Kaupunginhallituksen 12.4.2021 kokouksen päätökset

Yhteenveto kaupunginhallituksen tekemistä päätöksistä.

120 § Viranhaltijapäätökset
Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus merkitsee viranhaltijapäätökset tiedoksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

121 § Lauta- ja johtokuntien sekä henkilöstöjaoston pöytäkirjat
Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus päättää, ettei pöytäkirjoista ilmeneviä päätöksiä oteta kaupunginhallituksen käsiteltäviksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Esteellinen Henna Rantasaari; ei läsnä.

122 § Lausuntopyyntö Lakeuden jätelautakunnan yhteistoimintasopimuksen päivittämisestä / kaupungin lausunto
Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus toteaa lausuntonaan hyväksyvänsä Ilmajoen kunnanhallituksen ehdottamat aikaisintaan 1.1.2022 voimaantulevat muutokset Lakeuden jätelautakuntaa koskevaan sopimukseen yhteisestä jätelautakunnasta.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

123 § Lausuntopyyntö lautamiesten lukumäärän vahvistamisesta / kaupungin lausunto
Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus toteaa lausuntonaan Etelä-Pohjanmaan käräjäoikeuden lautamiesten määrästä seuraavaa;
Seinäjoen kaupunki katsoo, ettei Etelä-Pohjanmaan käräjäoikeuden lautamiesten kokonaismäärää ole tarvetta muuttaa. Lautamiesten kunnittaisessa jaossa on kuitenkin huomioitava Etelä-Pohjanmaan väestön kunnittaiset muutokset, erityisesti Seinäjoen kaupungin osuuden kasvu Etelä-Pohjanmaan väestöstä.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

124 § Sidonnaisuusrekisterin valvonta ja ylläpito
Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus esittää valtuustolle tiedoksi sidonnaisuusilmoitusten tilannekatsauksen.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

125 § Sarastia Oy:n osakkeiden merkitseminen
Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus merkitsee ja maksaa 1 500 Sarastia Oy:n osakkeita 3,66 euron merkintähinnalla eli yhteensä 5 490,00 eurolla. Merkintähinta maksetaan kustannuspaikalta kaupunginhallitus 1302 tili 1212.
Merkintä tehdään ennen päätöksen lainvoimaisuutta, että osakkeet voidaan merkitä ennen merkintähinnan nousemista.

Tämä pöytäkirjan pykälä tarkistetaan kokouksessa.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

126 § Pohja kortteli 17 kiinteistö 743-6-17-1 Asunto Oy Seinäjoen Pohjan Akka / Lakea Oy / MRL 91 a §:n mukaisen maankäyttösopimuksen hyväksyminen
Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus hyväksyy allekirjoitettavaksi luonnoksen mukaisen maankäyttösopimuksen, jolla sovitaan Asunto Oy Seinäjoen Pohjan Akka kanssa 220 000 € suuruisesta, MRL 91a §:n mukaisesta korvauksesta ja muutoin sopimusluonnoksesta ilmenevin ehdoin.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

127 § Asemakaavan muutos: Pohja, 6. kaupunginosa, kortteli 17 (osa) / hyväksyminen
Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus

  • toteaa Pohjan 6. kaupunginosan korttelia 17 (osa) koskevasta asemakaavaehdotuksesta annetut lausunnot ja muistutuksen,
  • hyväksyy niihin annetut vastineet
  • esittää asemakaavaa kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

128 § Kaupungingeodeetin viran täyttäminen/ haastattelu / valinta
Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus valitsee kaupungingeodeetin virkaan 1.10.2021 alkaen DI Mirja Jatkolan haastattelutyöryhmän yksimielisen esityksen mukaan. Hän täyttää viran kelpoisuusvaatimukset ja on koulutuksen, työkokemuksen ja haastattelun perusteella ansioitunein hakija.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

