Sosiaali- ja terveydenhuollon maksut määritellään laissa ja asetuksissa. Tavoitteena on, että maksut ovat kohtuullisia eivätkä ole esteenä palveluiden käyttämisille.

Sosiaali- ja terveyspalvelut ovat joko

  • maksuttomia tai
  • asiakasmaksu on kaikille sama tai
  • asiakasmaksu määräytyy tulojen ja perhesuhteiden mukaan.

Seinäjoen sosiaali- ja terveyslautakunta määrittää vuosittain sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut.

Useissa terveydenhuollon palveluissa on otettu käyttöön tekstiviestimuistutuspalvelu. Vastaanottoajasta saa tekstiviestin vuorokautta ennen varattua aikaa. Viestissä näkyvät vastaanottoaikaa koskevat tiedot.
Tekstiviestipalvelu on asiakkaalle maksuton. Tekstiviestiin ei voi eikä pidä vastata. Viesti lähetetään siihen numeroon, jonka on ilmoitettu tekstiviestinumeroksi.
Tekstiviestipalvelussa voi esiintyä ajoittaista viestin lähettämisongelmaa.
Muistutusviestin saapumatta jääminen ei ole peruste jättää vastaanottoaikaa käyttämättä.

Asiakasmaksun muuttaminen

Asiakasmaksuja voidaan muuttaa Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain 11 §:n mukaisesti.

Asiakasmaksun muuttamisen edellytykset on määritelty sosiaali- ja terveyslautakunnan kokouksessa 9.9.2021, § 100.

Sosiaalihuollon palveluista määrätty maksu ja terveydenhuollon palveluista henkilön maksukyvyn mukaan määrätty maksu on jätettävä perimättä tai sitä on alennettava siltä osin kuin maksun periminen vaarantaa henkilön tai perheen toimeentulon edellytyksiä tai henkilön lakisääteisen elatusvelvollisuuden toteuttamista.

Päätös asiakasmaksun alentamisesta tehdään yleensä hakemuskuukauden alusta alkaen määräajaksi, enintään vuodeksi kerrallaan

Päätös tehdään aina asiakkaan taloudellisen tilanteen ja yksilöllisen harkinnan perusteella huomioiden asiakkaan ja hänen perheenjäsentensä tulot ja menot. Maksun alentaminen ja perimättä jättäminen on ensisijaista toimeentulotukeen nähden.

Sosiaali- ja terveyslautakunnan hyväksymien alentamisperusteiden mukaan talletukset eivät voi ylittää yksinasuvalla 3500 euroa ja pariskunnalla 7000 euroa.

Asiakasmaksun alentamiseen tai vapautukseen liittyvä laskelma on rinnastettu toimeentulolaskelmaan tai maksuista perittävän asiakasmaksun laskelmaan.

Asiakasmaksun oikaiseminen

Jos asiakasmaksu ei määräydy tulojen ja perhesuhteiden mukaan, voi laskusta tehdä oikaisuvaatimuksen sosiaali- ja terveyslautakunnalle (Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain 2 §:n mukaisesti)

Muutoksenhakuaika on kolmekymmentä (30) päivää lukuun ottamatta tiedoksisaantipäivää. Päätöksen katsotaan tulleen tiedoksi seitsemäntenä päivänä postituspäivästä, jos muuta ei ilmene.

Oikaisuvaatimus tulee toimittaa viimeistään määräajan viimeisenä päivänä virka-ajan kuluessa klo. 9.00- 15.00, joko postitse osoitteeseen Seinäjoen sosiaali- ja terveyslautakunta, PL 229, 60101 Seinäjoki tai sähköpostitse kirjaamo.sosiaalijaterveys@seinajoki.fi

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena, päivättynä ja allekirjoitettuna. Siitä on lisäksi ilmettävä seuraavat asiat:

  • oikaisuvaatimuksen tekijän nimi, postiosoite ja puhelinnumero
  • jos oikaisuvaatimuksen on laatinut muu kuin valittaja, myös asiamiehen nimi ja kotikunta
  • päätös, johon vaaditaan oikaisua. millaista oikaisua vaaditaan ja millä perusteella sitä vaaditaan
  • jos oikaisuvaatimuksen laatii muu kuin asianosainen, on asianosaisen toimitettava valtakirja viranomaiselle
  • liitteet: päätös alkuperäisenä tai jäljennöksenä ja muut asiakirjat, joihin vedotaan vaatimuksen tueksi