Terveyskeskus – asiakas- potilasasiakirjat

Asiakkaan/potilaan tiedonsaantioikeus

Viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 12§:n perusteella jokaisella on oikeus saada tieto itseään koskevista viranomaisen asiakirjaan sisältyvistä tiedoista 11§:n 2 ja 3 momentissa säädetyin rajoituksin, jollei laissa toisin säädetä.

Viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 11§:n nojalla hakijalla, valittajalla tai muulla jonka oikeutta, etua tai velvollisuutta asia koskee (asianosainen), on oikeus saada asiaa käsittelevältä tai käsitelleeltä viranomaiselta tieto muunkin kuin julkisen asiakirjan sisällöstä, joka voi tai on voinut vaikuttaa hänen asiansa käsittelyyn.

Pyyntö perusteluineen on aina esitettävä kirjallisesti. Pyynnöstä tulee ilmetä: mitä tietoja tai asiakirjoja pyyntö koskee, mihin tarkoitukseen tietoja pyydetään ja miten tietojen suojaus järjestetään. Pyynnöstä on käytävä selville pyynnön esittäjän asianomaisuusasema. Potilastietoja koskeva kirjallinen pyyntö osoitetaan johtavalle ylilääkärille ja lähetetään osoitteeseen Seinäjoen terveyskeskus, hallinto, johtava ylilääkäri, Koskenalantie 18, 60220 Seinäjoki

Rekisteröidyn oikeudet

EU-tietosuoja-asetuksen mukaan rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa omat rekisterissä olevat henkilötiedot.
Potilaalla (= rekisteröidyllä) itsellään tai säädetyin edellytyksin hänen huoltajallaan tai holhoojallaan on oikeus tarkastaa rekisterissä olevat tiedot. Jos alaikäinen potilas ikäänsä tai kehitystasoonsa nähden kykenee päättämään hoidostaan, hänellä on oikeus kieltää terveydentilaansa ja hoitoansa koskevien tietojen antamisen huoltajalleen tai muulle lailliselle edustajalleen.
Tarkastusoikeuden toteuttaminen on lähtökohtaisesti maksutonta. Rekisterinpitäjä saa periä tarkastusoikeuden perusteella pyydettyjen tietojen antamisesta korvauksen, jos siitä, kun asianomainen on edellisen kerran saanut tarkastettavakseen kyseiset rekisteritiedot, on kulunut vähemmän kuin yksi vuosi.

Tietosuoja-asetuksen (EU 2016/679) 16 artiklan mukaan rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rekisterinpitäjä oikaisee ilman aiheetonta viivytystä rekisteröityä koskevat epätarkat ja virheelliset henkilötiedot. Lokitietojen tarkastaminen

Lokitietojen tarkistaminen

Laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta 11§:n nojalla asiakas/potilas voi pyytää tietoja, jos hän esittää perustellun epäilyn tietojensa asiattomasta ja lainvastaisesta käytöstä. Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköistä käsittelyä koskevan lain 18§:n mukaan asiakkaalla on oikeus saada tietää, kuka on käyttänyt häntä koskevia rekisteritietoja ja mikä on ollut käytön peruste.

Jos sinulla on kysyttävää henkilötietojesi käsittelystä, ota ensisijaisesti yhteyttä asianomaiseen rekisterinpitäjään. Mikäli et saa asiaa selvitettyä rekisterinpitäjän kanssa, voit ottaa yhteyttä tietosuojavaltuutetun toimistoon.

Muistutus

Potilaan ollessa tyytymätön saamaansa hoitoon, sen laatuun tai hoitoon liittyvään kohteluun, hän voi tehdä asiasta muistutuksen toimintayksikköön tai kantelun valvontaviranomaiselle.
Valvontaviranomainen, eli Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (Valvira) tai aluehallintovirasto, voi siirtää sille tehdyn kantelun käsiteltäväksi ensin muistutuksena toimintayksikössä.

Tutkimusluvat

Sosiaalitoimen tutkimuslupa-anomus
Terveyskeskuksen tutkimuslupa-anomus