129 § Henkilöstöjohtajan viran haettavaksi julistaminen
Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus julistaa henkilöstöjohtajan viran haettavaksi 1.1.2022 alkaen.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

130 § Toimenpiteet Seinäjoen asema-alueen kehittämiseksi / kauppakirja / määrärahan varaaminen / Perhepalvelukeskus Aallokon sijainti / suunnitteluluvat Into Seinäjoki Oy:lle ja Seipark Oy:lle / kilpailullinen neuvottelumenettely
Hallintojohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus hyväksyy asemanseudun ensimmäisen vaiheen toteutukseen tähtäävään kilpailullisen neuvottelumenettelyn mukaisiin neuvotteluihin YIT Oy:n ja Peab Oy:n, joiden molempien ilmoittautumiset täyttävät ilmoittautumiskutsussa
osallistujilta edellytetyt vaatimukset.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Esteelliset: Esa Nuottivaara Into Seinäjoki Oy:n hallituksen puheenjohtajana, Anne Flinkkilä, Jaakko Kiiskilä ja Kati Särmö hallituksen jäseninä Kati Ojaniemi, Maarit Mikkanen ja Erkki Välimäki hallituksen varajäseninä sekä Juha Takamaa Seipark Oy:n hallituksen jäsenenä; eivät läsnä.

Puheenjohtajana tämän asian kohdalla toimi hallituksen valitsemana Raimo Ristilä.

131 § Sopimus Seinäjoen kaupungin näkyvyydestä Seinäjoki Race 17.4.2021 ravikilpailussa
Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus hyväksyy oheisen valmistelutekstistä ilmenevän Seinäjoen kaupungin ja Etelä-Pohjanmaan Hevosjalostusliitto ry:n välisen sopimuksen Seinäjoen kaupungin näkyvyydestä Seinäjoki Race -tapahtumassa 2021. Tämä sopimus huomioidaan yhteistyösopimuksessa, joka tehdään myöhemmin Kuninkuusravit 2021 -tapahtumasta.

Kaupungin maksettavaksi tuleva määrä 10 000 euroa maksetaan kustannuspaikalta kaupunginhallitus 1302.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Esteelliset: Esa Nuottivaara Etelä-Pohjanmaan hevosjalostusliittio ry:n hallituksen puheenjohtajana ja Kati Ojaniemi hallituksen jäsenenä; eivät läsnä.

Puheenjohtajana tämän asian kohdalla toimi 1.varapuheenjohtaja Kati Särmö.

132 § Asemakaavan muutos, Marttila 2. kaupunginosa, kortteli 43 (osa) / hyväksyminen / valitus / kaupungin lausunto / Vaasan hallinto-oikeuden päätös / Korkeimman hallinto-oikeuden päätös
Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus merkitsee Korkeimman hallinto-oikeuden päätöksen tiedokseen.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

133 § Sosiaali- ja terveysjohtajan viran haettavaksi julistaminen / haastattelu
Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus

  • merkitsee sosiaali- ja terveysjohtajan viran hakijat tiedoksi ja
  • valitsee haastatteluryhmään keskuudestaan kolme (3) edustajaa (yksi ryhmän puheenjohtaja), sosiaali- ja terveyslautakunnan puheenjohtaja Reijo Keski-Hynnilän ja viranhaltijoista kaupunginjohtaja Jaakko Kiiskilän ja henkilöstöjohtaja Raija Rannan.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Hallituksen edustajiksi haastatteluryhmään valittiin Paula Sihdon ehdotuksesta Kati Ojaniemi puheenjohtajaksi ja Kati Särmön ehdottamana Maarit Mikkanen ja Markku Lehtolan ehdottamana Sirkka Penttilä.

Lisätietoja
Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Kati Ojaniemi, p. 050 356 0211
Kaupunginjohtaja Jaakko Kiiskilä, p. 050 340 3401
Hallintojohtaja Jari Jokinen, p. 044 754 1670