Seinäjoen terveyskeskuksen kuntoutusohjaus on osa lasten lääkinnällisen kuntoutuksen kokonaisuutta. Kuntoutusohjaus on varhaiskuntoutusta alle kouluikäisille lapsille. Kuntoutusohjauksen tarkoituksena on tukea lapsen kehitystä ja perheen arjen sujuvuutta yhteistyössä perheen kanssa. Asiakkaina on perheitä, joiden lapsilla on erityisen tuen tarvetta kuten selkeää kokonaiskehityksen viivettä, neuropsykiatrisia häiriöitä tai niiden piirteitä, kielenkehityksen, kommunikaation ja sosiaalisen vuorovaikutuksen haastetta.

Kuntoutusohjaukseen ohjaudutaan neuvolatyöryhmistä tai kehitysarviotutkimusten perusteella. Suositukset ja muut kuntoutusohjauksen asiakkuuksia koskevat asiat käsitellään lasten lääkinnällisen kuntoutuksen työryhmässä. Moniammatillisessa kuntoutustyöryhmässä tehdään myös päätökset palvelun myöntämisestä.

Kuntoutusohjauksen työmuotoja

  • varhaiskuntoutus
  • alkukommunikaatio-ohjaus
  • vanhempainohjaus ja lähityöntekijöiden ohjaus

Kumppanuusyhteistyötä perheen kanssa

Kuntoutusohjaus perustuu kumppanuusyhteistyöhön perheen kanssa. Työskentelyssä yhdistetään vanhempien tieto lapsen vahvuuksista ja tarpeista sekä työntekijän ammatillinen osaaminen. Kuntoutusohjaaja tukee vanhempia ja lähiympäristöä keskustelemalla ja ohjaamalla lapsen kehitykseen ja kuntoutukseen liittyvissä asioissa.

Kuntoutusohjaus toteutuu lapsen kotona ja muissa arjen toimintaympäristöissä, kuten päivähoidossa. Ohjauskäynnit sisältävät tavoitteellisen leikki- ja tehtävätuokion. Tuokioilla voidaan harjoitella esimerkiksi vuorovaikutus- ja kommunikointitaitoja sekä vahvistaa lapsen yleisiä toimintavalmiuksia. Vanhemmat osallistuvat kuntoutusohjauksen toimintaan ja näin tukevat harjoiteltavien asioiden yleistymistä kodin arkeen.

Kuntoutusohjaus on osa moniammatillista varhaiskuntoutusta

Kuntoutusohjaaja toimii yhteistyössä muiden lasta tutkivien, kuntouttavien ja hoitavien tahojen kanssa esimerkiksi osallistumalla yhteisneuvotteluihin ja neuvolatyöryhmiin.