Kaupunginhallituksen 13.12.2021 kokouksen päätökset

Yhteenveto kaupunginhallituksen tekemistä päätöksistä.

§ 437 Viranhaltijapäätökset
Kaupunginjohtajan ehdotus
Kaupunginhallitus merkitsee viranhaltijapäätökset tiedoksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 438 Lauta- ja johtokuntien sekä henkilöstöjaoston pöytäkirjat
Kaupunginjohtajan ehdotus
Kaupunginhallitus päättää, ettei pöytäkirjasta ilmeneviä päätöksiä oteta kaupunginhallituksen käsiteltäviksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 439 Kuntayhtymien pöytäkirjat
Kaupunginjohtajan ehdotus
Kaupunginhallitus merkitsee oheisen pöytäkirjan tiedokseen.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 440 Valtuustoaloite/Aloitteiden seurantajärjestelmä / vastaus
Kaupunginjohtajan ehdotus
Kaupunginhallitus esittää valtuustolle valtuutettu Jarkko Ala-Riihimäen ym. valtuutettujen valtuustaloitteeseen annetun vastauksen ja, että valtuusto
toteaa valtuustoaloitteen loppuun käsitellyksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 441 Valtuustoaloite/Pride-liputus Seinäjoella / vastaus
Kaupunginjohtajan ehdotus
Kaupunginhallitus esittää valtuustolle vihreän valtuustoryhmän Pride-liputusta koskevan valtuustoaloitteeseen annetun vastauksen ja, että se toteaa valtuustoaloitteen loppuun käsitellyksi.

Lisäksi kaupunginhallitus päättää, että kaupungin liputusohjeet valmistellaan kaupunginhallitukselle tammikuun 2022 aikana kaupunginhallituksen päätettäväksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 442 Vahinkorahaston korko
Kaupunginjohtajan ehdotus
Kaupunginhallitus vahvistaa vahinkorahastolle laskettavan koron suuruudeksi 1,0 % vuodelle 2021.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 443 Tiede-, taide- ja kulttuurirahaston korko
Kaupunginjohtajan ehdotus
Kaupunginhallitus vahvistaa tiede-, taide- ja kulttuurirahastolle laskettavan koron suuruudeksi 1,0 % vuodelle 2021.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 444 Talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen
Kaupunginjohtajan ehdotus
Kaupunginhallitus päättää osaltaan hyväksyä talousarvion käyttösuunnitelmat koskien vuotta 2022 asiaselostuksen mukaisesti.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 445 Autopaikkojen järjestämisestä vapautumista koskeva sopimus Kiinteistö Oy Sofian Tuvan kanssa / Uusi sopimus K.Oy Seinäjoen Sofiankulman ja K.Oy Seinäjoen Sofiantornin kanssa
Kaupunginjohtajan ehdotus
Kaupunginhallitus hyväksyy valmistelutekstistä ilmenevän Seinäjoen kaupungin, Kiinteistö Oy Seinäjoen Sofiankulman ja Kiinteistö Oy Seinäjoen Sofiantornin välisen sopimuksen asemakaavan edellyttämien autopaikkojen
järjestämisestä vapautumisesta.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 446 SVOP sijoitukset Seipark Oy:n
Kaupunginjohtajan ehdotus
Kaupunginhallitus esittää valtuustolle, että em. sopimuksiin perustuvat kaupungille perityt korvaukset yhteensä 390 000 euroa sijoitetaan Seipark Oy:n SVOP (sijoitetun vapaan omapääoman ehtoinen sijoitus) sijoituksena ja vuoden 2021 talousarvioon tehdään seuraava muutos:

  • tuloihin lisätään 390 000 euroa tilikohtaan 3530 kustannuspaikalle 1302,
  • menoihin lisätään 390 000 euroa tilikohtaan 1201 kustannuspaikalle 1302.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Esteellinen: Juha Takamaa Seipark Oy.n hallituksen jäsenenä; ei läsnä.

