemassa olevat tontin Lintuviita 4 (kiinteistötunnus 743-8-40-1) sähköiset panttikirjat luoton yhteydessä, yhteismäärältään 1.301.680,58 € vastavakuudeksi.

Lisäksi kaupunginhallitus päättää periä takauksesta takausprovisiona 0,75 % vuosittain kunkin vuoden lopussa olevan takauspääoman määrästä.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Esteelliset: Juha Takamaa Sevas Kodit Oy:n hallituksen jäsenenä ja Jesse Luhtala ja Erkki Välimäki hallituksen varajäseninä; eivät läsnä.

§ 84 Uuden Törnävän koulun hankintamenettelyn käynnistäminen / rahoitus
Kaupunginjohtajan ehdotus
Kaupunginhallitus hyväksyy, että Törnävän koulun rahoitetaan kiinteistöleasinginä. Lisäksi Törnävän puukoulu liitetään osaksi rahoitettavaa kiinteistöleasingiä.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Esteellinen : Johannes Karhu hallintolaki 28 §, ei läsnä.

§ 85 Tilintarkastajan väliraportti 2021
Kaupunginjohtajan ehdotus
Kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi tilintarkastajan väliraportin tilikauden 2021 tilintarkastuksesta.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 86 Vuoden 2021 talousarvion määrärahojen ylitykset
Kaupunginjohtajan ehdotus
Kaupunginhallitus esittää valtuustolle hyväksyttäväksi asiaselostuksen mukaiset määrärahojen ylitykset vuoden 2021 osalta.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 87 Eräiden määrärahojen ylitysten sitominen
Kaupunginjohtajan ehdotus
Kaupunginhallitus hyväksyy asiaselostuksessa todetussa liitteessä esitetyt määrärahojen ylitysten sitomiset.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 88 Konserniraportointi 1.1. – 31.12.2021
Kaupunginjohtajan ehdotus
Kaupunginhallitus merkitsee kuntayhtymien ja tytäryhtiöiden raportit tiedokseen ja saattaa ne valtuuston käsiteltäväksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 89 Seinäjoen kaupungin kannanotto Vt 19 rakentamiseen ja Teppo-Isokoski -liittymään
Kaupunginjohtajan ehdotus
Kaupunginhallitus päättää toimittaa valmistelutekstin mukaisen kannanoton Väylävirastolle ja ELY-keskukselle.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 90 Asemakaavan laajennus ja muutos, Rahkolan 57. kaupunginosan erityis-, liikenne ja katualue, ja Roveksen 55. kaupunginosan katualue / asemakaavan hyväksyminen
Kaupunginjohtajan ehdotus
Kaupunginhallitus

 • toteaa Rahkolan 57. kaupunginosan erityis-, liikenne- ja katualueita sekä Roveksen 55. kaupunginosan katualuetta koskevasta asemakaavaehdotuksesta annetut lausunnot,
 • hyväksyy niihin annetut vastineet sekä vähäiset edellä valmistelutekstissä mainitut kaavakarttaa koskevat muutokset ilman uutta nähtävänä pitoa ja
 • esittää asemakaavan kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 91 Asemakaavan muutos, Keskusta, kortteli 17 / Kiinteistö Oy Seinäjoen Puskantie 1 / asemakaavaehdotus nähtäville

Kaupunginjohtajan ehdotus
Kaupunginhallitus päättää hyväksyä Keskustan 1. kaupunginosan korttelia 17 sekä siihen liittyviä katualueita koskevan, vielä viimeisteltävän asemakaavaehdotuksen, virallisesti nähtävänä pidettäväksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 92 Palopättäränmäen tuulivoimaosayleiskaava / yleiskaava vireille sekä rakennuskiellon ja toimenpiderajoituksen määrääminen
Kaupunginjohtajan ehdotus
Kaupunginhallitus päättää käynnistää edellä mainituin perustein Palopättäränmäen oikeusvaikutteisen tuulivoimaosayleiskaavan liitekarttaan rajatulla alueella ja hyväksyä kaavan laatijaksi Plandea Oy:n ja YVA-konsultiksi
FCG Finnish Consulting Group Oy:n.

