Kaupunginhallituksen 10.5.2021 kokouksen päätökset

Yhteenveto kaupunginhallituksen tekemistä päätöksistä.

163 § Viranhaltijapäätökset
Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus merkitsee viranhaltijapäätökset tiedoksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

164 § Lauta- ja johtokuntien sekä henkilöstöjaoston pöytäkirjat
Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus päättää, ettei pöytäkirjoista ilmeneviä päätöksiä oteta kaupunginhallituksen käsiteltäviksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

165 § Kuntayhtymien pöytäkirjat
Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus merkitsee oheisen pöytäkirjan tiedokseen.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

166 § Tulosneuvottelu Sevas Kodit Oy:n kanssa
Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus merkitsee tiedokseen Sevas Kodit Oy:n kanssa käydyn tulosneuvottelun ja hyväksyy siinä sovitut asiat.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Esteellinen: Juha Takamaa Sevas Kodit Oy:n hallituksen jäsenenä; ei läsnä.

167 § Tulosneuvottelu Seinäjoen Energia Oy:n (konserni) kanssa
Hallintojohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus merkitsee tiedokseen Seinäjoen Energia Oy:n (konserni) kanssa käydyn tulosneuvottelun ja hyväksyy siinä sovitut asiat.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Esteelliset: Jaakko Kiiskilä ja Harry Wallin Seinäjoen Energia Oy:n hallituksen jäseninä ja Juha Takamaa hallituksen varajäsenenä; eivät läsnä.

168 § Seinäjoki Areena Oy:n esitys lisähoitovastikkeen suorittamisesta / talousarvion muutos
Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus esittää valtuustolle, että Seinäjoen Areena Oy:n Seinäjoen kaupungille A-sarjan osakkeenomistajana kohdentama anomus vuoden 2020 tilinpäätökseen liittyen maksettavasta hoitovastikkeesta 94 750 euroa +alv 24 % ja
vuoden 2021 osalta maksettavasta lisävastikkeesta yhteensä 258 400 euroa +alv 24 % hyväksytään ja v. 2021 talousarvioon tehdään em. suoritusten maksamiseksi seuraava muutos:

 • Kaupunkiympäristön tulosyksikkö toimitilat, kustannuspaikka 6103 (isännöinti), tili 4820 (huoneistojen vuokrat) +353 150 euroa.

Mikäli yhtiö saa kustannustukea valtiolta, se pienentää kaupungin lisähoitovastikkeen maksamisvelvollisuutta.

Lisäksi kaupunginhallitus myöntää Seinäjoki Areena Oy:lle seuraavan
kassalainan:

Lainan määrä: 100 000 euroa
Lainan korko: 3 kk euribor +0,75 %, kuitenkin vähintään 0,75 %
Lainan vakuus: Lainan määrää vastaava määrä vuokraoikeuteen (743-10-4-4) ja vuokra-alueella sijaitseviin rakennuksiin kiinnitetty panttikirja.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Esteelliset:
Mikael Luotola Seinäjoki Areena Oy:n hallituksen puheenjohtajana ja Mika Itänen hallituksen jäsenenä; eivät läsnä.

169 § Tilintarkastajan loppuraportti vuoden 2020 tilintarkastuksesta
Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi tilintarkastajan loppuraportin vuoden 2020 tilintarkastuksesta ja saattaa loppuraportin toimialojen tietoon ja huomioon otettavaksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

170 § Tilinpäätös 2020
Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus

 • esittää valtuustolle tilikauden tuloksen käsittelyn osalta seuraavaa:

Poistoeron muutos
Poistoeron vähennys 34 621,01 euroa

Rahastojen muutos
Rahastojen vähennys – 3 446,46 euroa

Tilikauden ylijäämä 13 207 880,31 euroa siirretään taseen omaan pääomaan tilikauden yli-/alijäämä -tilille.

 • saattaa tilinpäätöksen tarkastuslautakunnan käsittelyn jälkeen edelleen valtuuston käsiteltäväksi.