§ 447 Johtavan rakennustarkastajan viran hakijat / haastattelu
Kaupunginjohtajan ehdotus kokouksessa:
Kaupunginhallitus päättää valita johtavan rakennustarkastajan virkaan YAMK Katja Heleniuksen hakemuksensa, koulutuksensa, työkokemuksensa, haastattelun ja henkilöarvioinnin perusteella soveltuvimpana. Viran täyttämisessä noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa.

Varalle valitaan rakennusinsinööri (AMK) Tero Raveala hakemuksensa, koulutuksensa, työkokemuksensa, haastattelun ja henkilöarvioinnin perusteella toiseksi soveltuvimpana.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 448 Sote ja pelastustoimen järjestämisvastuun siirtyminen hyvinvointialueelle 1.1.2023 lukien/mahdolliset omistusjärjestelyt
Kaupunginjohtajan ehdotus
Kaupunginhallitus hyväksyy periaatepäätöksenä, että työryhmän myytäväksi ehdottamien SOTE/PELA kiinteistöjen osalta voidaan jatkaa valmistelua niiden myymiseksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Esteelliset: Paula Risikko Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän valtuuston puheenjohtajana ja Kati Ojaniemi ja Sirkka Penttilä Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin hallituksen jäseninä; eivät läsnä.

Puheenjohtajana tämän asian kohdalla toimi 1. varapuheenjohtaja Aki Ylinen.

§ 449 Seinäjoen kaupungin sopimusohjaus / Sopimuksen hallintaa koskevat ohjeet
Kaupunginjohtajan ehdotus
Kaupunginhallitus hyväksyy Seinäjoen kaupungin sopimuksen hallintaohjeen. Ohje julkaistaan kaupungin kotisivuilla internetissä ja toimialojen johtoryhmien edellytetään käyvän sen läpi kokouksissaan.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 450 Vuoden 2021 talousarvion määrärahojen muutos, maakaupat
Kaupunginjohtajan ehdotus
Kaupunginhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto hyväksyy asiaselostuksessa todetun vuoden 2021 talousarvion määrärahojen muutoksen.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 451 Sidonnaisuusrekisterin valvonta ja ylläpito
Kaupunginjohtajan ehdotus
Kaupunginhallitus esittää valtuustolle tiedoksi sidonnaisuusilmoitusten tilannekatsauksen.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 452 Seinäjoen kaupungin liittyminen Kohti hiilineutraalia kuntaa -verkostoon / Ekoviisas Seinäjoki -ohjelma
Kaupunginjohtajajn ehdotus:
Kaupunginhallitus esittää valtuustolle, että se hyväksyy Ekoviisas Seinäjoki -ohjelman Seinäjoen kaupungin HINKU -kriteerien edellyttämäksi toimintaohjelmaksi. Sen perusteella listataan vuosittain investoinnit ja toimet, joita kaupungissa tehdään kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi. Listaus
tulevalle vuodelle päivitetään vuosittain ja tuodaan talousarvion käsittelyvaiheessa kaupunginvaltuustoon. Toimenpiteiden seurantaan pyritään tulevaisuudessa saamaan työkalu, jonka avulla edistymistä on helppo tarkastella.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 453 Seinäjoen Lentoasema Oy:n osakeanti / osakkeiden merkitseminen / määräraha
Kaupunginjohtajan ehdotus
Kaupunginhallitus esittää valtuustolle, että Seinäjoen kaupunki merkitsee ja maksaa Seinäjoen Lentoasema Oy:n osakkeita em. osakeannissa 80 000 eurolla.

Lisäksi valtuusto hyväksyy, että vuoden 2022 talousarviota muutetaan Seinäjoen Lentoasema Oy:n osakkeiden merkitsemistä ja maksamista varten seuraavasti:

  • +80 000 euroa kirjataan tilikohtaan 1212 ja kustannuspaikalle 1302.

