Kaupunginhallituksen 13.9.2021 kokouksen päätökset

Yhteenveto kaupunginhallituksen tekemistä päätöksistä.

309 § Viranhaltijapäätökset
Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus merkitsee viranhaltijapäätökset tiedoksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

310 § Lauta- ja johtokuntien sekä henkilöstöjaoston pöytäkirjat
Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus päättää, ettei pöytäkirjoista ilmeneviä päätöksiä oteta kaupunginhallituksen käsiteltäviksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

311 § Kuntayhtymien pöytäkirjat
Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus merkitsee oheisen pöytäkirjan tiedokseen.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

312 § Sosiaaliohjaajan viran muuttaminen sosiaalityöntekijän viraksi
Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus esittää valtuustolle, että lapsiperheiden sosiaalipalveluissa vapautuneen sosiaaliohjaajan virka muutetaan sosiaalityöntekijän viraksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

313 § Törnäväntie 24 (entinen ravintokeskus) purkaminen / purkamiskustannuksista sopiminen
Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus valtuuttaa Seinäjoen koulutuskuntayhtymän hakemaan purkuluvan Törnäväntie 24 kiinteistön purkamiselle ja purkamaan rakennuksen kuntayhtymän kustannuksella.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Esteellinen: Mervi Mäenpää Seinäjoen koulutuskuntayhtymän hallituksen jäsenenä; ei läsnä

314 § Ikäihmisten palvelujen tulosaluejohtajan viran haettavaksi julistaminen / haastattelu
Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus

  • merkitsee ikäihmisten palvelujen tulosaluejohtajan viran hakijat tiedoksi ja
  • valitsee valintatyöryhmään keskuudestaan kolme (3) edustajaa (yksi ryhmän puheenjohtaja), sosiaali- ja terveyslautakunnan puheenjohtaja Raimo Ristilän ja viranhaltijoista sosiaali- ja terveysjohtaja Eija Rintalan ja henkilöstöjohtaja vs. Eija Pienimäen, joka toimii valintatyöryhmän sihteerinä.

Päätös: Merkittiin tiedoksi viranhakijat ja hyväksyttiin valintatyöryhmään sosiaali- ja terveyslautakunnan puheenjohtaja Raimo Ristilä ja esitetyt viranhaltijat.

Paula Risikko teki kannatetun kaupunginjohtajan ehdotuksesta poikkeavan ehdotuksen, että kaupunginhallitus valitsee haastattelutyöryhmään neljä edustajaa. Suoritetussa äänestyksessä tätä ehdotusta kannatti seitsemän hallituksen jäsentä (Risikko Paula, Ristilä Raimo, Kattelus-Kilpeläinen Piia, Valtamäki Erkki, Ojajärvi Tuomas, Penttilä Sirkka ja Knuuttila Antti). Tämän ehdotuksen tultua hyväksytyksi kaupunginhallitus valitsi valintatyöryhmään Jesse Luhtalan ehdotuksesta Paula Risikon puheenjohtajaksi, Sirkka Penttilän ehdotuksesta Sirkka Penttilän jäseneksi, Aki Ylisen ehdotuksesta Anne Flinkkilän jäseneksi ja Piia Kattelus-Kilpeläisen ehdotuksesta Erkki Valtamäen jäseneksi.

315 § Sivistys- ja hyvinvointijohtajan viran haettavaksi julistaminen / viran täyttö
Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus merkitsee tiedokseen sivistys- ja hyvinvointijohtajan virkaa hakeneet ja nimeää valintatyöryhmään viranhaltijoista kaupunginjohtaja Jaakko Kiiskilän, vs. henkilöstöjohtaja Eija Pienimäen, luottamushenkilöistä kasvatus- ja opetuslautakunnan puheenjohtaja Jouko Peltosen, hyvinvointilautakunnan puheenjohtaja Paula Sihdon ja kolme (3) edustajaa ja heistä yhden puheenjohtajaksi. Valintatyöryhmän sihteerinä toimii vs. henkilöstöjohtaja Eija Pienimäki.

Päätös: Merkittiin tiedoksi viranhakijat ja hyväksyttiin esitetyt lautakuntien puheenjohtajat ja viranhaltijat valintatyöryhmään.

