Sosiaali- ja terveydenhuollon maksut määritellään laissa ja asetuksissa. Tavoitteena on, että maksut ovat kohtuullisia eivätkä ole esteenä palveluiden käyttämisille.

Sosiaali- ja terveyspalvelut ovat joko

  • maksuttomia tai
  • asiakasmaksu on kaikille sama tai
  • asiakasmaksu määräytyy tulojen ja perhesuhteiden mukaan.

Seinäjoen sosiaali- ja terveyslautakunta määrittää vuosittain sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut.

Asiakasmaksun muuttaminen

Asiakasmaksuja voidaan muuttaa Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain 11 §:n mukaisesti.

Asiakasmaksun muuttamisen edellytykset on määritelty tarkemmin Seinäjoen kaupungin sosiaali- ja terveyslautakunnan 10.12.2020, 153 §:ssä hyväksymissä alentamisperusteissa. Tutustu perusteisiin.

Sosiaalihuollon palveluista määrätty maksu ja terveydenhuollon palveluista henkilön maksukyvyn mukaan määrätty maksu on jätettävä perimättä tai sitä on alennettava siltä osin kuin maksun periminen vaarantaa henkilön tai perheen toimeentulon edellytyksiä tai henkilön lakisääteisen elatusvelvollisuuden toteuttamista.

Päätös asiakasmaksun alentamisesta tehdään yleensä hakemuskuukauden alusta alkaen määräajaksi, enintään vuodeksi kerrallaan

Päätös tehdään aina asiakkaan taloudellisen tilanteen ja yksilöllisen harkinnan perusteella huomioiden asiakkaan ja hänen perheenjäsentensä tulot ja menot. Maksun alentaminen ja perimättä jättäminen on ensisijaista toimeentulotukeen nähden.

Sosiaali- ja terveyslautakunnan hyväksymien alentamisperusteiden mukaan talletukset eivät voi ylittää yksinasuvalla 3500 euroa ja pariskunnalla 7000 euroa.

Asiakasmaksun alentamiseen tai vapautukseen liittyvä laskelma on rinnastettu toimeentulolaskelmaan tai maksuista perittävän asiakasmaksun laskelmaan.