+
Tulosta
Etusivu
Etusivu » Seinäjoen kaupunki » Päätöksenteko » Ajankohtaista » Tiedotteet » 2019 » Maaliskuu » Kaupunginhallituksen 25.3.2019 kokouksen päätökset

Kaupunginhallituksen 25.3.2019 kokouksen päätökset

25.3.2019, klo 19:25

Yhteenveto kaupunginhallituksen 25.3. pitämässään kokouksessa tekemistä päätöksistä.

101 § Viranhaltijapäätökset
Kaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus merkitsee viranhaltijapäätökset tiedoksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

102 § Lauta- ja johtokuntien pöytäkirjat
Kaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus päättää, ettei pöytäkirjoista ilmeneviä päätöksiä oteta kaupunginhallituksen käsiteltäviksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

103 § Valtuuston päätösten täytäntöönpano
Kaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus toteaa valtuuston 18.3.2019 tekemät päätökset laillisiksi ja määrää ne täytäntöönpantaviksi. Täytäntöönpanossa huomioidaan edellä
valmistelutekstistä ilmenevät ohjeet.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

104 § Valtuustoaloite / Kehittämissuunnitelma Nurmon, Peräseinäjoen ja Ylistaron alueille
Kaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus
- merkitsee asian tiedokseen ja
- saattaa valtuustoaloitteen elinvoiman ja kilpailukyvyn toimialan valmisteltavaksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

105 § Valtuustoaloite / Seinäjoen paikallisliikenteen jatkokehitystyö
Kaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus
- merkitsee asian tiedokseen ja
- saattaa valtuustoaloitteen kaupunkiympäristön toimialan valmisteltavaksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

106 § Valtuustoaloite / SDP:n ja Vasemmistoliiton ryhmät esittävät, että kaupunki tarjoaa koko kaupungin alueella järjestöille maksuttomat kokoontumistilat
Kaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus
- merkitsee asian tiedokseen ja
- saattaa valtuustoaloitteen konsernipalvelujen valmisteltavaksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

107 § Käsittelemättömät valtuustoaloitteet vuonna 2018
Kaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus päättää esittää valtuustolle, että valtuusto merkitsee edellä esitetyn selvityksen Seinäjoen kaupungin hallintosäännön 14 luvun 124 §:n tarkoittamana luettelona.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

108 § Etuosto-oikeuden käyttäminen / Senaatin Asema-alueet Oy
Kaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus päättää, ettei Seinäjoen kaupunki käytä etuosto-oikeutta em. kiinteistön kaupassa ja antaa siten kaupungingeodeetille toimivaltansa mukaisen oikeuden tehdä kaupungin puolesta päätöksen, ettei kaupunki käytä etuostooikeuttaan ko. kiinteistön kaupassa.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

109 § Etelä-Pohjanmaan korkeakoulusäätiön hallituksen jäsenten ja varajäsenten valinta
Kaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus valitsee Etelä-Pohjanmaan korkeakoulusäätiön hallitukseen kahden vuoden toimikaudeksi, joka alkaa vuoden 2019 vuosikokouksen päättymisen jälkeen, seuraavat henkilöt:

Varsinainen jäsen...................................Henkilökohtainen varajäsen
tutkimusjohtaja Juha Alarinta..................koulutuspäällikkö Mika Virkkala
toimitusjohtaja/rehtori Tapio Varmola.....vararehtori Elina Varamäki
Maakuntahallituksen jäsen.....................Maakuntahallituksen jäsen
Anna-Maija Koskela...............................Anu Katajamäki
toiminnanjohtaja Olli-Pekka Viinamäki...Yhdistyksen hallituksen 1. varapuheenjohtaja Liisa Lähdesmäki
toimitusjohtaja Juha Antikainen..............toimitusjohtaja Olli Pirhonen
toimitusjohtaja Mikko Rotola-Pukkila......hallituksen puheenjohtaja Petri Mäkelä

Kaupunginhallitus nimeää lisäksi yhden kaupungin edustajan jäseneksi ja hänen henkilökohtaiseksi varajäsenekseen elinvoimajohtaja Erkki Välimäen.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Kaupunginhallitus nimesi kaupungin edustajaksi Etelä-Pohjanmaan korkeakoulusäätiön hallitukseen Jyrki Mäkysen.

Esteellinen:Erkki Välimäki asianosaisena, ei läsnä.

110 § Asunto Oy Halkosaaren Leivosaari I -nimisen yhtiön osakkeiden nrot 2061–2640 myyminen
Kaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus päättää myydä Asunto Oy Halkosaaren Leivosaari I:n osakkeet nrot 2061–2640 102 000 euron kauppahinnalla ja oikeuttaa hallintojohtaja Jari Jokisen allekirjoittamaan kauppakirjan ja sopimaan kaupan muista ehdoista. Kauppa voidaan tehdä kaupunkia sitovana ennen päätöksen lainvoimaisuutta.