Puheenjohtaja totesi Erkki Valtamäen ehdottaneen Tuomas Ojajärven kannattamana kaupunginjohtajan ehdotuksesta poiketen, että kaupunginhallitus valitsee valintatyöryhmään neljä edustajaa. Kun oli tehty kannatettu kaupunginjohtajan ehdotuksesta poikkeava ehdotus puheenjohtaja ehdotti, että suoritetaan äänestys, ne, jotka kannattavat kaupunginjohtajan ehdotusta äänestävät JAA ja ne, jotka kannattavat Erkki Valtamäen ehdotusta äänestävät Ei. Suoritetussa äänestyksessä annettiin 6 JAA-ääntä( Ylinen Aki, Luhtala Jesse, Flinkkilä Anne, Mäenpää Mervi, Karhu Johannes , Ahokas Noora ) ja 7 EI-ääntä Risikko Paula, Ristilä Raimo, Kattelus-Kilpeläinen Piia, Valtamäki Erkki, Ojajärvi Tuomas, Penttiä Sirkka ja Knuuttila Antti).

Tämän jälkeen valintatyöryhmään valittiin Aki Ylisen ehdotuksesta Pasi Kivisaari puheenjohtajaksi, Jesse Luhtalan ehdotuksesta Paula Risikko jäseneksi, Erkki Valtamäen ehdotuksesta Piia Kattelus-Kilpeläinen jäseneksi ja Tuomas Ojajärven ehdotuksesta Antti Knuuttila jäseneksi.

316 § Konserniraportointi 1.1. – 30.6.2021
Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus merkitsee kuntayhtymien ja tytäryhtiöiden raportit tiedokseen ja saattaa ne valtuuston käsiteltäväksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

317 § Konsernipalvelut toimiala: Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan suunnitelma talousarviovuodelle 2022 ja taloussuunnitelmavuosille 2023–2025
Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus hyväksyy ja merkitsee tiedokseen konsernipalveluiden sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan suunnitelman taloussuunnitelmakaudelle 2022–2025.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

318 § Vuoden 2022 talousarviokehyksen hyväksyminen
Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus hyväksyy vuoden 2022 talousarviokehyksen päivityksen (raami 2.0) oheisen liitteen mukaisesti.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

319 § Työllistämisehdot / hankinnoilla työllistäminen
Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus hyväksyy periaatelinjauksenaan, että kaupungin hankinnoissa voidaan käyttää työllistämisehtoja 1.10.2021 alkaen.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

320 § Toimenpiteet Seinäjoen asema-alueen kehittämiseksi/kauppakirja/määrärahan varaaminen/Perhepalvelukeskus Aallokon sijainti/suunnitteluluvat Into Seinäjoki Oy:lle ja Seipark Oy:lle/kilpailullinen neuvottelumenettely /YIT Suomi
Oy indikatiivinen vuokratarjous

Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus merkitsee tiedokseen kilpailullisen neuvottelumenettelyn valmistelutilanteen ja hyväksyy YIT Suomi Oy:n indikatiivisen vuokratarjouksen, sillä ehdolla, että Seinäjoen kaupungin ja YIT Suomi Oy:n välillä tehdään koko
kilpailullisen neuvottelumenettelyn piiriin kuuluvasta hankekokonaisuudesta sopimus. Vuokrasopimusta voidaan tarkentaa vielä pinta-alojen ja toimintojen sijoittelun osalta.

Asian käsittely kokouksessa: Asiasta käydyn keskustelun jälkeen puheenjohtaja totesi Johannes Karhun ehdottaneen kaupunginjohtajan ehdotuksesta poiketen, että hyväksyy YIT Suomi Oy:n muutoin mutta kaupunki vuokraa vain asemahallin alueen. Puheenjohtaja totesi, että ehdotus kannattamattomana raukeaa.

Päätös: Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksyttiin.

Esteellinen: Juha Takamaa Seipark Oy:n hallituksen jäsenenä, ei läsnä.