Kaupunginhallitus päättää myös,

 • että yleiskaava-alueelle Palopättäränmäen tuulivoimaosayleiskaavan laadinnan ajaksi määrätään maankäyttö- ja rakennuslain 38 §:n mukainen rakennuskielto viiden vuoden ajaksi; ja
 • että rakennuskielto ja toimenpiderajoitus ei koske hankkeita, joilla on voimassa oleva ympäristölupa, maa-ainestenottolupa, suunnittelutarveratkaisu tai muu rakentamiseen vaadittava lupa, tai joille ennen rakennuskiellon määräämistä olisi voitu myöntää rakennuslupa olemassa olevaan rakennettuun pihapiiriin ilman suunnittelutarveratkaisua (MRL 137 §); ja
 • että alueelle määrätään myös MRL 38 §:n mukaiseen rakennuskieltoon liittyvä MRL 128 §:n mukainen toimenpiderajoitus; ja
 • että toimenpiderajoitus ei koske metsänhoidollisia toimenpiteitä.

Asian käsittely kokouksessa: Asiasta käydyn keskustelun aikana puheenjohtaja totesi Piia Kattelus-Kilpeläisen ehdottaneen Erkki Valtamäen kannattamana kaupunginjohtajan ehdotuksesta poiketen, että asia palautetaan uudelleen valmisteltavaksi koska kaupunkiympäristölautakunnan päätöksestä jossa ei ole määritelty etäisyysvaatimusta tuulivoimaloille on valitettu ja valituksen johdosta tehtävä päätös tulisi ensin odottaa.

Puheenjohtaja totesi, että on äänestettävä asian käsittelyn jatkamisesta tai asian palauttamisesta uudelleen valmisteltavaksi. Puheenjohtaja teki äänestysehdotuksen, ne jotka kannattavat asian käsittelyn jatkamista äänestävät JAA ja ne, jotka kannattavat Piia Kattelus-Kilpeläisen ehdotusta asian palauttamista uudelleen valmisteltavaksi äänestävät EI. Puheenjohtajan äänestysehdotus hyväksyttiin. Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä annettiin 10 JAA-ääntä ( Karhu Johannes, Knuuttila Antti, Mäenpää Mervi, Ojajärvi Tuomas, Ojaniemi Kati, Penttilä Sirkka, Luhtala Jesse, Risikko Paula, Särmö Kati; Ylinen Aki) ja kaksi EI-ääntä ( Kattelus-Kilpeläinen Piia ja Valtamäki Erkki). Puheenjohtaja totesi, että asian käsittelyä jatketaan.

Piia Kattelus-Kilpeläinen ehdotti Erkki Valtamäen kannattamana ettei kaupunginjohtajan ehdotusta hyväksytä. Kun oli tehty kaupunginjohtajan ehdotuksesta poikkeava ehdotus puheenjohtaja totesi, että on suoritettava äänestys. Puheenjohtaja teki äänestysehdotuksen, ne, jotka kannattavat kaupunginjohtajan ehdotusta äänestävät JAA ja ne, jotka kannattavat Piia Kattelus- Kilpeläisen ehdotusta äänestävät EI. Puheenjohtajan äänestysehdotus hyväksyttiin. Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä annettiin 10 JAA-ääntä ( Karhu Johannes, Knuuttila Antti, Mäenpää Mervi, Ojajärvi Tuomas, Ojaniemi Kati, Penttilä Sirkka, Luhtala Jesse, Risikko Paula, Särmö Kati ja Ylinen Aki) ja 2 EI-ääntä ( Kattelus-Kilpeläinen Piia ja Valtamäki Erkki. Puheenjohtaja totesi kaupunginjohtajan ehdotuksen tulleen hyväksytyksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Esteellinen : Reima Kuisla intressijäävinä koska hänen hallintolaissa tarkoitettu läheinen omistaa vireille pantavan yleiskaavan läheisyydessä kiinteistöjä; ei läsnä.

§ 93 Isovuoren tuulivoimaosayleiskaava / yleiskaava vireille sekä rakennuskiellon ja toimenpiderajoituksen määrääminen
Kaupunginjohtajan ehdotus
Kaupunginhallitus päättää käynnistää edellä mainituin perustein Isovuoren oikeusvaikutteisen tuulivoimaosayleiskaavan liitekarttaan rajatulla alueella ja hyväksyä kaavan laatijaksi Ramboll Oy:n.

