+
Tulosta
Etusivu

Ehkäisevä mielenterveys- ja päihdetyö


Ehkäisevä päihdetyö

Ehkäisevä päihdetyö on osa kuntien työtä asukkaiden hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi (Terveydenhuoltolaki, Kuntalaki, Ehkäisevän päihdetyön laki.) Kunnat vastaavat paikallisen ehkäisevän päihdetyön järjestämisestä. Ehkäisevää päihdetyötä ohjaava kuntastrategia, hyvinvointikertomus ja Seinäjoen kaupungin mielenterveys- ja päihdesuunnitelma vuosille 2017-2020.

Seinäjoella toimii kaksi ehkäisevän päihdetyön monialaista työryhmää lasten ja nuorten EHKÄPÄ ja ikäihmisten IKÄPÄ. Ehkäisevän päihdetyön koordinaattorina toimii kaupungin hyvinvointikoordinaattori. Myös kaupungin asukkaat voivat vaikuttaa ehkäisevän päihdetyön suunnitteluun osallistumalla strategiatyöhön ja erilaisten kansalaisfoorumien kautta (Päihdetilannekysely 2017).


Pakka-toimintamalli

Pakka-toimintamalli on paikallista yhteisöön vaikuttamista alkoholi- ja päihdehaittojen vähentämiseksi. Toimintamallin tavoitteena on vähentää nuorten ja aikuisten juomista, nostaa juomisen aloitusikää sekä vähentää humalajuomiseen liittyviä haittoja. Toiminnassa painottuvat ikärajavalvottavien tuotteiden saatavuuden sekä sääntelyyn ja haittojen ehkäisyyn kohdentuvat toimenpiteet.

Pakka-toimintamallissa tehdään paikallista suunniteltua yhteistyötä päihdehaittojen ehkäisemiseksi (alkoholi, tupakka ja rahapelit) yhteistyössä ehkäisevän päihdetyön, alkoholielinkeinon ja valvontaviranomaisten kanssa ehkäisevän päihdetyön lain hengessä. Tavoitteena on päihdekulttuurin muutos ja keinona on yhteisövaikuttaminen.

Pakka-toimintamallissa tehdään:

  • lähtötason ostokokeita vähittäiskauppoihin ja asiakasarviointeja ravintoloihin
  • kehitetään vastuullista myyntiä ja anniskelua sekä elinkeinon omavalvontaa
  • järjestetään elinkeinon ja viranomaisten yhteistyöfoorumeja ja huomioidaan vastuullisia toimijoita
  • tehdään yhteistyötä median kanssa tiedottamalla alueen päihdeasioista
  • tiedotetaan asukkaille päihteisiin ja rahapelaamiseen liittyvistä asioista ja haastetaan asukkaita mukaan vaikuttamaan
  • käsitellään koulujen vanhempainilloissa mm. päihteiden välittämistä alaikäisille
  • kannustetaan nuoria tekemään opinnäytetöitä sekä suunnittelemaan ja toteuttamaan kampanjoita
  • edistetään hyvinvointia ja terveyttä tukevan elinympäristön ja kaupunkikulttuurin rakentumista
Seinäjoen Pakka-toimintamalli on nimeltään Festaripakka


Seinäjoen kaupungin mielenterveys- ja päihdesuunnitelma 2018 - 2022

Valmistelutyön lähtökohtana oli asiakaslähtöisyys ja hyvän elämän toteutuminen Seinäjoella.

Mielenterveys- ja päihdesuunnitelma on kaupungin suunnitelma siitä, miten edistetään mielenhyvinvointia sekä ehkäistään ja vähennetään päihdehaittoja, jotta kuntalaiset voisivat mahdollisimman hyvin ja tavoittaisivat tarvitsemansa palvelut helposti. Seinäjoen kaupungin ehkäisevä mielenterveys- ja päihdesuunnitelma antaa vastaukset seuraaviin kysymyksiin:

1. Miten Seinäjoen kaupungissa edistetään asukkaiden mielen hyvinvointia ja päihteetöntä elinympäristöä?

2. Miten ehkäistään tai puututaan varhain mielenterveyshäiriöihin ja päihdehaittoihin?

Suunnitelman valmistelutyöhön vuosina 2016-2018 ovat osallistuneet aktiivisesti Seinäjoen kaupungin asukkaat ja valmistelutyö eteni vuoropuheluna työryhmien ja kuntalaisten välillä. Valmistelutyön eri vaiheita arvioi säännöllisesti päihde- ja mielenterveystyön asiakasraati. Kehittämisalueiksi nousivat yhteisöllisyyden parantaminen ja turvallisen elinympäristön kehittäminen, yhdessä tekeminen sekä toimeentulon ja asumisympäristön kehittäminen.

Tyytyväisten ihmisten kylä, Seinäjoen kaupungin ehkäisevä mielenterveys ja päihdesuunnitelma 2018-2022 (pdf, 3.3 Mt)

Kaupungin asukkaat osallistuivat mielenterveys- ja päihdesuunnitelman valmisteluun:

Päihdetilannekyselyllä 2017 kartoitettiin Seinäjoen asukkaiden päihteisiin ja rahapeleihin liittyviä näkemyksiä ja mielipiteitä päihdehaittojen vähentämisen keinoista:

Seinäjoen päihdetilannekyselyn 2017 tulokset (pdf, 0.93 Mt)

Seinäjoen kaupungin mielenterveys- ja päihdetilanteen kehitys 2009–2016 –selvitys 12.5.2017 (pdf, 1.36 Mt)Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen

Kirkkokatu 6, PL 215

60101 Seinäjoki

+358 50 566 2738

hyteseinajoki.fi