Kaupunginhallituksen 1.6.2020 kokouksen päätökset

Yhteenveto kaupunginhallituksen tekemistä päätöksistä.

172 § Viranhaltijapäätökset
Hallintojohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus merkitsee viranhaltijapäätökset tiedoksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

173 § Kaupunginjohtaja Jorma Rasinmäen vuosiloma-ajankohdan peruminen sekä uusien lomapäivien vahvistaminen
Hallintojohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus

 • hyväksyy asiatekstissä mainittujen lomapäivien 1.– 13.6.2020 (10 päivää) ja
  22.6.–4.7.2020 (10 päivää) perumisen sekä
 • vahvistaa pidettäväksi vuoden 2019 lomaoikeudesta 8 päivää ja vuoden 2020
  lomaoikeudesta 32 päivää yhteensä 40 päivää eli 1.–11.6.2020 (9 päivää),
  29.6.–8.8.2020 (30 päivää) sekä 31.8.2020 (1 päivä).

Jäljelle jää vuoden 2020 lomaoikeutta 6 päivää ja vuoden 2021 kertyvää lomaoikeutta 15 päivää.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

174 § Seinäjoen koulutuskuntayhtymän koulurakennushanke Kirkkokadulle / kaupungin toimenpiteet / määrärahat
Hallintojohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus hyväksyy, että Seinäjoen koulutuskuntayhtymälle tehdään oheinen valmistelutekstistä ilmenevä esitys.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Esteellinen:

Jouko Peltonen Seinäjoen koulutuskuntayhtymän hallituksen puheenjohtajana, Markku Lehtola Seinäjoen koulutuskuntayhtymän hallituksen jäsenenä, Paula Sihto Seinäjoen koulutuskuntayhtymän hallituksen varajäsenenä ja Kati Ojaniemi Seinäjoen koulutuskuntayhtymän viranhaltijana; eivät läsnä.

Puheenjohtajana tämän asian kohdalla toimi Kati Särmö.

175 § Teollisuustontin myynti Roveksen korttelissa 27/ S. Turkki Ky perustettavan yhtiön lukuun / jatkoaika rakentamiseen
Hallintojohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus päättää myöntää S. Turkki Ky / perustettavan yhtiön lukuun anotun lisäajan 31.8.2021 asti tontin 743-55-27-2 rakentamisen aloittamiseen siten, että sopimussakkoja ei peritä ja että rakentaminen on saatettava loppuun kauppakirjan ehdoissa mainitussa aikataulussa.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

176 § SVOP sijoitukset Seipark Oy:n
Hallintojohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus päättää, että em. sopimuksiin perustuvat kaupungille perityt korvaukset yhteensä 810 000 euroa sijoitetaan Seipark Oy:n SVOP (sijoitetun vapaan omapääoman ehtoinen sijoitus) sijoituksena.

Lisäksi tehdään 428 000 euron SVOP-sijoitus Seipark Oy:hyn liittyen Matti Visannin kujan järjestelyihin (valt 16.12.2019 § 121).

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Esteellinen:

Juha Takamaa Seipark Oy:n hallituksen jäsenenä; ei läsnä.

177 § Tilintarkastajan loppuraportti vuoden 2019 tilintarkastuksesta
Hallintojohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus päättää merkitä tiedoksi tilintarkastajan loppuraportin vuoden 2019 tilintarkastuksesta ja saattaa loppuraportin toimialojen tietoon ja huomioon otettavaksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

178 § Tilinpäätös 2019
Hallintojohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus

 • esittää valtuustolle tilikauden tuloksen käsittelyn osalta seuraavaa:

Poistoeron muutos
Poistoeron vähennys 34 526,43 euroa
Rahastojen muutos
Rahastojen vähennys 15 114,83 euroa

Tilikauden alijäämä 22 397 023,58 euroa siirretään taseen omaan pääomaan tilikauden yli-/alijäämä -tilille.

 • saattaa tilinpäätöksen tarkastuslautakunnan käsittelyn jälkeen edelleen valtuuston käsiteltäväksi.
  Lisäksi tarkastuslautakunta esittää valtuustolle, että
 • tilintarkastuskertomus vuoden 2019 hallinnon, kirjanpidon ja tilinpäätöksen tarkastamisesta merkitään tiedoksi,
 • kaupunginhallituksen laatima tilinpäätös 2019 hyväksytään,
 • toimielinten jäsenille ja tehtäväalueiden johtaville viranhaltijoille myönnetään vastuuvapaus tilikaudelta 2019.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

179 § Arviointikertomus 2019
Hallintojohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus päättää

 • merkitä tiedoksi Seinäjoen kaupungin arviointikertomuksen vuodelta 2019
 • saattaa arviointikertomuksen toimialojen tietoon ja huomioonotettavaksi

  sekä toteaa, että

  Tarkastuslautakunta esittää kaupunginvaltuustolle, että
 • arviointikertomus Seinäjoen kaupungin vuoden 2019 taloudellisten ja
  toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta merkitään tiedoksi ja, että
 • valtuusto velvoittaa kaupunginhallituksen antamaan vuoden 2020 lokakuun loppuun mennessä lausunnon toimenpiteistä, joihin arviointikertomuksessa esiin nostetut havainnot antava aihetta.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Lisätietoja:
Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Kati Ojaniemi, p. 050 356 0211
Hallintojohtaja Jari Jokinen, p. 044 754 1670
Rahoitusjohtaja Mika Itänen, p. 040 566 1245
Henkilöstöjohtaja Raija Ranta, p. 040 591 0968