Kaupunginhallituksen 07.6.2021 kokouksen päätökset

Yhteenveto kaupunginhallituksen tekemistä päätöksistä.

208 § Viranhaltijapäätökset
Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus merkitsee viranhaltijapäätökset tiedoksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

209 § Lauta- ja johtokuntien sekä henkilöstöjaoston pöytäkirjat
Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus päättää, ettei pöytäkirjasta ilmeneviä päätöksiä oteta kaupunginhallituksen käsiteltäviksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

210 § Valtuuston päätösten täytäntöönpano
Hallintojohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus toteaa valtuuston 31.5.2021 tekemät päätökset laillisiksi ja määrää ne täytäntöön pantaviksi. Täytäntöönpanossa huomioidaan edellä valmistelutekstistä ilmenevät ohjeet.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Esteelliset: Esa Nuottivaara Into Seinäjoki Oy:n hallituksen puheenjohtajana, Jaakko Kiiskilä ja Kati Särmö hallituksen jäseninä sekä Mervi Mäenpää, Kati Ojaniemi , Jouko Peltonen ja Erkki Välimäki hallituksen varajäseninä sekä Mikael Luotola Seinäjoki Areena Oy:n hallituksen puheenjohtajana ja Mika Itänen hallituksen jäsenenä; eivät läsnä.

Puheenjohtajana tämän asian kohdalla toimi hallituksen valitsemana Raimo Ristilä.

211 § Valtuustoaloite/Pride-liputus Seinäjoella
Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus

 • merkitsee asian tiedokseen ja
 • saattaa valtuustoaloitteen konsernipalveluiden valmisteltavaksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

212 § Valtuustoaloite / Esikoululaisille lähiopetus
Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus

 • merkitsee asian tiedokseen ja
 • saattaa valtuustoaloitteen sivistyksen ja hyvinvoinnin toimialan valmisteltavaksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

213 § Valtuustoaloite / Ikäihmisten hyvinvointi ja virkistystoiminta
Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus

 • merkitsee asian tiedokseen ja
 • saattaa valtuustoaloitteen sosiaali- ja terveystoimialan valmisteltavaksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

214 § Lausunto aluehallintovirastolle, kaupungin kuuleminen, lapsiperheiden sosiaalityö / sosiaalityöntekijöiden virkojen perustaminen
Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus esittää valtuustolle, että se perustaa lapsiperheiden sosiaalipalveluihin viisi sosiaalityöntekijän virkaa 1.9.2021 alkaen. Virkojen kelpoisuusehtona on sosiaalityön ammattihenkilöstöstä annetun lain 817/2015 7
§:n mukainen kelpoisuus.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

215 § Sosiaali- ja terveysjohtajan viran haettavaksi julistaminen / haastattelu / valinta
Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus päättää esittää valtuustolle, että valtuusto valitsee sosiaali- ja terveysjohtajan virkaan hallintotieteiden maisteri Eija Rintalan 16.8.2021 alkaen tai
sopimuksen mukaan. Virkasuhteessa noudatetaan kuuden (6) kuukauden koeaikaa.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

216 § Henkilöstöjohtajan viran haettavaksi julistaminen / haastattelu / valinta
Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus ehdottaa valtuustolle, että se valitsee Seinäjoen kaupungin henkilöstöjohtajan virkaan 1.1.2022 alkaen terveystieteiden maisteri Eija Pienimäen valmistelutyöryhmän esittämillä perusteilla. Virassa noudatetaan
kuuden (6) kuukauden koeaikaa.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Esteellinen:Elina Hihnala-Mäkelä henkilöstöjohtajan virkaa hakeneena; ei läsnä.

217 § Sopimus lentoasemapalveluiden ostamisesta Seinäjoen Lentoasema Oy:ltä
Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus päättää merkitä tiedoksi yhtiön antaman selvityksen lentoaseman toiminnasta ja esitetyn tilinpäätöksen ajalta 1.5.2020–30.4.2021.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Esteellinen: Jari Jokinen Rengonharju-säätiön hallituksen jäsenenä; ei läsnä.

Pöytäkirjanpitäjänä tämän asian kohdalla toimi vs. henkilöstöjohtaja Elina Hihnala-Mäkelä.

218 § Hyvinvointikertomus 2017-2020
Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus esittää valtuustolle, että se hyväksyy Hyvinvointikertomuksen 2017–2020.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Esteellinen :Henna Rantasaari hyvinvointikertomusta valmistelleena viranhaltijana; ei läsnä.

219 § Taiteen rahoitus osana tontinluovutusehtoja ja maankäyttösopimuksia Seinäjoen asemanseudun ja kantakaupungin alueella
Kaupunginjohtajan ehdotus:
kaupunginhallitukselle, että taidemaksua pilotoidaan yleissuunnitelman mukaisella asema-alueella ja maksun suuruus on 7,5 €/k-m².