Tämä pöytäkirjan kohta tarkistetaan heti.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

111 § Ilmoitus lunastusmahdollisuudesta / Seinäjoen Linja-autoasema Oy:n osakkeet nrot 235–367
Kaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus päättää, että Seinäjoen kaupunki käyttää Seinäjoen Linja-autoasema Oy:n yhtiöjärjestykseen perustuvaa lunastusoikeuttaan yhtiön osakkeisiin nrot 235–367, jotka VR-Yhtymä Oy on myynyt Senaatin Asema-alueet Oy:lle.

Kauppahinnan maksamiseen tarvittava määräraha esitetään valtuustolle toukokuun 2019 lisätalousarvion yhteydessä.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Esteellinen: Juha Takamaa Seinäjoen linja-autoasema Oy:n hallituksen jäsenenä; ei läsnä.

112 § Vuoden 2019 eduskuntavaalien ja europarlamenttivaalien vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien valitseminen / valmistelevan toimikunnan nimeäminen / toimikunnan esitykset henkilöistä / tarkennukset valintoihin
Kaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus hyväksyy vuoden 2019 eduskuntavaalien ja EU-vaalien vaalilautakuntien kokoonpanoihin valmistelutekstistä ilmenevät muutokset ja lisäksi hyväksytään, että vaalitoimikunta 008 suorittaa laitosäänestyksen myös Esperi Hoivakoti Teponkartanossa.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

113 § Purkulupahakemus / Tehtaantie 6, 60100 Seinäjoki
Kaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus toteaa, ettei sillä ole huomauttamista Pohjanmaan Rivirakenne Oy:n purkuhakemuksesta.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

114 § Purkulupahakemus / Kirkkokatu 10, 60100 Seinäjoki
Kaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus toteaa, ettei sillä ole huomauttamista Seinäjoen koulutuskuntayhtymän purkuhakemuksesta.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Esteelliset: Jouko Peltonen Seinäjoen koulutuskuntayhtymän hallituksen puheenjohtajana, Paula Sihto hallituksen varajäsenenä ja Kati Ojaniemi Seinäjoen koulutuskuntayhtymän palveluksessa olevana; eivät läsnä.

115 § Rahoitusjohtajan viran haettavaksi julistaminen / haastattelutyöryhmän nimeäminen
Kaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus nimeää rahoitusjohtajan valintaa valmistelevan haastattelutyöryhmän luottamushenkilöedustajat.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Luottamushenkilöinä haastatteluryhmään nimettiin Irene Tureniuksen ehdotuksesta kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pasi Kivisaari, Raimo Ristilä ehdotuksesta valtuuston puheenjohtaja Kimmo Heinonen ja Tarja Tenkulan ehdotuksesta valtuuston 2. puheenjohtaja Aarne Heikkillä.


116 § Poikkeamishakemus: Kitinoja, 743-430-3-207 / Asuinrakennuksen ja talousrakennuksen rakentaminen rantavyöhykkeellä
Kaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus päättää edellä mainittuihin seikkoihin viitaten olla myöntämättä lupaa poikkeamiseen. MRL:n 171 §:ssä tarkoittamat poikkeamisen erityiset edellytykset rakennusluvan myöntämiselle rantavyöhykkeellä eivät ole olemassa tilalle 743-430-3-207 haetun rakentamisen osalta. Poikkeamista alueen yleiskaavan mukaisesta pääkäyttötarkoituksesta ei ole siten tarve tarkastella.

Päätöksen antaminen:
Tämä päätös annetaan julkipanon jälkeen.

Sovellettavat oikeusohjeet:
MRL 72, MRL 171, 173 ja 174, MRL 198, MRA 86 – 88 ja 97 §.
Kaupunginvaltuuston 24.4.2017 § 55 hyväksymän kaupungin hallintosäännön 5
luku 23 §, kohta 19.

Päätöksen tiedoksianto:
Päätöksestä ilmoitetaan siten kuin MRL 174 §:ssä säädetään.

Muutoksenhaku:
Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Vaasan hallinto-oikeudelle.

Valitusosoitus on liitteenä.

Asian käsittely kokouksessa: Asiasta käydyn keskustelun jälkeen puheenjohtaja totesi Piia Katteluksen ehdottaneen Reima Kuislan kannattamana kaupunginjohtajan ehdotuksesta poiketen, että haettu poikkeamislupa myönnetään.

Koska oli tehty kaupunginjohtajan ehdotuksesta poikkeava ehdotus puheenjohtaja ehdotti, että suoritetaan nimenhuutoäänestys; ne, jotka kannattavat kaupunginjohtajan ehdotusta äänestävät JAA ja ne, jotka kannattavat Piia Katteluksen ehdotusta äänestävät EI. Puheenjohtajan äänestysehdotus hyväksyttiin.

Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä annettiin 9 JAA - ääntä ( Karvonen Maarit, Kivisaari Pasi, Luotola Mikael,Perkiö Seppo,Rantasaari Henna, Sihto Paula, Särmö Kati, Tenkula Tarja, Turenius Irene ) ja 4 EI-ääntä ( Kattelus Piia, Kuisla Reima,Ristilä Raimo ja Peltonen Jouko).

Puheenjohtaja totesi kaupunginjohtajan ehdotuksen tulleen hyväksytyksi.

Päätös. Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksyttiin.

117 § Pahkakankaan Liikenne Oy:n oikaisuvaatimus
Kaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus hylkää oikaisuvaatimuksen hallintojohtajan vastineesta ilmenevillä perusteilla.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Esteellinen: Seppo Perkiö Seinäjoen Keskustaksi Oy:n osakkaana, ei läsnä.

118 § Tilinpäätös 2018
Kaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus päättää
- allekirjoittaa Seinäjoen kaupungin tilinpäätöksen vuodelta 2018 ja jättää sen tilintarkastajan tarkastettavaksi
- merkitä tiedoksi, että tilikauden tulos on alijäämäinen 7 580 410,63 €
- esittää tuloksen käsittelyn osalta seuraavaa:

Poistoeron muutos
Poistoeron vähennys 34 526,43 €

Rahastojen muutos
Rahastojen vähennys 7 457,51 €

Tilikauden alijäämä 7 538 426,69 € siirretään taseen omaan pääomaan tilikauden yli-/alijäämä -tilille.

- saattaa tilinpäätöksen tarkastuslautakunnan käsittelyn jälkeen edelleen valtuuston käsiteltäväksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

119 § Henkilöstötilinpäätös vuodelta 2018
Kaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi henkilöstötilinpäätöksen vuodelta 2018 ja esittää valtuustolle, että se merkitsee tiedoksi henkilöstötilinpäätöksen vuodelta 2018.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

120 § Hankintapäätös: Sähkötekniset tuntityöt
Kaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus päättää:
- hyväksyä Nevera Oy:n, Sähköpalvelu Timosen, Lassila & Tikanoja Oyj:n ja Caverion Suomi Oy:n sähköteknisten tuntitöiden palveluntuottajiksi
- oikeuttaa hankintajohtajan allekirjoittamaan sopimukset
- oikeuttaa hankintajohtajan hyväksymään sopimuksiin perustuvat vähäiset muutokset sopimuskauden aikana

Tätä päätöstä koskeva hankintasopimus syntyy sopimuksen allekirjoittamisella.

Tämä pöytäkirjan kohta tarkastetaan heti.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

121 § Hankintapäätös: Lämpö- ja vesitekniset tuntityöt
Kaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus päättää:
- hyväksyä Nevera Oy:n, Caverion Suomi Oy:n, Seinäjoen Putkiasennus Oy:n ja LVI-Katila Oy:n putkiteknisten tuntitöiden palveluntuottajiksi
- oikeuttaa hankintajohtajan allekirjoittamaan sopimukset
- oikeuttaa hankintajohtajan hyväksymään sopimuksiin perustuvat vähäiset muutokset sopimuskauden aikana

Tätä päätöstä koskeva hankintasopimus syntyy sopimuksen allekirjoittamisella.

Tämä pöytäkirjan kohta tarkastetaan heti.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Esteelliset: Pasi Kivisaari ja Irene Turenius Hallintolain 28 §; eivät läsnä.

Puheenjohtajana tämän pykälän kohdalla toimi kaupunginhallituksen 1. varapuheenjohtaja Raimo Ristilä.

122 § Hankintapäätös: 19007 Vammaispalvelulain (VPL) ja sosiaalihuoltolain (SHL) mukaiset kuljetukset
Kaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus päättää:
- hyväksyä Pahkakankaan Liikenne Oy:n tarjouksen päiväautoista ja Seinäjoen taksiautoilijoiden yhteenliittymän tarjouksen takseista, invatakseista ja
joukkoliikenneautoista
- oikeuttaa hankintajohtajan allekirjoittamaan sopimukset
- oikeuttaa hankintajohtajan hyväksymään sopimuksiin perustuvat vähäiset muutokset sopimuskauden aikana

Tätä päätöstä koskeva hankintasopimus syntyy sopimuksen allekirjoittamisella.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Esteellinen: Seppo Perkiö Seinäjoen taksiautoilijat yhteenliittymän jäsenenä; ei läsnä.


Lisätietoja
Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pasi Kivisaari, p. 050 347 9334
Kaupunginjohtaja Jorma Rasinmäki, p. 0400 763 800


Lue kommentointisäännöt ennen viestin kirjoittamista. Viestejä päivitetään ma─pe klo 8─15.45. Kaikki viestit tarkistetaan ennen julkaisua. Kommentteihin ei vastata.

Mikä on paikka, mistä lainataan kirjoja?

Kommentit

Ei kommentteja