Kuntoutusohjaus ja neuropsykiatrinen valmennus tukena lapsen kehityksessä

Kuntoutusohjaus on varhaiskuntoutusta, jonka tarkoituksena on tukea lapsen kehitystä ja perheen arjen sujuvuutta. Kuntoutusohjauksen asiakkaina on perheitä, joissa on alle kouluikäinen erityistä tukea tarvitseva lapsi.

Kuntoutusohjaukseen ohjaudutaan neuvolatyöryhmistä tai kehitysarviotutkimusten perusteella. Suositukset ja muut asiakkuutta koskevat asiat käsitellään kuntoutusohjauksen asiakastiimissä. Kuntoutusohjaus on perheelle maksutonta.

Kuntoutusohjauksen työmuotoja

  • varhaiskuntoutus
  • neuropsykiatrinen valmennus
  • autismikirjon kuntoutus
  • kommunikaatio-ohjaus
  • vanhempainohjaus
  • palveluohjaus

Kumppanuusyhteistyötä perheen kanssa

Kuntoutusohjaus perustuu kumppanuusyhteistyöhön perheen kanssa. Työskentelyssä yhdistetään vanhempien tieto lapsen vahvuuksista ja tarpeista sekä työntekijän ammatillinen osaaminen. Kuntoutusohjaaja tukee vanhempia ja lähiympäristöä keskustelemalla ja ohjaamalla lapsen kehitykseen ja kuntoutukseen liittyvissä asioissa.

Kuntoutusohjaus toteutuu lapsen kotona ja muissa arjen toimintaympäristöissä, kuten päivähoidossa. Ohjauskäynnit sisältävät tavoitteellisen leikki- ja tehtävätuokion. Tuokioilla voidaan harjoitella esimerkiksi vuorovaikutus- ja kommunikointitaitoja sekä vahvistaa lapsen yleisiä toimintavalmiuksia. Vanhemmat osallistuvat kuntoutusohjauksen toimintaan ja näin tukevat harjoiteltavien asioiden yleistymistä kodin arkeen.

Kuntoutusohjaus on osa moniammatillista varhaiskuntoutusta

Kuntoutusohjaaja toimii yhteistyössä muiden lasta tutkivien, kuntouttavien ja hoitavien tahojen kanssa esimerkiksi osallistumalla yhteisneuvotteluihin ja neuvolatyöryhmiin.