Lisäksi kaupunginhallitus esittää valtuustolle, että Seinäjoen Lentoasema Oy:n kanssa tehtyä ostopalvelusopimusta jatketaan vuosille 2022-2025.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin

Esteelliset: Jari Jokinen Rengonharju-säätiön hallituksen asiantuntija jäsenenä ja Johannes Karhu yhteisöjääviyden perusteella; eivät läsnä.

Pöytäkirjanpitäjänä tämän asian kohdalla toimi vs. henkilöstösihteeri Eija Pienimäki.

§ 454 Hyvinvointisuunnitelma 2021-2025
Kaupunginjohtajan ehdotus
Kaupunginhallitus esittää valtuustolle, että se hyväksyy Tilaa hyvinvoinnille -Hyvinvointisuunnitelman 2021-2025.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 455 Seinäjoen kaupungin valmiussuunnitelma 2022-2025
Kaupunginjohtajan ehdotus

Kaupunginhallitus hyväksyy valmiussuunnitelman 2022-2025 ja saattaa sen valtuustolle tiedoksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 456 Tavoite- ja palvelusopimus Into Seinäjoki Oy:n kanssa vuodelle 2020 / toteutuminen ja kehittämispalveluista maksettava korvaus / talousarvion muuttaminen / maksettava korvaus
Hallintojohtajan ehdotus
Kaupunginhallitus ehdottaa valtuustolle, että se hyväksyy Into Seinäjoki Oy:lle maksettavaksi yhteensä 1 260 000 euroa (+alv) korvauksena vuoden 2021 tavoite- ja palvelusopimuksen mukaisista elinkeinojen ja yritystoiminnan
kehittämispalveluista.

Lisäksi kaupunginhallitus esittää valtuustolle, että vuoden 2021 talousarviota muutetaan siten, että tilikohdan 1302 Kaupunginhallitus kustannuspaikka 4460 Muut yhteistoimintaosuudet määrärahaa korotetaan 160 000 eurolla (+alv) em. korvauksen maksamista varten.
Vuoden 2022 osalta Into Seinäjoki Oy:lle asetettaviin yksityiskohtaisiin tavoitteisiin ja kaupungin rahoitukseen yhtiölle palataan sen jälkeen, kun on arvioitu mahdollisuudet uuteen toimintamalliin.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Esteelliset: Jaakko Kiiskilä Into Seinäjoki Oy:n hallituksen jäsenenä ja Erkki Välimäki hallituksen varajäsenenä; eivät läsnä.

§ 457 Kaupungin omavelkainen takaus Kiinteistö Oy Seinäjoen Myllypuistokodin lainalle
Kaupunginjohtajan ehdotus
Kaupunginhallitus ehdottaa valtuustolle, että se myöntää kaupungin omavelkaisen takauksen (sisältää lainan pääoman, koron, mahdollisen viivästyskorot ja perimiskulut ja muut lainan liitännäiskulut.) seuraavalle Kuntarahoitus Oyj:n Kiinteistö Oy Seinäjoen Myllypuistokodille myöntämälle
lainalle:

Lainanantaja: Kuntarahoitus Oyj
Lainan määrä: enintään 28 000 000 euroa
Laina-aika: 15 vuotta
Lainan korko: 10 vuoden koronvaihtosopimuskorko lisättynä 0,50 prosenttiyksikön marginaali. Tilanteessa 26.11.2021 korkoindikaation mukainen korko on 0,65 %. 10 vuoden kiinteän korkojakson jälkeen sovitaan luotonantajan kanssa
uusi marginaali tai vaihtoehtoisesti maksetaan laina pois.
Takauksen vastavakuus: Vuokraoikeuteen (määräala kiinteistöstä 743-14-13-6) ja vuokra-alueella sijaitseviin rakennuksiin vahvistettu laitoskiinnitys yhteensä 5 miljoonan euron määrään ja 23 euron yrityskiinnitys yhtiön omaisuuteen.