Lisäksi tarkastuslautakunta esittää valtuustolle,

 • että tilintarkastuskertomus vuodelta 2020 merkitään tiedoksi
 • että vuoden 2020 tilinpäätös hyväksytään
 • että toimielinten jäsenille ja tehtäväalueiden johtaville viranhaltijoille myönnetään vastuuvapaus tilikaudelta 1.1.–31.12.2020.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

171 § Arviointikertomus 2020
Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus

 • merkitsee tiedoksi Seinäjoen kaupungin arviointikertomuksen vuodelta 2020
 • saattaa arviointikertomuksen toimialojen tietoon ja huomioonotettavaksi

sekä toteaa, että

Tarkastuslautakunta esittää kaupunginvaltuustolle, että

 • tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2020 merkitään tiedoksi arviointikertomuksessa esiin nostetut havainnot antavat aihetta.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

172 § Talousarvion 2021 määrärahamuutokset ja uudelleenbudjetoinnit, Lisätalousarvio 1/2021
Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus esittää valtuustolle, että valtuusto hyväksyy asiaselostuksessa todetut talousarvion 2021 käyttötalousosan ja investointiosan määrärahamuutokset ja uudelleenbudjetoinnit, Lisätalousarvio 1/2021.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Esteellinen :Irene Turenius Kertunlaakson koulun rehtorina; ei läsnä.

173 § Poikkeamishakemus: Peräseinäjoki, 743-416-4-750/ Vapaa-ajan asunnon rakennusoikeuden lisääminen
Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus myöntää edellä mainituilla perusteluilla tontille 743-416-4-750 poikkeamisluvan rakentaa vastoin voimassa olevaa asemakaavaa. Suunnitelman mukainen, olemassa olevan vapaa-ajan rakennuksen kerrosalan laajennus
muuttamalla terassikatos lämpimäksi tilaksi ei aiheuta haittaa kaavoitukselle, joten MRL 171 §:n tarkoittamat erityiset edellytykset ovat olemassa. Rakennusluvan tulee olla lainvoimainen ennen rakennus- ja korjaustoimenpiteisiin ryhtymistä

Päätöksen antaminen:
Tämä päätös annetaan julkipanon jälkeen.

Sovelletut oikeusohjeet:
MRL 72, MRL 171, 173 ja 174, MRL 198, MRA 86, 88 ja 97 §. Seinäjoen kaupungin hallintosäännön 5 luku 23 §, kohta 19.

Voimassaoloaika:
Tämä lupa on voimassa päätöksenantopäivästä kaksi (2) vuotta. Tätä poikkeamislupaa vastaavaa rakennuslupa on haettava em. ajan kuluessa.

Päätöksen tiedoksianto:
Päätöksestä ilmoitetaan siten kuin MRL 174 §:ssä säädetään.

Muutoksenhaku:
Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Vaasan hallinto-oikeudelle.

Valitusosoitus on liitteenä.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

174 § Asemakaavan muutos: Huhtala 14. kaupunginosa, korttelit 28 (osa), 34 (osa) ja 67 sekä virkistys-, erityis- ja katualueet / hyväksyminen
Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus

 • toteaa Huhtalan 14. kaupunginosan kortteleita 28 (osa), 34 (osa) ja 67 sekä niihin liittyvistä virkistys-, erityis- ja katualueita koskevasta asemakaavaehdotuksesta annetut lausunnot,
 • hyväksyy niihin annetut vastineet,
 • hyväksyy kaava-asiakirjoihin tehdyt vähäiset muutokset ilman uutta nähtävilläpitoa sekä
 • esittää asemakaavan kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

175 § Asemakaavan muutos: Itikka 7. kaupunginosa, korttelit 4 ja 24 / PEAB Oy / hyväksyminen
Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus

 • toteaa Itikan 7. kaupunginosan kortteleita 4 ja 24 sekä niihin liittyvistä virkistys- ja katualueita koskevasta asemakaavaehdotuksesta annetut lausunnot,
 • hyväksyy niihin annetut vastineet sekä
 • esittää asemakaavan kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