321 § Poikkeamishakemus: Rantapoikkeaminen, 743-416-38-0, Peräseinäjoki
Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus myöntää edellä mainittuihin seikkoihin perustuen poikkeamisluvan rakentaa rantavyöhykkeelle ilman MRL 72 §:n mukaista kaavaa rakentamalla hakemuksen liitteiden periaatteiden mukaisesti asuinrakennus ja
talousrakennus. Rakennuslupahakemuksen yhteydessä tulee esittää suunnitelmat jätevesien käsit-telystä ympäristöön kohdistuvien haittojen minimoimiseksi. Hakijan tulee liittyä kustannuksellaan vesijohtoverkostoon. Rakennusten tulee sopeutua ympäristöönsä.

Päätöksen antaminen:
Tämä päätös annetaan julkipanon jälkeen.

Sovelletut oikeusohjeet:
MRL 72, MRL 171, 173, 174, MRL 198, MRA 86, 88 ja 97 §.
Kaupungin hallintosäännön 5 luku 23 §, kohta 19.

Voimassaoloaika:
Tämä lupa on voimassa päätöksenantopäivästä kaksi (2) vuotta, jonka kuluessa tätä poikkeamislupaa vastaavaa rakennuslupaa on haettava. Ennen minkäänlaiseen rakennustoimenpiteeseen ryhtymistä hakijan on saatava rakennusvalvontaviranomaiselta rakennuslupa.

Päätöksen tiedoksianto:
Päätöksestä ilmoitetaan siten kuin MRL 174 §:ssä säädetään.

Muutoksenhaku:
Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Vaasan hallinto-oikeudelle.

Valitusosoitus on liitteenä.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

322 § Poikkeamishakemus: Seinäjoki, 743-15-80-3, Kärki
Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus myöntää kiinteistölle 743-15-80-3 poikkeamisluvan (poikkeaminen MRL 58 § 1 mom mukaisesta kiellosta rakentaa vastoin asemakaavaa), koskien poikkeamista asemakaavan mukaisesta rakennusoikeudesta ja rakennusalan ylityksestä, rakentamalla kolme asuinrakennusta talousrakennuksineen hakemuksen liitteiden periaatteiden mukaisesti. Suunnitelmien mukainen poikkeaminen asemakaavasta ei aiheuta haittaa kaavoitukselle, kaavan toteutumiselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle.
MRL 171 §:n tarkoittamat erityiset edellytykset ovat olemassa.

Päätöksen antaminen:
Tämä päätös annetaan julkipanon jälkeen.

Sovelletut oikeusohjeet:
MRL 58, MRL 171, 173, 174, MRL 198, MRA 86, 88 ja 97 §. Kaupungin hallintosäännön 5 luku 23 §, kohta 19.

Voimassaoloaika:
Tämä lupa on voimassa päätöksenantopäivästä kaksi (2) vuotta, jonka kuluessa. tätä poikkeamislupaa vastaavaa rakennuslupaa on haettava. Ennen minkäänlaiseen rakennustoimenpiteeseen ryhtymistä hakijan on saatava rakennusvalvontaviranomaiselta rakennuslupa.

Päätöksen tiedoksianto:
Päätöksestä ilmoitetaan siten kuin MRL 174 §:ssä säädetään.

Muutoksenhaku:
Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Vaasan hallinto-oikeudelle.

Valitusosoitus on liitteenä.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

323 § Asemakaavan laajennus, Pajuluoma 20. kaupunginosa, korttelit 142–158 ja Kärki 15. kaupunginosan katualue / kaavaehdotus nähtäville
Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus päättää hyväksyä Pajuluoman 20. kaupunginosan kortteleita 142 – 158 sekä niihin liittyviä virkistys-, erityis- ja katualueita sekä Kärjen 15. kaupunginosan katualuetta koskevan, vielä viimeisteltävän
asemakaavaehdotuksen virallisesti nähtävänä pidettäväksi MRL 65 §:n ja MRA 27 §:n mukaisesti.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Lisätietoja
Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Paula Risikko, p. 050 511 3107
Kaupunginjohtaja Jaakko Kiiskilä, p. 050 340 3401

Hallintojohtaja Jari Jokinen, p.044-7541670
Rahoitusjohtaja Mika Itänen, p. 040 566 1245