Äänestäminen presidentinvaaleissa 2024

Äänestäminen on jokaisen täysi-ikäisen kansalaisen perusoikeus. Vaaleissa äänioikeutettu on viimeistään vaalipäivänä 18 vuotta täyttävä henkilö. Vaaleissa äänioikeus on siinä kunnassa, joka on kotikunta 8.12.2023.

Äänestämistä varten tarvitaan kuvallinen henkilöllisyystodistus, myös ajokortti käy. Poliisilaitoksilta saa tarvittaessa maksutta äänestämistä varten väliaikaisen henkilökortin, jos sinulla ei ole muuta henkilöllisyyttä osoittavaa asiakirjaa. Ilmoituskorttia ei tarvita äänestyspaikalla.

Äänioikeutettu voi äänestää valintansa mukaan joko ennakkoon tai vaalipäivänä. Ennakkoon voi äänestää missä tahansa yleisessä ennakkoäänestyspaikassa kotimaassa tai ulkomailla, mutta vaalipäivänä vain siinä äänestyspaikassa, joka on merkitty äänioikeutetulle saapuneeseen ilmoituskorttiin.

Ennakkoäänestys

Ennakkoäänestys toimitetaan Seinäjoella 17.–23.1.2024 ja mahdollinen toinen vaali 31.1.-6.2.2024 ja ulkomailla 17.–20.1.2024 ja mahdollinen toinen vaali 31.1.-3.2.2024.
Ennakkoon voi äänestää missä tahansa yleisessä ennakkoäänestyspaikassa kotimaassa tai ulkomailla.

Yleiset ennakkoäänestyspaikat

Päätetään myöhemmin.

Lue lisää ennakkoäänestämisestä (mm. kotiäänestys, laitosäänestys ja ulkosuomalaisten äänestäminen)

Kotiäänestys

Äänioikeutettu henkilö, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- eikä ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää ennakolta kotonaan siinä kunnassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin hänen kotikunnakseen.

Tartuntatautilääkärin määräämässä eristyksessä oleva äänioikeutettu henkilö voi äänestää kotiäänestyksessä, jos äänestys voidaan toteuttaa terveysturvallisesti.

Kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää kotiäänestykseen oikeutetun kanssa samassa taloudessa asuva omaishoidontuesta annetussa laissa (937/2005) tarkoitettu omaishoitaja, jos kyseinen kunta on merkitty äänioikeusrekisterissä hänen kotikunnakseen. Muu äänioikeutetun perheenjäsen ei voi äänestää kotiäänestyksen yhteydessä.

Kotiäänestykseen tulee ilmoittautua klo 8–16 välisenä aikana maanantaista perjantaihin kirjallisesti tai puhelimitse viimeistään tiistaina 16.1.2024 klo 16 mennessä, mahdollinen toinen vaali 30.1.2024 klo 16 mennessä. Ilmoituksen voi tehdä äänestäjän puolesta myös tämän valitsema henkilö. Jos samassa taloudessa asuva omaishoitaja aikoo äänestää kotiäänestyksen yhteydessä, se on mainittava ilmoituksessa.

Kotiäänestysilmoittautumisia otetaan vastaan seuraavissa numeroissa:

Päätetään myöhemmin.

Vaalipäivänä saa äänestää vain siinä äänestyspaikassa, joka on merkitty äänioikeutetulle saapuneeseen ilmoituskorttiin.

Lue lisää: Äänestys vaalipäivänä

Äänestäminen vaalipäivänä

Vaalipäivä su 28.1.2024 ja mahdollinen toinen vaali su 11.2.2024
Äänestyspaikkojen nimet ja käyntiosoitteet
Äänestyspaikat ovat avoinna klo 9.00–20.00.

Päätetään myöhemmin.

Lisätietoja
keskusvaalilautakunnan sihteeri, hallintojohtaja Jari Jokinen, p. 044 754 1670


Tulevia vaaleja:

Vuonna 2024 Presidentinvaali (tammikuu/helmikuu) ja Europarlamenttivaalit (kesäkuu)
Vuonna 2025 Alue- ja kuntavaalit (huhtikuu)
Vuonna 2027 Eduskuntavaalit (huhtikuu)