Kaupunginhallituksen 10.8.2020 kokouksen päätökset

Yhteenveto kaupunginhallituksen tekemistä päätöksistä.

215 § Viranhaltijapäätökset
Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus merkitsee viranhaltijapäätökset tiedoksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

216 § Lauta- ja johtokuntien sekä henkilöstöjaoston pöytäkirjat
Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus merkitsee viranhaltijapäätökset tiedoksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

217 § Kuntayhtymien pöytäkirjat
Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus merkitsee oheisen pöytäkirjan tiedokseen.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

218 § Kaupunginjohtajan viran vaalin vahvistaminen
Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus päättää vahvistaa kaupunginjohtajan viran vaalin 15.6.2020.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

219 § Purkamislupahakemus / Hanneksenrinne 7
Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus toteaa, ettei sillä ole huomauttamista Seinäjoen keskussairaalan B-osan purkamislupahakemuksesta Hanneksenrinne 7, joka koskee kiinteistöä kiinteistötunnus 743-14-28-9.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Esteelliset: Sirkka Penttilä Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin hallituksen jäsenenä, Paula Sihto Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän palveluksessa olevana ja Harry Wallin Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän valtuuston 2. varapuheenjohtajana; eivät läsnä.

220 § Purkamislupahakemus / Törnäväntie 24
Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus toteaa, ettei sillä ole huomauttamista Seinäjoen koulutuskuntayhtymän B ja D -rakennusten purkamislupahakemuksesta Törnäväntie 24, joka koskee kiinteistöä kiinteistötunnus 743-11-44-13.

Asian käsittely kokouksessa. Asiasta käydyn keskustelun aikana Raimo Ristilä ehdotti Erkki Valtamäen ja Seppo Perkiön kannattamana kaupunginjohtajan ehdotuksesta poiketen, että päätökseen liitetään lausuma Seinäjoen koulutuskuntayhtymälle, että huoltamorakennuksen purkaminen heikentää alueen palveluja ja toivotaan, että huoltamorakennukselle annettaisiin lisäaikaa. Kun oli tehty kannatettu kaupunginjohtajan ehdotuksesta poikkeava ehdotus puheenjohtaja totesi, että on suoritettava äänestys. Puheenjohtaja ehdotti, että suoritetaan nimenhuutoäänestys, ne, jotka kannattavat kaupunginjohtajan ehdotusta äänestävät JAA ja ne, jotka kannattavat Raimo Ristilän ehdotusta äänestävät EI. Puheenjohtajan äänestysehdotus hyväksyttiin. Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä annettiin kolme (3 ) JAA-ääntä Penttilä Sirkka, Rantasaari Henna ja Ylinen Aki ja seitsemän ( 7) EI-ääntä Kuisla Reima, Perkiö Seppo, Luotola Mikael, Mikkanen Maarit, Ristilä Raimo, Särmö Kati ja Valtamäki Erkki. Puheenjohtaja totesi Raimo Ristilän ehdotuksen lisälausumasta tulleen hyväksytyksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. Lisäksi hyväksyttiin Raimo Ristilän ehdotus, jonka mukaan päätökseen liitetään lausuma Seinäjoen koulutuskuntayhtymälle, että huoltamorakennuksen purkaminen heikentää alueen palveluja ja toivotaan , että huoltamorakennukselle annettaisiin lisäaikaa.

Esteelliset: Mervi Mäenpää Seinäjoen koulutuskuntayhtymän hallituksen jäsenenä,ja Paula Sihto hallituksen varajäsenenä, Markku Lehtola Seinäjoen koulutuskuntayhtymän valtuuston 1.varapuheenjohtajana sekä Kati Ojaniemi Seinäjoen koulutuskuntayhtymän palveluksessa olevana; eivät läsnä.

Puheenjohtajana tämän asian kohdalla toimi 1.varapuheenjohtaja Kati Särmö.

221 § Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelma (STM:n mom 33.60.39) / STMn päätös
Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus merkitsee Sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen 2 831 000 euron avustuksesta tiedokseen.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

222 § Seinäjoen kaupungin ja Seinäjoen Energia Oy:n välinen 5-vuotinen rahoitussuunnitelma/velkakirjaehdon muuttaminen
Hallintojohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus ehdottaa valtuustolle, että se hyväksyy valmistelutekstistä ilmenevän 5 -vuotisen investointien rahoitussuunnitelman Seinäjoen Energia Oy:n kanssa ja siihen sisältyvän muutoksen em. kauppahintavelkaa 58 554 678,84 euroa koskevaan velkakirjaan niin, että lainan lyhentämisen aloittaminen siirretään v. 2021 alusta vuoden 2026 alkuun.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Esteelliset: Jorma Rasinmäki, Paula Sihto ja Harry Wallin Seinäjoen Energia Oy:n hallituksen jäseninä ja Juha Takamaa hallituksen varajäsenenä; eivät läsnä.

223 § Äänestysaluejaon mahdollinen muuttaminen vuodelle 2021
Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus päättää, ettei valtuustolle tehdä ehdotusta äänestysaluejaon muuttamisesta.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

224 § Kuntohoitajan toimen muuttaminen fysioterapeutin toimeksi
Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus esittää valtuustolle, että valtuusto päättää

  • perustaa sosiaali- ja terveystoimialalle terveydenhuollon tulosalueelle Seinäjoen fysioterapiayksikköön 1.10.2020 lukien fysioterapeutin toimen (03HOI030) kelpoisuusvaatimuksena laillistetun fysioterapeutin pätevyys ja
  • lakkauttaa vastaavasta ajankohdasta lukien kuntohoitajan toimen.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

225 § Talouskehitys 1 – 6/2020
Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus päättää merkitä tiedoksi katsauksen Talouskehitys 1-6/2020 ja saattaa asian kaupunginvaltuustolle tiedoksi.

Asian käsittely kokouksessa: Kaupunginjohtaja tarkensi ehdotustaan seuraavasti: Kaupunginhallitus edellyttää, että vuodelle 2021 vahvistettu talousarvionkehys ei ylity. Kehyksenmukainen vuosikatetavoite on 23 milj. euroa ja tulostavoite vähintään 56 000 euroa.

Päätös: Kaupunginjohtajan ehdotus täydennyksineen hyväksyttiin.

226 § Maapoliittisen ohjelman 2014-2025 tarkistaminen / maankäyttösopimusten periaatteet
Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus ehdottaa valtuustolle, että se hyväksyy Maapoliittisen ohjelman 2025 sisältäen päivitetyt tilastot vuoden 2019 mukaisina.

Lisäksi kaupunginhallitus hyväksyy valmistelutekstistä ilmenevät tarkennetut maankäyttösopimusten periaatteet ja saattaa ne valtuustolle tiedoksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Esteellinen: Reima Kuisla yhteisöjääviyden perusteella, ei läsnä.

Lisätietoja:
Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Kati Ojaniemi, p. 050 356 0211
Kaupunginjohtaja Jorma Rasinmäki, p. 0400 763 800
Hallintojohtaja Jari Jokinen, p. 044 754 1670