Kaupunginhallitus päättää myös,

 • että yleiskaava-alueelle Isovuoren tuulivoimaosayleiskaavan laadinnan ajaksi määrätään maankäyttö- ja rakennuslain 38 §:n mukainen rakennuskielto viiden vuoden ajaksi; ja
 • että rakennuskielto ja toimenpiderajoitus ei koske hankkeita, joilla on voimassa oleva ympäristölupa, maa-ainestenottolupa, suunnittelutarveratkaisu tai muu rakentamiseen vaadittava lupa, tai joille ennen rakennuskiellon määräämistä olisi voitu myöntää rakennuslupa olemassa olevaan rakennettuun pihapiiriin ilman suunnittelutarveratkaisua (MRL 137 §);
 • että rakennuskielto ei koske niitä asemakaava-alueita, jotka katsotaan olevan ajan tasalla tai jotka tulevat lainvoimaiseksi yleiskaavan laatimisen aikana;
 • että alueelle määrätään myös MRL 38 §:n mukaiseen rakennuskieltoon liittyvä MRL 128 §:n mukainen toimenpiderajoitus; ja
 • että toimenpiderajoitus ei koske metsänhoidollisia toimenpiteitä.

Lisäksi kaupunginhallitus määrää MRL:n 202 §:n perusteella, että päätös tulee voimaan ennen kuin se on saanut lainvoiman.

Asian käsittely kokouksessa: Puheenjohtaja totesi Piia Kattelus-Kilpeläisen ehdottaneen Erkki Valtamäen kannattamana , ettei kaupunginjohtajan ehdotusta hyväksytä. Kun oli tehty kaupunginjohtajan ehdotuksesta poikkeava ehdotus puheenjohtaja totesi, että on suoritettava äänestys. Puheenjohtaja teki äänestysehdotuksen; ne, jotka kannattavat kaupunginjohtajan ehdotusta äänestävät JAA ja ne, jotka kannattavat Piia Kattelus-Kilpeläisen ehdotusta äänestävät EI. Puheenjohtajan äänestysehdotus hyväksyttiin. Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä annettiin 10 JAA-ääntä ( Karhu Johannes, Knuuttila Antti, Mäenpää Mervi, Ojajärvi Tuomas, Ojaniemi Kati, Penttilä Sirkka, Luhtala Jesse, Risikko Paula, Särmö Kati ja Ylinen Aki) ja 2 EI-ääntä (Kattelus-Kilpeläinen Piia ja Valtamäki Erkki). Puheenjohtaja totesi kaupunginjohtajan ehdotuksen tulleen hyväksytyksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 94 Asemakaavan muutos: Hyllykallio, 52. kaupunginosa, korttelit 4054 (osa) ja 4154 / Asunto-osakeyhtiö Närhipuisto ja Haavisto kodit Pohjanmaa Oy / asemakaavaehdotus nähtäville
Kaupunginjohtajan ehdotus
Kaupunginhallitus päättää hyväksyä Hyllykallion 52. kaupunginosan kortteleita 4054 (osa) ja 4154 sekä niihin liittyviä katualueita koskevan, vielä viimeisteltävän asemakaavaehdotuksen virallisesti nähtävänä pidettäväksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 95 Asemakaavan muutos: Kapernaumi, 5. kaupunginosa, korttelit 19 (osa) ja 22 (osa) ja katualueet. Hankkija Oy / asemakaavan hyväksyminen
Kaupunginjohtajan ehdotus
Kaupunginhallitus

 • toteaa Kapernaumin 5. kaupunginosan kortteleita, korttelit 19 (osa) ja 22 (osa) sekä niihin liittyvistä katualueita koskevasta asemakaavaehdotuksesta annetut lausunnot,
 • hyväksyy niihin annetut vastineet sekä
 • esittää asemakaavan kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Lisätietoja
Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Paula Risikko, p. 050 511 3107
Kaupunginjohtaja Jaakko Kiiskilä, p. 050 340 3401
Hallintojohtaja Jari Jokinen, p. 044 754 1670
Rahoitusjohtaja Mika Itänen, p. 040 566 1245