Tässä osiossa käsitellään lyhyesti raskausajan tunteita, parisuhdetta ja vanhemmuuteen kasvamista. Lisää tietoa aiheesta saa terveyskeskuspsykologin perhevalmennusluennolta.

Mieliala ja tunteet

Raskauden aikana tunteet ja mielialat vaihtelevat ja muuttuvat raskauden edetessä. Mielialan vaihtelut ovat normaaleja raskauden alussa, ja ne johtuvat hormonaalisista muutoksista. Tunteet saattavat vaihdella hyvinkin voimakkaasti eri tilanteissa. On normaalia, että myös kumppanissa voi herätä voimakkaita tunteita.

Heti raskauden alussa raskaustestin positiivinen tulos voi herättää voimakkaita tunteita ja saattaa herkistää molempia vanhempia. Raskauden alussa kiinnostus toisten odottajien kokemuksia kohtaan herää ja yhtäkkiä voi huomata pohtivansa asioita lapsen tarpeet huomioivasta näkökulmasta.

On normaalia kokea myös pelokkaita ajatuksia. Ajatus suuresta vastuusta ja sitoutumisesta lapsen kasvattamiseen saattaa pelottaa. Raskauden alussa myös elämäntavat saattavat mietityttää, ja usein raskaus onkin hyvä aika terveellisten elämäntapojen aloittamiselle. Täytyy kuitenkin muistaa, että liika itsensä tarkkailu ja kontrolloiminen stressiin asti ei ole raskaudelle hyväksi, sillä odottajan voimakas psyykkinen kuormittuminen altistaa istukan kautta äidin stressihormonille myös sikiön ja voi siten vaikuttaa lapsen kehittyvään keskushermostoon.

Vaikka tunteet myllertävät välillä runsaastikin, pikkuhiljaa raskauden tila muuttuu todellisemmaksi ja ajatukset kääntyvät luontevasti yhä enemmän ja enemmän syntyvään lapseen. Elämän painopiste herkästi ikään kuin kääntyykin sisäänpäin ja siirtyy lapseen. Kiinnostus ulkomaailmaan voi vähentyä ja perheen ulkopuoliset suhteet voivat jäädä toisarvoisiksi. Molempien vanhempien näkökulma omiin vanhempiin voi muuttua ja suhde heihin saattaa jopa vahvistua.  Naisen muuttuva keho konkretisoi raskautta molemmille vanhemmille. Varhaista vuorovaikutusta vauvaa kohtaan voi harjoitella esimerkiksi vatsan silittelyllä, vauvan liikkeiden havainnoinnilla, vauvalle juttelulla ja lauleskelulla.

Raskauden loppupuolella on luontaista, että ajatukset kääntyvät enemmän synnytykseen ja uudenlaiseen arkeen. Syntymän lähestymiseen voi liittyä hyvinkin sekavia tunteita, toisaalta sitä voi odottaa malttamattomasti, mutta toisaalta se voi myös pelottaa. Pelkoa voi helpottaa synnytyksen kulkuun perehtyminen ja keskusteleminen mieltä painavista asioista. Mikäli pelko kuitenkin muuttuu jokapäiväiseksi ja muuta elämää hallitsevaksi, on syytä ottaa se heti puheeksi oman terveydenhoitajan kanssa.

Tärkeintä on, että huolehtii omasta hyvinvoinnista. Jos jokin asia painaa mieltä, omista tuntemuksista täytyy kertoa neuvolakäynnillä. Asian kanssa ei saa jäädä yksin, sillä apua on aina saatavilla!

Parisuhde ja seksuaalisuus

Vanhemmuus ja parisuhde kulkevat käsi kädessä. Vauvan syntymä voi olla iso muutos, mutta myös mahdollisuus uudenlaiseen ja rikkaampaan parisuhteeseen. Lapsen syntymän jälkeen vanhempien haasteena on kyetä muodostamaan kahden henkilön suhteesta vähintään kolmen henkilön suhde, jossa myös parisuhde otetaan huomioon. Raskausaikana ja lapsen syntymän jälkeen on tärkeää muistaa hoitaa myös parisuhdetta.