176 § Toimenpiteet Seinäjoen asema-alueen kehittämiseksi / kauppakirja / määrärahan varaaminen / Perhepalvelukeskus Aallokon sijainti / suunnitteluluvat Into Seinäjoki Oy:lle ja Seipark Oy:lle / kilpailullinen neuvottelumenettely / kauppakirja
Hallintojohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus hyväksyy allekirjoitettavaksi oheisen kauppakirjan Senaatin Asema-alueet Oy:n kanssa 20.5.2021 kaupunkia sitovana.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Esteelliset: Esa Nuottivaara Into Seinäjoki Oy:n hallituksen puheenjohtajana, Anne Flinkkilä, Jaakko Kiiskilä, Kati Särmö ja Aki Ylinen hallituksen jäseninä ja Kati Ojaniemi sekä Maarit Mikkanen hallituksen varajäseninä ja Juha Takamaa Seipark Oy:n hallituksen jäsenenä ,eivät läsnä.

Puheenjohtajana tämän asian kohdalla toimi hallituksen valitsemana Raimo Ristilä.

177 § Huhtala kortteli 28 (osa) ja 34 (osa) /kiinteistöt 743-14-34-1 ja 743-401-6-202-M602/ Seinäjoen Keskuspesula Oy / MRL 91 a §:n mukaisen maankäyttösopimuksen hyväksyminen
Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus hyväksyy allekirjoitettavaksi luonnoksen mukaisen maankäyttösopimuksen, jolla sovitaan Seinäjoen Keskuspesula Oy:n kanssa 754 449 € suuruisesta, MRL 91a §:n mukaisesta korvauksesta ja muutoin
sopimusluonnoksesta ilmenevin ehdoin.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

178 § Huhtala kortteli 28 (osa) ja 34 (osa) /kiinteistöt 743-401-6-202 ja 743-14-28-9-M501/ Keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö Seinäjoen Törnävän Piiri / MRL 91 a §:n mukaisen maankäyttösopimuksen hyväksyminen
Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus hyväksyy allekirjoitettavaksi luonnoksen mukaisen maankäyttösopimuksen, jolla sovitaan Keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö Seinäjoen Törnävän Piiri kanssa 187 734 € suuruisesta, MRL 91a §:n
mukaisesta korvauksesta ja muutoin sopimusluonnoksesta ilmenevin ehdoin.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

179 § Itikka korttelit 4 ja 24 kiinteistöt 743-7-4-10 Itikka Osuuskunta / Kiinteistö Oy Seinäjoen Itikanmäenkatu 4 / MRL 91 a §:n mukaisen maankäyttösopimuksen hyväksyminen
Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus hyväksyy allekirjoitettavaksi luonnoksen mukaisen maankäyttösopimuksen, jolla sovitaan Itikka Osuuskunnan ja Kiinteistö Oy Seinäjoen Itikanmäenkatu 4 kanssa yhteensä 128 176 euron suuruisesta, MRL
91a §:n mukaisesta korvauksesta ja muutoin sopimusluonnoksesta ilmenevin ehdoin.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

180 § Itikka korttelit 4 ja 24 kiinteistöt 743-7-4-11 ja 743-7-4-12 Kiinteistö Oy Seinäjoen Itikanmäenkatu 4 / Peab Oy / MRL 91 a §:n mukaisen maankäyttösopimuksen hyväksyminen
Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus hyväksyy allekirjoitettavaksi luonnoksen mukaisen maankäyttösopimuksen, jolla sovitaan Kiinteistö Oy Seinäjoen Itikanmäenkatu 4 kanssa yhteensä 638 755 euron suuruisesta, MRL 91a §:n mukaisesta
korvauksesta ja muutoin sopimusluonnoksesta ilmenevin ehdoin.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Lisätietoja
Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Kati Ojaniemi, p. 050 356 0211
Kaupunginjohtaja Jaakko Kiiskilä, p. 050 340 3401
Hallintojohtaja Jari Jokinen, p. 044 754 1670
Rahoitusjohtaja Mika Itänen, p. 040 566 1245