Sosiaali- ja terveystoimi – asiakas-potilasasiakirjat

Terveydenhuollon asiakkaan/potilaan tiedonsaantioikeus

Viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 12§:n perusteella jokaisella on oikeus saada tieto itseään koskevista viranomaisen asiakirjaan sisältyvistä tiedoista 11§:n 2 ja 3 momentissa säädetyin rajoituksin, jollei laissa toisin säädetä.

Viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 11§:n nojalla hakijalla, valittajalla tai muulla jonka oikeutta, etua tai velvollisuutta asia koskee (asianosainen), on oikeus saada asiaa käsittelevältä tai käsitelleeltä viranomaiselta tieto muunkin kuin julkisen asiakirjan sisällöstä, joka voi tai on voinut vaikuttaa hänen asiansa käsittelyyn.

Pyyntö perusteluineen on aina esitettävä kirjallisesti. Pyynnöstä tulee ilmetä: mitä tietoja tai asiakirjoja pyyntö koskee, mihin tarkoitukseen tietoja pyydetään ja miten tietojen suojaus järjestetään. Pyynnöstä on käytävä selville pyynnön esittäjän asianomaisuusasema. Potilastietoja koskeva kirjallinen pyyntö osoitetaan johtavalle ylilääkärille ja lähetetään osoitteeseen Seinäjoen terveyskeskus, hallinto, johtava ylilääkäri, Koskenalantie 18, 60220 Seinäjoki

Sosiaalihuollon rekisteritietojen tarkastuspyyntö ja korjaamisvaatimus

Lomakkeessa pyydetyt tiedot toimitetaan teille tietosuoja-asetuksen 12 artiklan mukaisesti ilman aiheetonta viivytystä ja joka tapauksessa kuukauden kuluessa pyynnön vastaanottamisesta. Tarvittaessa määräaikaa voidaan asetuksen 12 artiklan mukaisesti jatkaa.

Mikäli rekisterinpitäjä ei toteuta lomakkeessa pyydettyjä toimenpiteitä, ilmoitetaan tästä viipymättä ja viimeistään kuukauden kuluessa pyynnön vastaanottamisesta rekisteröidylle. Tällöin rekisteröidyllä on mahdollisuus tehdä valitus valvontaviranomaiselle,  ja käyttää muita oikeussuojakeinoja.

Lomakkeen mukaisesti pyydetyt tiedot ovat teille maksuttomia.  Ainoastaan jos rekisteröidyn pyynnöt ovat ilmeisen perusteettomia tai niitä esitetään toistuvasti, voidaan periä kohtuullinen maksu tai kieltäytyä toimittamasta tietoja.

Tarkastuspyyntölomake

Voitte toimittaa lomakkeen kirjallisesti sosiaaliviraston osoitteeseen Seinäjoen kaupunki, Sosiaali- ja terveystoimiala, PL 229, 60101 Seinäjoki.

Tietopyyntö on korostetun henkilökohtainen oikeus. Tämän vuoksi ette voi valtuuttaa ketään muuta pyytämään valtakirjalla teidän tietojanne. Mikäli haluatte valtuuttaa jonkun toisen kysymään tiedot puolestanne, voitte pyytää viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999)  mukaisen lomakkeen sähköpostilla kirjaamosta: kirjaamo.sosiaalijaterveys@seinajoki.fi

Tietosuoja-asetuksen (EU 2016/679) 16 artiklan mukaan rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rekisterinpitäjä oikaisee ilman aiheetonta viivytystä rekisteröityä koskevat epätarkat ja virheelliset henkilötiedot. Ottaen huomioon tarkoitukset, joihin tietoja käsiteltiin, rekisteröidyllä on oikeus saada puutteelliset henkilötiedot täydennettyä, muun muassa toimittamalla lisäselvitys.

Korjaamisvaatimuslomake

Sosiaalihuollon muistutus

Sosiaalihuollon asiakkaalla on oikeus tehdä muistutus, jos hän on tyytymätön kohteluun tai palveluun sosiaalihuollossa. Alla oleva lomake lähetetään täytettynä ja allekirjoitettuna osoitteella: Seinäjoen sosiaalikeskus, Alvar Aallon katu 9C, 60100 Seinäjoki.

Asiakkaan muistutuslomake

Rekisteröidyn oikeudet

EU-tietosuoja-asetuksen mukaan rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa omat rekisterissä olevat henkilötiedot.
Potilaalla (= rekisteröidyllä) itsellään tai säädetyin edellytyksin hänen huoltajallaan tai holhoojallaan on oikeus tarkastaa rekisterissä olevat tiedot. Jos alaikäinen potilas ikäänsä tai kehitystasoonsa nähden kykenee päättämään hoidostaan, hänellä on oikeus kieltää terveydentilaansa ja hoitoansa koskevien tietojen antamisen huoltajalleen tai muulle lailliselle edustajalleen.
Tarkastusoikeuden toteuttaminen on lähtökohtaisesti maksutonta. Rekisterinpitäjä saa periä tarkastusoikeuden perusteella pyydettyjen tietojen antamisesta korvauksen, jos siitä, kun asianomainen on edellisen kerran saanut tarkastettavakseen kyseiset rekisteritiedot, on kulunut vähemmän kuin yksi vuosi.

Tietosuoja-asetuksen (EU 2016/679) 16 artiklan mukaan rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rekisterinpitäjä oikaisee ilman aiheetonta viivytystä rekisteröityä koskevat epätarkat ja virheelliset henkilötiedot. Lokitietojen tarkastaminen

Lokitietojen tarkistaminen

Laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta 11§:n nojalla asiakas/potilas voi pyytää tietoja, jos hän esittää perustellun epäilyn tietojensa asiattomasta ja lainvastaisesta käytöstä. Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköistä käsittelyä koskevan lain 18§:n mukaan asiakkaalla on oikeus saada tietää, kuka on käyttänyt häntä koskevia rekisteritietoja ja mikä on ollut käytön peruste.

Jos sinulla on kysyttävää henkilötietojesi käsittelystä, ota ensisijaisesti yhteyttä asianomaiseen rekisterinpitäjään. Mikäli et saa asiaa selvitettyä rekisterinpitäjän kanssa, voit ottaa yhteyttä tietosuojavaltuutetun toimistoon.

Terveydenhuollon muistutus

Potilaan ollessa tyytymätön saamaansa hoitoon, sen laatuun tai hoitoon liittyvään kohteluun, hän voi tehdä asiasta muistutuksen toimintayksikköön tai kantelun valvontaviranomaiselle.
Valvontaviranomainen, eli Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (Valvira) tai aluehallintovirasto, voi siirtää sille tehdyn kantelun käsiteltäväksi ensin muistutuksena toimintayksikössä.