Sosiaaliasiamies

Sosiaaliasiamiehen tehtävät perustuvat sosiaalihuollon asiakaslakiin, jonka mukaan kunnan on nimettävä sosiaaliasiamies.
Seinäjoen kaupungin sosiaaliasiamiehen tehtäviä hoidetaan Eskoon tuki- ja osaamiskeskuksen toimesta.

Sosiaaliasiamiehen tehtävänä on mm.

  • neuvoa asiakkaita asemaan ja oikeuksiin liittyvissä kysymyksissä
  • avustaa asiakasta tarvittaessa muistutuksen ja muiden oikeusturvakeinojen käytössä (muutoksenhaut)
  • tiedottaa asiakkaan oikeuksista ja toimia eri tavoin asiakkaiden oikeuksien toteutumiseksi

Sosiaaliasiamiehellä ei ole itsenäistä toimivaltaa sosiaalihuollon asioissa. Hän ei tee päätöksiä, eikä voi muuttaa kunnan viranhaltijan tekemiä päätöksiä.
Tehtäviin ei myöskään kuulu sosiaalivakuutukseen liittyvät asiat (esim. Kelan etuudet).

Potilasasiamies

Laki potilaan asemasta ja oikeuksista edellytttä, että jokaisessa terveydenhuollon tomintayksikössä on nimetty potilasasiamies.

Potilasasiamieheen voi ottaa yhteyttä, jos asia koskee esimerkiksi

  • ongelmia tiedonsaannissa
  • potilasasiakirjoissa olevan tiedon korjaamista
  • potilas- tai lääkevahinkoepäilyä
  • tietosuojaa
  • tyytymättömyyttä hoitoon tai kohteluun

Yhteyden saa puhelimitse, jolloin varataan myös aika mahdollista käyntiä varten. Potilasasiamiehen palvelut ovat luottamuksellisia ja maksuttomia.