Hyvä opiskelija!

Näille sivuille on pyritty keräämään asioita, jotka sinun olisi hyvä tietää ja tiedostaa ennen käytännön työssäoppimis-/ tai harjoittelujaksolle tuloasi

Terveyskeskus

1. Yleistä

Sosiaali- ja terveytoimiala vastaa terveyspalveluista, ikääntyvien palveluista sekä hyvinvointipalveluista ja sosiaalisesta tuesta.

Seinäjoen terveyskeskus tuottaa terveyspalveluja Seinäjoen ja Isonkyrön alueen asukkaille. Terveyskeskus antaa palveluja eri toimipisteissä Seinäjoella, Ylistarossa, Peräseinäjoella, Nurmossa ja Isossakyrössä. Pääosa palveluista annetaan Y-talossa, jossa sijaitsee mm. kiirevastaanotto (KiVa), lääkärien ja hoitajien vastaanotot (ml. diabeteshoitajien vastaanotot), kuntoutus-, fysioterapia ja apuvälinepalvelut ja kaupunginsairaalan kuntoutus- ja akuuttiosastot.

Muita terveyspalveluja ovat mm. neuvolapalvelut (äitiys- ja perhesuunnittelu-, lasten- ja aikuisten neuvolapalvelut) sekä suun terveydenhuollon palvelut. Terveyskeskuksessa toimii myös hoito- ja diabetestarvikejakelu.

2. Hoitotyö

Hoitotyön tavoitteena on potilaiden hyvä hoito. Keskeiset hoitotyön osa-alueet ovat potilaan hyvä perushoito, kuntoutus ja sairaanhoito, johon sisältyy lääkehoidon toteuttaminen annettujen määräysten mukaan.

Hoitotyö toteutetaan moniammatillisena tiimityönä, jossa perusperiaatteena ovat hyvät vuorovaikutustaidot ja toisten huomioonottaminen. Potilaiden hoitoa toteutetaan yhteistyössä heidän läheisten kanssa.

3. Perehdytys

Opiskelijan tavoitteet.
Opiskelijan tulee laatia työssäoppimis-/työharjoittelujaksolleen opiskeluunsa nähden realistiset tavoitteet, jotka harjoittelujakson aikana on mahdollista saavuttaa. Opiskelijan tavoitteet tulee esitellä työpaikkaohjaajalle heti opintojakson alussa.

Työaika.
Työssäoppimisjaksojen aikana opiskelijat noudattavat työpaikan normaalia työaikaa. Opiskelijoiden työajat määräytyvät pääsääntöisesti työpaikkaohjaajan työvuorojen mukaisesti. Mikäli opiskelijalla on erityisiä syitä, jotka edellyttävät lyhennettyä / muunnettua työaikaa, on niistä erikseen sovittava oppimisjakson alkaessa (terveydelliset ja henkilökohtaiset syyt).

Opiskelijat suunnittelevat omat työvuoronsa koko opintojakson ajalta yhteistyössä työpaikkaohjaajan kanssa. Työvuorosuunnitelma toimii virallisena asiakirjana, jonka mukaan työssäoloajat määräytyvät. Opiskelija vastaa itse työvuorosuunnitelman mukaisesta työvuorojen toteutumisesta. Työvuorojen muuttamisesta sovittava erikseen

Sovittujen työaikojen noudattamatta jättäminen voi johtaa työssäoppimisjakson hylättyyn suorittamiseen.

Poissaolot.
Opiskelijan velvollisuuksiin kuuluu noudattaa sovittua työaikaa ja työajan seurantaa sekä ilmoittaa henkilökohtaisesti poissaoloistaan (tieto osastojen kansliaan tai opiskelun työpaikkaohjaajalle poissaoloista – tarkista työharjoittelupaikkasi yhteystiedot harjoittelujakson alkaessa).

Ruokailu.
Opiskelijoilla on oikeus ruokailla työpaikalla työaikana. Ruokailukäytännöissä noudatetaan oppilaitosten antamia ohjeita. Itse maksavilla opiskelijoilla on mahdollisuus ostaa ruokailulipukkeita työharjoittelupaikan läheisyydessä olevasta ruokailupaikasta (Huhtala ruokala, Y-talo: Troppi). Opiskelijoiden ruokailupaikasta voi sopia harjoittelupaikassa työpaikkaohjaajan tai opiskeluvastaavan kanssa.

Suojavaatteet.
Opiskelijan tulee käyttää työharjoittelupaikassaan työasua. Työvaatetuksen käyttöä määräävät terveydenhuolto- ja työturvallisuuslait. Työ- ja suojavaatetuksen tarkoituksena on suojata työntekijää. Työvaatetukseen kuuluvat myös asianmukaiset turvalliset työkengät ja sukat. Työjalkineiden tulee olla tukevat, turvalliset ja helposti puhdistettavat. Työ- ja suojavaatteiden tulee olla puhtaat. Kukin opiskelija vastaa omasta hygieniastaan ja siisteydestään ja vaihtaa työ- ja suojavaatteet riittävän usein.

Seinäjoen kotisairaalan opiskelijat käyttävät omia työvaatteita.

Korut ja lävistykset.
Hygieniasyistä korujen, lävistysten ja kynsilakan käyttö hoitotyössä on kielletty. Opiskelijan tulee noudattaa annettuja käsihygieniaohjeita.

Työturvallisuus.
Opiskelijan tulee perehtyä työyksikön työturvallisuusohjeisiin, -säännöksiin ja – määräyksiin ja hänen tulee noudattaa saamiaan ohjeita ja toimia määräysten mukaisesti.

Salassapito- ja vaitiolovelvollisuus.
Opiskelijaa sitoo salassapito- ja vaitiolovelvollisuus tietoihin, joita hän on opiskelujaksonsa aikana saanut tietoonsa potilaista, heidän läheisistään sekä työyksiköissä luottamuksellisesti käsitellyistä asioista.

Tupakointi.
Työaikana tupakointi ei ole sallittua. Seinäjoen kaupunki on savuton työpaikka.

Matkapuhelimen käyttö.
Kännykän käyttö työaikana ei ole sallittua. Mikäli kännykän käyttö on jostain erityisestä syystä välttämätöntä, on siitä sovittava työpaikkaohjaajan kanssa työvuoron alkaessa.

Lifecare.
Seinäjoen terveyskeskuksessa on potilastietojärjestelmänä käytössä Lifecare, johon kirjataan potilaan hoidon järjestämisen ja toteuttamisen kannalta tarpeelliset, riittävät ja virheettömät tiedot. Tietoja käsitellään tietoturvallisesti ja hyvän tietojenkäsittelytavan mukaisesti potilasasiakirja-asetuksen mukaan. Effican käyttö edellyttää henkilökohtaisia käyttötunnuksia. Opiskelijat kirjaavat työpaikkaohjaajan antamien ohjeiden mukaan.

Lääkehoitoon osallistuminen.
Opiskelijat voivat osallistua potilaiden lääkehoitoon aina vain ohjaajan valvonnassa. Opiskelijoilla tulee olla lääkehoitoteoria ja lääkelaskut hyväksytetysti suoritettuna ennen kuin he voivat osallistua lääkehoidon toteuttamiseen.