Jos olet tyytymätön potilas- tai asiakasmaksuun, voit hakea siihen muutosta. Valittaa voi se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa.

Oikaisuvaatimusaika

  • Oikaisuvaatimus on tehtävä 30 päivän kuluessa laskun tai päätöksen tiedoksisaannista.  Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemän päivän kuluttua siitä, kun lasku tai päätös on lähetetty, ellei muuta näytetä. Tiedoksisaantipäivää ei lueta määräaikaan.
  • Oikaisuvaatimus jätetään tutkimatta jos sitä ei ole tehty määräajassa.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Oikaisuvaatimus osoitetaan Seinäjoen kaupungin sosiaali- ja terveyslautakunnalle.
Oikaisuvaatimus tulee toimittaa ennen virka-ajan päättymistä.

Seinäjoen sosiaali- ja terveyslautakunta
PL 229, 60101 Seinäjoki

kirjaamo.sosiaalijaterveys@seinajoki.fi

Kirjaamon sähköpostiyhteys ei ole suojattu, älä lähetä salassapidettävää aineistoa!

Oikaisuvaatimuksen sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena, päivättynä ja allekirjoitettuna 30 päivän kuluessa laskun tiedoksisaannista ja siinä on ilmoitettava seuraavat asiat:

  • oikaisuvaatimuksen tekijän nimi, postiosoite ja puhelinnumero
  • jos oikaisuvaatimuksen on laatinut muu kuin valittaja, myös asiamiehen nimi ja kotikunta
  • päätös, johon vaaditaan oikaisua
  • millaista oikaisua vaaditaan ja millä perusteella sitä vaaditaan
  • jos oikaisuvaatimuksen laatii muu kuin asianosainen, on asianosaisen toimitettava valtakirja viranomaiselle
  • liitteet: lasku tai päätös alkuperäisenä tai jäljennöksenä, johon maksun periminen perustuu ja muut asiakirjat, joihin vedotaan vaatimuksen tueksi