Tuntuuko kuitenkin, että parisuhde on jäänyt vanhemmuuden alle?
Sen voi testata täältä.
Onko parisuhteessa ongelmia? Olisivatko neuvot tarpeen? Parisuhde chat auttaa.

Seksuaalisuus lujittaa parisuhdetta myös raskausaikana. Raskaus ei yleensä aseta rajoituksia seksuaalielämälle, jos raskaus on edennyt normaalisti.

Alkuraskaus voi olla naiselle hyvinkin voimakasta tunnemyllerrystä, ja naisen kiinnostus seksuaaliseen kanssakäymiseen voi vähentyä. Fyysisinä oireina esimerkiksi pahoinvointi, väsymys ja aristavat rinnat voivat vähentää naisen seksuaalista halukkuutta. Vaikka yhdyntähalukkuus tässä raskauden vaiheessa vähenisikin, on kumppanin hyvä muistaa, että raskaana oleva nainen voi kaivata runsaasti hellyyttä ja huomiota.

Alkuraskauden oireiden vähentymisen jälkeen ja lantion alueen verekkyyden lisääntymisen myötä genitaalialueiden herkkyys sekä kostuminen lisääntyvät ja seksuaalinen halu ja mielihyvän kokemukset voivat voimistua. Kauniisti pyöristyvä vatsa ja kasvaneet rinnat voivat saada naisen tuntemaan itsensä entistä seksuaalisemmaksi. Raskauden edetessä yhdyntäasentoja voi olla tarpeen muuttaa kasvavan vatsan vuoksi.

Ei ole epätavallista, että joskus myös kumppanin seksuaalinen halukkuus voi vähentyä jossain raskauden vaiheessa. Kumppania voi hämmentää raskaana olevan naisen seksuaalisuudessa tapahtuvat muutokset. Kumppani voi nauttia raskaana olevan naisen lisääntyneestä seksuaalisesta halusta tai kokea sen uhkaavana, jopa niin, että se saattaa aiheuttaa hänelle seksuaalisia ongelmia. On tärkeää ottaa aina asiat puheeksi ja keskustella yhdessä molempien mieltymyksistä.

Loppuraskaudessa raskaana olevan naisen väsymys ja fyysinen kömpelyys voi laskea seksuaalista halukkuutta. Usein kuitenkin muun hyväilyn ja hellyyden tarve kasvaa. Yhdyntäasennot loppuraskaudessa on hyvä valita niin, ettei kohtuun kohdistu liikaa painoa. On hyvä muistaa, että seksuaalisuus on muutakin kuin yhdyntää. Seksuaalista mielihyvää voi saavuttaa monella eri tavalla.

Tällä testillä voi kartoittaa suhteen seksielämän ja läheisyyden tilannetta juuri tällä hetkellä.  

Vanhemmuus

Moni vanhempi oppii vanhemmuuteen lapsen syntymän myötä. Kaikki vanhemmat tarvitsevat tukea vanhemmaksi kasvamiseen, vanhempana toimimiseen ja lapsen kasvattamiseen. Ensimmäisen lapsen odotusaika ja syntymä ovat merkittävä muutos vanhemmille. Puolisojen on kasvettava vanhemmiksi ja sitouduttava vanhemmuuteen.

Raskauden alussa puolisoiden kannattaisi keskustella keskenään omista lapsuudenkokemuksistaan, erilaisista vanhemmuuteen liittyvistä mielikuvistaan, odotuksistaan, toiveistaan ja peloistaan. Myös puolisoiden arjen työnjako muuttuu ja vaatii pohtimista. Pulmat selviävät usein puhumalla.

Naisen muuttumista äidiksi auttaa hormonitoiminta. Kumppanin kasvaminen vanhemmaksi riippuu paljon siitä, miten hän itse suhtautuu vanhemmuuteensa. Lapsi tulee todeksi kumppanille kuitenkin hyvin eri tavalla kuin äidille: monelle uusi elämänvaihe konkretisoituu vasta vauvan syntymän jälkeen.

Vanhempana ei tarvitse eikä edes voi olla aina täydellinen; riittävän hyvä on tarpeeksi.