Lisäksi kaupunginhallitus päättää periä takauksesta takausprovisiona 0,75 % kunkin vuoden lopussa olevan takauspääoman määrästä.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 458 Kärjen koulun uudisrakennuksen toteuttaminen
Kaupunginjohtajan ehdotus
Kaupunginhallitus päättää antaa Seinäjoen Palvelutalot Oy:n tehtäväksi uuden Kärjen koulun rakennuttamisen päiväkoti Tähden yhteyteen.

Suunnitelmat tuodaan kaupunginhallitukselle tiedoksi sen jälkeen, kun ne ovat valmistuneet.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 459 Poikkeamishakemus: Seinäjoki, 743-404-8-1628, 743-404-8-5, Hautamäen Tila Oy / Poikkeaminen Nurmon Keskustan osayleiskaavan MRL 38 § 3. mom:n mukaisesta rakennuskiellosta
Kaupunginjohtajan ehdotus
Kaupunginhallitus päättää myöntää poikkeamisluvan tiloille 743-404-8-1628 ja 743-404-8-5 suunnitellulle rakentamiselle. Poikkeamishakemus koskee poikkeamista Nurmon keskustan osayleiskaavan tarkistuksen ja laajennuksen,
Keski-Nurmon alue, MRL:n 38 § 3 mom. mukaisesta rakennuskiellosta ja toimenpiderajoituksesta.

Suunnitelman mukainen sikalan rakentaminen ja poikkeaminen alueelle asetetusta rakennuskiellosta ja toimenpiderajoituksesta ei aiheuta haittaa kaavoitukselle, joten MRL 171 §:n tarkoittamat erityiset edellytykset ovat olemassa.

Päätöksen antaminen:
Tämä päätös annetaan julkipanon jälkeen.

Sovellettavat oikeusohjeet:
MRL 38, 171, 173, 174 ja 198, MRA 86 – 88 ja 97 §.
Seinäjoen kaupungin hallintosääntö, 5 luku, 23 §, kohta 19.

Voimassaoloaika:
Tämä lupa on voimassa päätöksenantopäivästä kaksi (2) vuotta. Tätä poikkeamislupaa vastaavaa rakennuslupa on haettava em. ajan kuluessa. Ennen minkäänlaiseen rakentamistoimenpiteeseen ryhtymistä hakijan on saatava rakennusvalvontaviranomaiselta rakennuslupa.

Päätöksen tiedoksianto:
Päätöksestä ilmoitetaan siten kuin MRL 174 §:ssä säädetään.

Muutoksenhaku:
Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Vaasan hallinto-oikeudelle.

Valitusosoitus on liitteenä.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Esteelliset: Kati Ojaniemi ja Mervi Mäenpää Etelä-Pohjanmaan Osuuskaupan hallintoneuvoston jäseninä; eivät läsnä.

§ 460 Purkamislupahakemus / Lintuviita 4 / lausunto
Kaupunginjohtajan ehdotus
Kaupunginhallitus toteaa, ettei sillä ole huomauttamista Seinäjoen Vuokra-Asunnot Oy:n purkamislupahakemuksesta osoitteessa Lintuviita 4, joka koskee kiinteistöä kiinteistötunnus 743-8-40-1.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Esteelliset: Juha Takamaa Sevas Kodit Oy:n hallituksen jäsenenä, Erkki Välimäki ja Jesse Luhtala hallituksen varajäseninä; eivät läsnä.

§ 461 Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien jäsenten ja varajäsenten valinta / täydennykset
Kaupunginjohtajan ehdotus
Kaupunginhallitus myöntää eron Marjo Poikoselle ja valitsee hänen tilalleen 6. vaalitoimikuntaan uuden 3. varajäsenen Marjo Poikosen tilalle.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

6. Vaalitoimikunnan uudeksi 3. varajäseneksi valittiin Esa Ojanperä.

Lisätietoja
Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Paula Risikko, p. 050 511 3107
Kaupunginjohtaja Jaakko Kiiskilä, p. 050 340 3401
Hallintojohtaja Jari Jokinen, p. 044 754 1670
Rahoitusjohtaja Mika Itänen, p. 040 566 1245