Sosiaaliasiamies

Sosiaaliasiamiehen tehtävänä on tuottaa asiakkaan asemasta ja oikeuksista annetun lain (812/2000) mukaista sosiaaliasiamiestoimintaa Etelä-Pohjanmaalla.
Seinäjoen kaupungin sosiaaliasiamiehen tehtäviä hoidetaan Seinäjoen ammattikorkeakoulu Oy/SONet BOTNIAn toimesta.

Sosiaaliasiamiehen tehtävänä on mm.

  • neuvoa asiakkaita asemaan ja oikeuksiin liittyvissä kysymyksissä
  • avustaa asiakasta tarvittaessa muistutuksen ja muiden oikeusturvakeinojen käytössä (muutoksenhaut)
  • tiedottaa asiakkaan oikeuksista ja toimia eri tavoin asiakkaiden oikeuksien toteutumiseksi

Sosiaaliasiamiehellä ei ole itsenäistä toimivaltaa sosiaalihuollon asioissa. Hän ei tee päätöksiä, eikä voi muuttaa kunnan viranhaltijan tekemiä päätöksiä.
Tehtäviin ei myöskään kuulu sosiaalivakuutukseen liittyvät asiat (esim. Kelan etuudet).

Potilasasiamies

Laki potilaan asemasta ja oikeuksista edellyttää, että jokaisessa terveydenhuollon toimintayksikössä on nimetty potilasasiamies.

Potilasasiamieheen voi ottaa yhteyttä, jos asia koskee esimerkiksi

  • ongelmia tiedonsaannissa
  • potilasasiakirjoissa olevan tiedon korjaamista
  • potilas- tai lääkevahinkoepäilyä
  • tietosuojaa
  • tyytymättömyyttä hoitoon tai kohteluun

Yhteyden saa puhelimitse, jolloin varataan myös aika mahdollista käyntiä varten. Potilasasiamiehen palvelut ovat luottamuksellisia ja maksuttomia.