Kaupunginhallituksen 13.6.2022 kokouksen päätökset

Yhteenveto kaupunginhallituksen tekemistä päätöksistä.

§ 211 Viranhaltijapäätökset
Vs. kaupunginjohtajan ehdotus
Kaupunginhallitus merkitsee viranhaltijapäätökset tiedoksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 212 Lauta- ja johtokuntien sekä henkilöstöjaoston pöytäkirjat
Vs. kaupunginjohtajan ehdotus
Kaupunginhallitus päättää, ettei pöytäkirjasta ilmeneviä päätöksiä oteta kaupunginhallituksen käsiteltäviksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 213 Taannehtivien henkilökohtaisten lisien (KVTES) maksaminen/ lisämääräraha
Vs. kaupunginjohtajan ehdotus
Kaupunginhallitus

 • hyväksyy valmistelutekstin mukaisen henkilökohtaisten lisien maksamisen kertakorvauksena,
 • hyväksyy henkilökohtaisen työsuorituksen ja työn vaativuuden arviointi-järjestelmän hankinnan ja
 • esittää valtuustolle, että tämä hyväksyy vuoden 2022 talousarviossa 3 574 000 euron lisämäärärahan, josta 3 549 000 euroa osoitetaan kustannuspaikka 1501 (henkilöstöhallinto), tilille 4002 henkilökohtaisia lisiä varten ja 25 000 euroa tilille 4342 tietojärjestelmän hankintaa varten.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 214 Arviointikertomus 2021
Vs. kaupunginjohtajan ehdotus
Kaupunginhallitus

 • merkitsee tiedoksi Seinäjoen kaupungin arviointikertomuksen vuodelta 2021
 • saattaa arviointikertomuksen toimialojen tietoon ja huomioonotettavaksi

sekä toteaa, että

 • tarkastuslautakunta esittää kaupunginvaltuustolle, että
 • tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2021 merkitään tiedoksi ja
 • valtuusto velvoittaa kaupunginhallituksen antamaan lokakuun 2022 loppuun mennessä kuntalain 121 §:n mukaisen lausunnon toimenpiteistä, joihin arviointikertomuksessa esiin nostetut havainnot antavat aihetta.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 215 Seinäjoen kaupungin selvitys Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueelle / täydennykset
Vs. kaupunginjohtajan ehdotus
Kaupunginhallitus tarkentaa Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueelle annettuja selvityksiä valmistelutekstistä ja liitteistä ilmenevällä tavalla. Sopimusten siirtymisestä Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueelle 1.1.2023 alkaen on säädetty voimaanpanolain 25 §:ssä.

Selvityksiä tarkennetaan vielä v. 2022 aikana koska em. asioissa tapahtuu muutoksia loppuvuoden aikanakin.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Esteelliset:

Paula Risikko Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueen aluevaltuuston puheenjohtaja ja Piia Kattelus-Kilpeläinen Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueen aluevaltuuston 2.varapuheenjohtaja ( hallintolaki 28 § 1 mom:n 7 kohta),Sirkka Penttilä Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueen hallituksen jäsen, Jesse Luhtala Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueen hallituksen varajäsen ja Aki Ylinen Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueen hallituksen varajäsen ( hallintolaki 28 § 1 mom:n 5 kohta); eivät läsnä.

Puheenjohtajana tämän asian kohdalla toimi hallituksen valitsemana Kati Särmö.

§ 216 Seinäjoen ammattikorkeakoulun hakemus Future Frami Food Lab -tulevaisuusinvestoinnin omarahoitukseen
Kaupunginhallitus päättää myöntää Seinäjoen kaupungin rahoitusosuutena Future Frami Foodlab -hankkeeseen vv. 2022-2025 yhteensä enintään 50 % hakijan omarahoitusosuudesta eli enintään 232.272,00 euroa, joka jakautuu vuosittaisiin rahoitusosuuksiin seuraavasti:

2022: 8 925 euroa
2023: 94 060 euroa
2024: 94 060 euroa
2025: 35 227 euroa.

 • että em. rahoitusosuus myönnetään elinvoiman ja kilpailukyvyn toimialan aluekehitysrahoituksesta (kp 7151), sillä täsmennyksellä, että vuosien 2023-2025 rahoituksen edellytyksenä on valtuuston kullekin vuodelle talousarviossa myöntämä aluekehitysmääräraha.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Esteelliset:

Paula Risikko koska hallintolaissa tarkoitettu läheinen on Seinäjoen Ammattikorkeakoulu Oy:n hallituksen jäsen; ei läsnä.

Puheenjohtajana tämän asian kohdalla toimi 1. varapuheenjohtaja Aki Ylinen.

