Oppilaalla on mahdollisuus saada ohjausta ja tukea oppimiseen ja koulunkäyntiin. Tuen tarvetta mietittäessä huomioidaan oppilaan yksilölliset edellytykset ja tarpeet. Tukea annetaan niin kauan ja sen tasoisena kuin on tarpeellista kolmiportaisen tukimallin mukaan. Tuen muodot ovat yleinen, tehostettu ja erityinen tuki.

Yleisen tuen tavoitteena on mahdollisimman nopea ja varhainen puuttuminen vaikeuksiin. Tuki voi olla mm. monipuolisten opetusmenetelmien käyttämistä, henkilökohtaista ohjausta, tukiopetusta, eriyttämistä, laaja-alaista erityisopetusta, kodin ja koulun yhteistyötä. Pääsääntöisesti tukea antaa aineenopettaja, joka seuraa oppilaan tilannetta ja arvioi tuen riittävyyttä. Jos yleinen tuki ei riitä, opettaja laatii oppilaan tilanteesta kirjallisen pedagogisen arvion, joka käsitellään oppilashuoltoryhmässä. Tällöin päätetään tehostetun tuen aloittamisesta.

Tehostettu tuki on yleistä tukea säännöllisempää, voimakkaampaa ja yksilöllisempää. Yleisen tuen tukimuotoja tehostetaan sekä määrällisesti että laadullisesti, etteivät ongelmat kasvaisi ja kasaantuisi. Oppilaalle laaditaan oppimissuunnitelma, johon kirjataan mm. oppilaan tarvitsema tuki, tarpeet, tavoitteet ja menetelmät.

Jos tehostettu tuki ei riitä, laativat oppilaan opetuksesta vastaavat henkilöt pedagogisen selvityksen oppilaan oppimisen etenemisestä. Oppilasta ja huoltajaa kuullaan ennen sitä. Selvitys käsitellään oppilashuoltoryhmässä. Mikäli selvityksen perusteella päädytään yksilöllistämään yksi tai useampi oppiaine tai oppilas tarvitsee pääosin erityisopetuksena annettua opetusta, tehdään oppilaalle erityisen tuen päätös (erityisopetuksen rehtori). Erityinen tuki on luonteeltaan kuntouttavaa sekä vahvasti oppilaan yksilöllisten tarpeiden mukaan suunnattua. Oppilaalle laaditaan HOJKS (henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma).

Erityisopetus ja erityisopettajat

Koulussamme on 5 erityisopettajaa ja opetus tapahtuu pääasiallisesti yleisopetuksen ryhmässä erityisopettajien tuella. Osa-aikaista erityisopetusta annetaan yleisopetuksen yhteydessä. Opetusta annetaan 1-3 tuntia viikossa ja se voi kestää muutamasta tunnista koko lukuvuoteen. Tunneilla pyritään opiskelemaan samat asiat kuin oppilaan omassa luokassa.

Koulussamme on kaksi erityisopetuksen pienryhmää, nk. tupa-luokkaa. Tupa-luokkaan ohjataan ne oppilaat, jotka eivät syystä tai toisesta (esim. levottomuus, opetuksen tai muiden oppilaiden häirintä, tehtävien laiminlyönti, laajat oppimisvaikeudet) pysty opiskelemaan perusopetusryhmässä. Tupa-luokissa voi opiskella joko kokonaan tai osan oppinaineista

Erityisopettajat: Eveliina Mäki , Päivi Vähäpesola, Minna Päivölä, Hannu Syrjä ja Anna-Maria Koivisto.

Kuraattori

Koulukuraattori pyrkii havaitsemaan ja ehkäisemään oppilaan koulunkäyntiä vaikeuttavia sosiaalisia ongelmia. Kuraattoriin voivat ottaa yhteyttä niin oppilaat, opettajat kuin huoltajatkin mm. koulutyöhön, ihmisten välisiin suhteisiin ja kotitilanteisiin liittyvissä asioissa. Käydyt keskustelut ovat luottamuksellisia.

Kuraattori:

Tuija Vaissalo (virkavapaalla)

Juha Jutila (31.8.2020 asti)

juha.jutila@seinajoki.fi

p. 06 416 2349, 044 754 1739

JOPO luokka

Joustava perusopetus – JOPO on työelämäpainotteinen ja toiminnallisia oppimisympäristöjä hyödyntävä oppilaan kokonaisvaltaista kasvua ja kehitystä tukeva tapa suorittaa peruskoulu loppuun.

Opetus pyritään sovittamaan nuorten yksilöllisiin tarpeisiin. Tavoitteena on, että oppimisympäristö 9-luokalla on koulurakennusta laajempi, ja että vanhemmillakin olisi entistä paremmat mahdollisuudet olla mukana kodin ja koulun välisessä yhteistyössä. Yhteistyö oppilaiden perheiden kanssa on vuorovaikutteista ja jatkuvaa.


JOPO-oppilaan lukuvuoteen kuuluu koulussa tapahtuvaa pienryhmäopetusta, leirikouluja, kerhoja, harrastustoimintaa, yritysvierailukäyntejä sekä eri alojen työpaikkaopiskelujaksoja. Työpaikkaopiskelujaksojen aikana oppilaat tekevät sopimuksen mukaista työtä ja lisäksi itsenäisesti oppimistehtäviä, jotka täydentävät eri oppiaineiden sisältöjä. Lisäksi nuorelle pyritään löytämään soveltuva jatkokoulutuspaikka.


Opetus toteutetaan perusopetuksen opetussuunnitelman mukaisesti ja oppilaat saavat samanlaisen päättötodistuksen kuin muutkin yhdeksäsluokkalaiset. Yhteisvalinta on II-asteen koulutukseen kuten kaikilla muillakin yhdeksäsluokkalaisilla.


Joustavaan perusopetukseen haetaan 8.-luokan keväällä. Hakijat haastatellaan ja valitaan. Hakemuksia käsiteltäessä painotetaan oppilaan ja huoltajien sitoutumista joustavan perusopetuksen eri työmuotoihin. Luokalle pääsee oppilasvalinnan jälkeen korkeintaan 10 oppilasta.

Ryhmän toiminnasta vastaa aineenopettaja-vetoinen tiimi, johon kuuluu lisäksi nuoriso-ohjaaja, erityisopettaja, rehtori ja opinto-ohjaaja.


JOPO:n ryhmänohjaajina toimivat lehtorit Laura Jokiranta ja Päivi Vähäpesola