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

220 § Tulosneuvottelu Seinäjoen Kaupunginteatteri Oy:n kanssa
Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus merkitsee tiedokseen Seinäjoen Kaupunginteatteri Oy:n kanssa käydyn tulosneuvottelun ja hyväksyy siinä sovitut asiat.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Esteelliset: Esa Nuottivaara ja Heikki Vierula Seinäjoen kaupunginteatteri Oy:n hallituksen jäseninä; eivät läsnä.

221 § Sevas Kodit Oy:n hakemukset aravarajoituksista vapauttamiseksi/ kaupungin lausunto
Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus puoltaa Sevas Kodit Oy:n em. hakemuksia ja esittää valtion asumis- ja kehittämiskeskus ARA:lle, että yhtiön esittämät kohteet vapautetaan hakemuksissa esitetyin perustein aravarajoituksista.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Esteelliset.: Markku Lehtola  ja Erkki Välimäki Sevas Kodit Oy:n hallituksen varajäseninä; ei läsnä.

222 § Asemakaavan muutos, Uppa 3, kortteli 3 (osa) ja siihen liittyvät katualueet / hyväksyminen / valitus / kaupungin lausunto
Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus antaa oheisesta valmistelutekstistä ilmenevän lausunnon Vaasan hallinto-oikeudelle valtuuston päätöksestä 22.3.2021 § 35 tehdyn valituksen johdosta.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

223 § Hankintapäätös: Peruskoululaisten matkalippujen ostamisen periaatteet Seinäjoen kaupunkialueen markkinaehtoisessa henkilöliikenteessä 1.7.2018 alkaen / Peruskoululaisten matkaliput 2021-2023
Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus päättää:

 • hyväksyä peruskoululaisille ostettavat lipputuotteet lukuvuosille 2021–22 ja 2022–23,
 • oikeuttaa hankintajohtajan allekirjoittamaan sopimuksen koulumatkalippujen ostamisesta,
 • oikeuttaa hankintajohtajan hyväksymään sopimukseen perustuvat mahdolliset hinnanmuutokset ja muut vähäiset muutokset sopimuskauden aikana.

Hankinnan ennakoitu arvo (€, alv 0 %) yhteensä 2 lukuvuodelle 2.054.128,00 €

Tätä päätöstä koskeva hankintasopimus syntyy sopimuksen allekirjoittamisella.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

224 § Hankintapäätös: Jouppilanvuoren tekonurmikentän katsomorakennuksen urakoitsijan valinta sekä tarvittavan lisämäärärahan esittäminen liikuntapaikkarakentamisen investointiohjelmaan
Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus päättää

 • merkitä tiedoksi Jouppilanvuoren tekonurmikentän katsomon suunnitelmat ja aikataulun,
 • hyväksyä edullisimman tarjoushinnan ja käytyjen hankeneuvotteluiden perusteella kohteelle urakoitsijaksi Metalliasennus Huuhka Oy:n, urakkahintaan 454 500 € (alv 0 %),
 • esittää kaupunginvaltuustolle vuoden 2021 liikuntapaikkarakentamisen investointiohjelmaan hankkeelle varattua määrärahaa korotettavaksi 220 000 eurolla. Hankkeen urakkasopimus voidaan allekirjoittaa rahoituspäätöksen
  saatua lainvoiman,
 • myöntää kaupunginarkkitehti Jussi Aittoniemelle valtuudet tehdä myönnettyjen määrärahojen puitteissa hanketta koskevia päätöksiä ja sopimuksia sekä valtuuttaa hänet allekirjoittamaan kaupungin nimissä kohteen
  urakkasopimukset.

Sopimus syntyy vasta, kun sopimus on allekirjoitettu.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

225 § Aiesopimus Seinäjoen kaupungin ja Kelan välisestä yhteistyöstä Kelan Seinäjoen toimitiloista
Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus hyväksyy oheisen aiesopimuksen Kansaneläkelaitoksen kanssa siten tarkennettuna,  että siinä huomioidaan vastuun siirtyminen SOTE hyvinvointialueelle siirtyvien toimintojen
(aikuissosiaalityö) osalta ja muut SOTE-uudistukseen liittyvän lainsäädännön asettamat rajoitteet hyvinvointialuetta sitovien vuokrasopimusten tekemiseen.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

226 § Vuoden 2021 kuntavaalien vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien valitseminen / valmistelevan toimikunnan nimeäminen / tarkennukset
Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus hyväksyy vuoden 2021 kuntavaalien vaalilautakuntiin  tehtäväksi valmistelutekstistä ilmenevät muutokset.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Lisätietoja
Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Kati Ojaniemi, p. 050 356 0211
Kaupunginjohtaja Jaakko Kiiskilä, p. 050 340 3401
Hallintojohtaja Jari Jokinen, p. 044 754 1670