§ 217 Yhteistyösopimusten irtisanominen kirjanpitopalvelujen tuottamisesta
Vs. kaupunginjohtajan ehdotus
Kaupunginhallitus:

 • hyväksyy, että yhteistyösopimus kirjanpitopalvelujen tuottamisesta Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymälle irtisanotaan päättymään 31.12.2022, koska hyvinvointialue aloittaa toimintansa silloin
 • hyväksyy, että yhteistyösopimus kirjanpitopalvelujen tuottamisesta Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymälle irtisanotaan päättymään 31.12.2022, koska hyvinvointialue aloittaa toimintansa silloin
 • toteaa lisäksi, Seinäjoen kaupungilla on määräaikainen yhteistyösopimus kirjanpitopalvelujen tuottamisesta Valmistelutoimielimelle/ Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue (jäljempänä VATE) päättyy 31.12.2022 ilman eri irtisanomista.
 • merkitsee tiedoksi, että kaupungin talousjohto on yhdessä EPSHP:n talousjohdon (1.6.2022) ja Eskoon sosiaalipalvelujenkuntayhtymäjohtajan (2.6.2022) sopineet, että kaupungilta Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueelle siirtyvät, ko. tilinpäätösten tekemiseen tarvittavat
  henkilöt osallistuvat ko. tilinpäätösten tekemiseen keväällä 2023 aiempien vuosien käytännön tapaan ja että tämän vuoksi vuodenvaihteen jälkeen tästä ei tehdä erillistä laskutusta. Lisäksi rahoitusjohtaja on keskustellut asiasta hyvinvointialueen johtajan kanssa 6.6.2022. Tärkeätä on yhdessä
  turvata sujuva siirtymä tilinpäätösten valmistumiseen asti.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Esteelliset:

Paula Risikko Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin valtuuston puheenjohtaja ( hallintolaki 28 § 1 mom:n 7 kohta), Sirkka Penttilä Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin hallituksen 2. varapuheenjohtaja, Kati Ojaniemi Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin hallituksen jäsen ja Pasi Kivisaari koska hallintolaissa tarkoitettu läheinen on Eskoon sosiaalipalvelujenkuntayhtymän hallituksen puheenjohtaja; eivät läsnä.

Puheenjohtajana tämän asian kohdalla toimi 1. varapuheenjohtaja Aki Ylinen, toiseksi pöytäkirjantarkastajaksi valittiin Kati Särmö.

§ 218 Kuntarahoituksen myöntäminen Mäki-Pohdon ratsastuskentän kunnostushankkeeseen / kassalainan myöntäminen Mäki-Pohdon ratsastuskentän kunnostushankkeeseen
Vs. kaupunginjohtajan ehdotus
Kaupunginhallitus esittää valtuustolle, että valtuusto myöntää jatkoajan Mäki-Pohdon Yksityisratsastajat ry:lle seuraavasti kassalainalle:

Lainansaaja: Mäki-Pohdon Yksityisratsastajat ry
Lainamäärä: 91 700 euroa
Laina-aika: Laina erääntyy 31.12.2022
Korko: 6 kk:n Euribor +1,25 %
Vakuus: Ei vakuutta.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 219 Seinäjoen kaupunkistrategia 2022-2029
Vs. kaupunginjohtajan ehdotus
Kaupunginhallitus esittää valtuustolle, että se hyväksyy Seinäjoen kaupunkistrategian 2022 – 2029 liitteen mukaisena.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 220 Lapuan Kestävät kunnat ilmastoyhteistyö –kutsu
Vs. kaupunginjohtajan ehdotus
Kaupunginhallitus antaa valmistelutekstin mukaisen vastauksen Lapuan kaupunginhallituksen ilmastoyhteistyö -kutsuun.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 221 Etelä-Pohjanmaan liiton hallitusohjelmatavoitteet / kommenttipyyntö
Vs. kaupunginjohtajan ehdotus
Kaupunginhallitus antaa valmistelutekstistä ilmenevän lausunnon Etelä-Pohjanmaan liitolle hallitusohjelmatavoitteista.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 222 Esitys Kaupungin (vuokralainen) ja kiinteistöosakeyhtiö Seinäjoen Y-talon (vuokranantaja) välisen vuokrasopimuksen muuttaminen vuokra-asetuksen mukaiseksi
Vs. kaupunginjohtajan ehdotus
Kaupunginhallitus päättää esittää Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueen hallitukselle, että Seinäjoen kaupungin (vuokralainen) ja Kiinteistöosakeyhtiö Seinäjoen Y-talon (vuokranantaja) välistä vuokrasopimusta ei siirretä sellaisenaan, vaan hyvinvointialueen ja kiinteistöosakeyhtiö Seinäjoen Y-talon
välillä tehdään uusi vuokra-asetuksen mukainen vuokrasopimus 1.1.2023 alkaen kaupunkien ja kuntien yhdenvertaisen kohtelun varmistamiseksi, mikäli sopimusta ei ole jo tätä ennen muutettu.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Esteelliset:

