Hankkeen työntekijät Anna Nurmela, Arja Salli, Tytti Luoto, Tuula Peltoniemi ja Mari Vuorenmäki

Hankkeen tausta

Etelä-Pohjanmaalla Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus
–hankkeen hallinnoija on Seinäjoen kaupunki.

Hankehakemus on valmisteltu ja hyväksytty yhteistyössä kuntien ja kuntayhtymien kunnan kanssa, Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin, tuki- ja osaamiskeskus Eskoon, Perusterveydenhuollon ja terveyden edistämisen yksikkö Aksilan sekä Pohjanmaan maakuntien sosiaalialan osaamiskeskus SONet BOTNIAn kanssa. Hankkeen valmistelussa on hyödynnetty aikaisemman sote-valmistelun tavoite-asettelua ja materiaalia.

Hankkeen tarkoituksena on yhdenmukaistaa ja vahvistaa mukana olevien kuntien sosiaali- ja terveydenhuollon palvelukokonaisuutta toimintaympäristön muutosten sekä väestö- ja palvelutarpeen ennusteiden mukaisesti. Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskuksessa painottuvat palvelujen liikkuvuus, saavutettavuus, sähköiset ja digitaaliset palvelut, kotona käytettävyys sekä palvelun käyttäjien ja kuntalaisten osallisuus.

 Sosiaali- ja terveysministeriö on myöntänyt 29.6.20 Seinäjoen kaupungille valtionavustuksen hankkeen toteuttamiseen.

Keskeisimmät tavoitteet ja toteutus

Sote-uudistuksen valtakunnallisina painopisteinä ovat:
 • palveluiden yhdenvertaisen saatavuuden, oikea-aikaisuuden ja jatkuvuuden parantaminen
 • toiminnan painotuksen siirtäminen raskaista palveluista ehkäisevään ja ennakoivaan työhön
 • palveluiden laadun ja vaikuttavuuden parantaminen
 • palveluiden monialaisuuden ja yhteen toimivuuden varmistaminen
 • edellisten toteutuessa kustannusten nousun hillitseminen.
Etelä-Pohjanmaan Tulevaisuuden sote-keskuksen hankevalmistelussa yhteisiksi tavoitteiksi on sovittu:
 • kiireettömään hoitoon ja palveluun pääsee 7 vuorokaudessa. Hoidon ja palvelun jatkuvuus on turvattu
 • kotona asuminen on turvattu
 • lasten, nuorten ja perheiden palvelut ovat yhtenäiset ja riittävät
 • ennaltaehkäisevät palvelut ovat yhtenäisiä, systemaattisia ja kattavia
 • johtaminen on strategista ja perustuu tiedolla johtamiseen alueen toimintaympäristössä
 • alueella on riittävä, osaava ja ammattitaitoinen henkilöstö.

Sosiaali- ja terveyspalveluiden käytäntöjä ja palveluja yhdenmukaistetaan siten, että alueellinen tasa-arvo toteutuu.
Asiakas saa tarvitsemansa tuen ja palvelun elämäntilanteeseensa oikea-aikaisesti yhdellä yhteydenotolla. Erityistä huomiota kiinnitetään paljon palveluja tai erityistä tukea tarvitsevien ihmisten palveluiden kehittämiseen. Palvelun ja hoidon jatkuvuus turvataan.

Kotiin vietäviä palveluita kehitetään asiakkaiden palvelutarpeen mukaisesti. Kehitetään sähköisiä palveluita ja digitaalisia välineitä, erityistä huomiota kiinnitetään palveluiden saavutettavuuteen ja käytettävyyteen sekä henkilöihin, joilla ei ole osaamista tai mahdollisuutta käyttää noita palveluita. Kaikenikäisille on tarjolla matalan kynnyksen palveluita ja palvelupisteitä.

Toiminnan lähtökohtana on asiakasosallisuuden, monialaisen sekä monitoimijaisen yhteistyön vahvistaminen.

Tutkimus ja kehittämistoimintaa tehdään osana perustyötä, ja ammattilaiset pääsevät käyttämään osaamistaan laaja-alaisesti. Kun osaajajoukko on laaja-alainen, keskinäinen yhteistyö asiakkaan asioiden hoitamiseksi on mutkatonta. Kehittämistyössä huomioidaan julkisia sote-palveluita täydentävät muut toimijat, kuten yritykset, järjestöt ja oppilaitokset.

Hankkeen organisoituminen

Tulevaisuuden sote-keskus -hanke on osa valtakunnallista sote-uudistusta.

Etelä-Pohjanmaan työntekijät ovat aloittaneet 1.9.2020. Hankepäällikkönä on Tytti Luoto ja hanketyöntekijöinä ovat Anna Nurmela, Tuula Peltoniemi, Mari Vuorenmäki sekä assistenttina on Arja Salli.

Hankkeen toimeenpanoa ohjaa poliittinen ja strateginen ohjausryhmä. Hanke kestää vuoden 2022 loppuun saakka. Hanke tekee yhteistyötä Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin hallinnoiman Rakenneuudistus-hankkeen kanssa. Tavoitteena on hallitusohjelman mukainen yhtenäinen sote-maakunta 1.1.2023 alkaen.