Palveluseteli on yksi tapa järjestää kunnan lakisääteisiä sosiaali- ja terveydenhuoltopalveluja. Palvelusetelin saaminen edellyttää palvelutarpeen selvittämistä sekä palvelupäätöstä. Asiakas valitsee kaupungin hyväksymistä palvelusetelituottajista haluamansa. Asiakas ja palveluntuottaja sopivat tuotettavan palvelun yksityiskohdista yleensä kirjallisesti. Asiakas maksaa omavastuuosuutena palveluntuottajan perimän hinnan ja palvelusetelin välisen erotuksen. Palveluntuottaja laskuttaa kaupunkia palvelusetelin arvosta kuukausittain. Palvelusetelillä korvattavassa palvelussa lähtökohtana on palvelusetelipäätöksessä määritelty käyttötarkoitus ja palvelun määrä. Palveluseteli on henkilökohtainen, eikä sitä voi vaihtaa rahaksi eikä palveluseteliä voi käyttää muuhun, kuin myöntämispäätöksessä määriteltyyn tarkoitukseen. Palvelusetelillä tuotetusta palvelusta ei voi saada kotitalousvähennystä. Palvelu on arvonlisäverotonta. Palveluseteleiden käyttöä säätelee laki sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusetelistä (569/2009)

Omaishoidon palveluseteli

Omaishoidon palveluseteli voidaan myöntää omaishoidon asiakasohjaajan harkinnalla ja päätöksellä omaishoitajan sijaishoitajan palkkaamista varten. Seteli voidaan myöntää, jos hoidettava asuu samassa taloudessa hoitajan kanssa, eikä käytössä ole muita omaishoitoa tukevia palveluita. Omaishoitoa tukevia palveluita ovat esimerkiksi lyhytaikaishoito tai päivätoiminta. Palvelu on tarkoitettu omaishoitajan tukemiseen ja virkistämiseen, eikä korvaa omaishoitajan lakisääteistä vapaata.

Asiakkaalle annetaan toimintaohjeet, mikäli hänelle myönnetään omaishoidon sijaishoidon palveluseteli. Palveluseteli on sähköisessä PSOP- palvelusetelijärjestelmässä. Palvelusetelin saanut asiakas voi halutessaan myös valtuuttaa toisen henkilön asioimaan puolestaan PSOP-palvelusetelijärjestelmässä. Valtuutus tehdään valtakirjalla ja se palautetaan palvelusetelin myöntäneelle omaishoidon asiakasohjaajalle. Puolesta-asioija kirjautuu järjestelmään omilla pankkitunnuksillaan tai mobiilivarmenteella.

Asiakasohjaajan on mahdollista tulostaa asiakkaalle palveluseteli myös paperiversiona. Setelin myöntämisestä ja sisällöstä saa lisätietoa omaishoidon asiakasohjaajilta sekä sääntökirjasta.

Kotihoidon palveluseteli

Kotihoidon palveluseteli on tarkoitettu tilapäisen tai säännöllisen kotihoidon tarpeessa oleville. Palvelusetelin saaminen edellyttää asiakasohjausyksiköstä tehtyä palvelutarpeen selvitystä ja kotihoidon myöntämisperusteiden täyttymistä. Kotihoidon palvelusetelin voimassaoloaika, käyttötarkoitus ja arvo määritellään palvelutarpeen selvittämisen yhteydessä. Palveluseteliä haetaan ja sen antamisesta päättää ikäkeskus – ikäihmisten asiakasohjausyksikön asiakasohjaaja. Kotihoidon palveluseteliasioissa, ota yhteyttä ikäkeskuksen neuvonta ja ohjauspalveluun tai setelin myöntäneeseen kotihoidon asiakasohjaajaan.

Tehostetun ympärivuorokautisen palveluasumisen palveluseteli

Tehostetun ympärivuorokautisen palveluasumisen palveluseteli on tarkoitettu ikääntyneiden ympärivuorokautiseen palveluasumiseen. Palvelusetelillä asiakas voi itse valita haluamansa palveluasumispaikan kaupungin hyväksymistä palveluntuottajista. Palvelusetelillä järjestettävä palvelu vastaa sisällöltään kaupungin omaa palvelua.

Palvelusetelillä kunta sitoutuu maksamaan yksityisen palvelukodin hoidon ja hoivan kustannuksista setelin suuruisen summan. Hoivan ja hoidon kustannukset kattavat myös yksikön yhteisiin tiloihin, valvontaan ja turvajärjestelyihin liittyviä kuluja. Muista kustannuksista asiakas huolehtii itse. Palvelusetelin käyttömahdollisuus on asiakkailla, jotka täyttävät nykyiset tehostetun palveluasumisen pääsyn kriteerit eli heille on tehty palvelutarpeen arviointi ja heidät on hyväksytty hakijaksi. Palveluseteli on määrärahasidonnainen mahdollisuus. Vaihtoehtona palvelusetelin käyttöönotolle on se, että asiakas jää kaupungin järjestämien palvelujen piiriin. Palvelusetelin käyttöönotosta sovitaan asiakaskohtaisesti kaupungin työntekijän kanssa, samalla voidaan käydä läpi eri vaihtoehtojen kustannuksia. Lisätietoja palveluasumisen asiakasohjaajalta tai ikäkeskuksen neuvonta- ja ohjauspalvelusta.