Paula Risikko, Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueen aluevaltuuston puheenjohtaja ja Piia Kattelus-Kilpeläinen Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueen aluevaltuuston 2. varapuheenjohtaja ( hallintolaki 28 § 1 mom:n 7 kohta) , Sirkka Penttilä Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueen hallituksen jäsen, Jesse Luhtala Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueen hallituksen varajäsen, Aki Ylinen Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueen hallituksen varajäsen ja Kati Ojaniemi Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin hallituksen jäsen ( hallintolaki 28 § 1 mom:n 5 kohta); eivät läsnä

Puheenjohtajana tämän asian kohdalla toimi hallituksen valitsemana Kati Särmö, toiseksi pöytäkirjantarkastajaksi valittiin Mervi Mäenpää.

§ 223 Keskusta kortteli 17 kiinteistö 743-1-17-6 / CK Kehitys Oy / MRL 91 a §:n mukaisen maankäyttösopimuksen hyväksyminen
Vs. kaupunginjohtajan ehdotus
Kaupunginhallitus hyväksyy allekirjoitettavaksi luonnoksen mukaisen maankäyttösopimuksen, jolla sovitaan CK Kehitys Oy:n kanssa 2 031 735 € suuruisesta, MRL 91a§:n mukaisesta korvauksesta sopimusluonnoksesta ilmenevin ehdoin.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 224 Asemakaavan muutos, Keskusta, kortteli 17 / Kiinteistö Oy Seinäjoen Puskantie 1 / asemakaavan hyväksyminen
Vs. kaupunginjohtajan ehdotus
Kaupunginhallitus:

 • toteaa Keskustan 1. kaupunginosan korttelia 17 koskevasta asemakaavaehdotuksesta annetut lausunnot,
 • hyväksyy niihin annetut vastineet ja asemakaavakarttaan, määräyksiin ja selostukseen tehdyt vähäiset täydennykset ilman uutta nähtäville panoa,
 • esittää asemakaavan kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 225 Seinäjoen kaupungin lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle julkisten työvoima- ja yrityspalveluiden uudelleen järjestämistä koskevaksi lainsäädännöksi
Vs. kaupunginjohtajan ehdotus
Kaupunginhallitus antaa oheisen liitteen mukaisen lausunnon luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle julkisten työvoima- ja yrityspalveluiden uudelleen järjestämistä koskevaksi lainsäädännöksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 226 Hankintapäätös: 22026P Ympärivuorokautinen asumispalvelu
Vs. kaupunginjohtajan ehdotus (salassa pidettävä)
Kaupunginhallitus

 • hyväksyy puitejärjestelyyn seuraavat palveluntuottajat alla esitetyin hinnoin (sis.hoivan ja ateriat)
 • oikeuttaa hankintajohtajan allekirjoittamaan sopimukset
 • oikeuttaa hankintajohtajan hyväksymään sopimuksiin perustuvat vähäiset muutokset sopimuskauden aikana.

KIVIPURO RY:
Aaltokoti, Tammikoti ja Kuusikoti

 • hinta 148,90 €/vrk (1.4.2023 alkaen 164,61€/vrk)
 • kriisipaikka 168,00 €/vrk (1.4.2023 alkaen 193,00 €/vrk)
  ESPERI CARE OY:
  Teponkartano
 • hinta 149,44 €/vrk (1.4.2023 alkaen 179,00 €/vrk)
 • kriisipaikka 180,97€/vrk (1.4.2023 alkaen 213,49 €/vrk)
  Kärjenpuisto
 • hinta 151,44 €/vrk (1.4.2023 alkaen 182,00 €/vrk) * kriisipaikka 190,47 €/vrk
  (1.4.2023 alkaen 224,08 €/vrk)
  SAGA CARE OY:
  Lakeudenlinna
 • hinta 153,70 €/vrk (1.4.2023 alkaen 184,20€/vrk)
 • kriisipaikka 185,41 €/vrk (1.4.2023 alkaen 216,00 €/vrk)
  MEHILÄINEN HOIVAPALVELUT OY:
 • hinta 160,80 €/vrk (1.4.2023 alkaen 183,80 €/vrk)
 • kriisipaikka 224,00 €/vrk (1.4.2023 alkaen 252,00 €/vrk)
  ATTENDO OY:
  Pihlakartano
 • hinta 162,00 €/vrk (1.4.2023 alkaen 194,00 €/vrk)
 • kriisipaikka 183,70 €/vrk (1.4.2023 alkaen 215,70 €/vrk)
  ATTENDO MI-HOIVA OY:
  Vuorikoti
 • hinta 162,00 €/vrk (1.4.2023 alkaen 194,00 €/vrk)
 • kriisipaikka 183,70 €/vrk (1.4.2023 alkaen 215,70 €/vrk)
  SILLANPÄÄ-KOTI OY
 • hinta 205,00 €/vrk (1.4.2023 alkaen 205,00 €/vrk)
 • kriisipaikka 230,00 €/vrk (1.4.2023 alkaen 230,00 €/vrk)

Hankinnan arvioitu arvo (12 M€), joista asiakasmaksuina palautuu n. 20%.

Tätä päätöstä koskeva hankintasopimus syntyy sopimuksen allekirjoittamisella.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 227 Kiinteistö Oy Seinäjoen Myllypuistokodin osakkeiden, maa-alueen myyminen ja vuokrasopimus
Vs. kaupunginjohtajan ehdotus
Kaupunginhallitus päättää;

 1. Hyväksyä oheisen liitteestä ilmenevän kauppakirjan, jolla Seinäjoen
  kaupunki myy erikoisssijoitusrahasto eQ yhteiskuntakiinteistöille Kiinteistö Oy Seinäjoen Myllypuistokodin koko osakekannan 25 302 604,64 euron velattomalla kauppahinnalla ja muutoin kauppakirjasta ilmenevin ehdoin.
 2. Hyväksyä erikoissijoitusrahasto eQ yhteiskuntakiinteistöjen kanssa tehtäväksi oheisen liitteestä ilmenevän vuokrasopimuksen, jolla Seinäjoen kaupunki vuokraa Kiinteistö Oy Seinäjoen Myllypuistokodin omistamat jo rakennetut tilat ( 5 317 hm2), jotka sijaitsevat n. 20 000 m2:n määräalalla tilasta 743-14-1-3-6, josta määräalasta muodostetaan tontti 743-14-13-7.
 3. Hyväksyä aikaisemmin jo hyväksymäänsä Kiinteistö Oy Seinäjoen Myllypuistokodin ja kaupungin väliseen vuokrasopimukseen liitteestä ilmenevät ylläpitovuokraa ym. koskevat tarkennukset.
 4. Esittää valtuustolle, että se hyväksyy oheisen liitteestä ilmenevän kauppakirjan, jolla Seinäjoen kaupunki myy 1 260 000 euron kauppahinnalla Kiinteistö Oy Seinäjoen Myllypuistokodille em. osakekaupan jälkeen määräalan n. 20 000 m2 tontista 743-14-13-6, josta muodostetaan tontti 743-14-13-7.
 5. Esittää valtuustolle, että em. kauppojen toteuttamiseksi tarpeelliset ja kauppojen toteutumisesta johtuvat vuoden 2022 talousarvion muutokset ja taloussuunnitelmaan tehtävät muutokset tehdään sen jälkeen, kun talousvaikutukset ovat tarkentuneet.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Esteelliset:

Paula Risikko Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueen aluevaltuuston puheenjohtaja ja Piia Kattelus-Kilpeläinen Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueen aluevaltuuston 2. varapuheenjohtaja ( hallintolaki 28 § 1 mom:n 7 kohta ), Jesse Luhtala Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueen hallituksen varajäsen, Aki Ylinen Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueen varajäsen ( hallintolaki 28 § 1 mom:n 5 kohta); eivät läsnä.

Puheenjohtajana tämän asian kohdalla toimi hallituksen valitsemana Kati Särmö.

§ 228 Rikos- ja eräiden riita-asioiden sovittelupalveluiden tuottamista koskevan puitesopimuksen siirtäminen Seinäjoen kaupungilta Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueelle
Vs. kaupunginjohtajan ehdotus
Kaupunginhallitus siirtää valmistelutekstissä kuvatun sopimuksen Seinäjoen kaupungilta Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueelle 1.1.2023 alkaen.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Esteelliset:

Paula Risikko Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueen aluevaltuuston puheenjohtaja ja Piia Kattelus-Kilpeläinen Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueen aluevaltuuston 2. varapuheenjohtaja ( hallintolaki 28 § 1 mom:n 7 kohta) , Jesse Luhtala Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueen hallituksen varajäsen ja Aki Ylinen Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueen varajäsen ( hallintolaki 28 §1 mom:n 5 kohta ) ; eivät läsnä

Puheenjohtajana tämän asian kohdalla toimi hallituksen valitsemana Kati Särmö.

Lisätietoja
Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Paula Risikko, p. 050 511 3107
Vs. kaupunginjohtaja, hallintojohtaja Jari Jokinen, p. 044 754 1670
Rahoitusjohtaja Mika Itänen, p. 040 566 1245