Ennakkoon äänestäminen (ennakkoäänestys) tarkoittaa äänen antamista vaalilaissa säädetyn ennakkoäänestysajanjakson aikana ennen varsinaista vaalipäivää.

Ennakkoon äänestämiselle ei tarvitse esittää mitään syytä. Ennakkoäänestys on äänioikeutetun vapaasti valittavissa vaalipäivän äänestyksen sijasta. Kukin äänioikeutettu voi oman valintansa mukaan äänestää ennakkoon missä tahansa yleisessä ennakkoäänestyspaikassa joko kotimaassa tai ulkomailla.

Kotimaassa ennakkoäänestys aloitetaan keskiviikkona 12.1.2022 ja lopetetaan tiistaina 18.1.2022. Jokaisessa kunnassa on vähintään yksi yleinen ennakkoäänestyspaikka. Suurimmissa kunnissa yleisiä ennakkoäänestyspaikkoja on tavallisesti useita. Yleensä ennakkoäänestyspaikka on avoinna kaikkina seitsemänä ennakkoäänestyspäivänä. Osa paikoista voi kuitenkin olla auki lyhyemmänkin ajan.

Ulkomailla ennakkoäänestys aloitetaan keskiviikkona 12.– 15.1.2022. Ulkomaan ennakkoäänestyspaikkoja ovat valtioneuvoston asetuksella määrätyt Suomen edustustot ja niiden toimipisteet. Monet ulkomaan ennakkoäänestyspaikat ovat avoinna kaikkina neljänä ennakkoäänestyspäivänä. Osa paikoista voi kuitenkin olla auki lyhyemmänkin ajan.

Äänestäminen kotona (kotiäänestys)

Henkilö saa äänestää ennakkoon kotonaan, mikäli hänen kykynsä liikkua ja toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse kotimaan ennakkoäänestyspaikkaan tai vaalipäivänä äänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia.

Tartuntatautilääkärin määräämässä karanteenissa oleva äänioikeutettu henkilö voi äänestää kotiäänestyksessä.

Tällöin hänen luokseen saapuu sovittuna ajankohtana kunnan keskusvaalilautakunnan nimeämä vaalitoimitsija, joka ottaa äänestyksen vastaan.

Äänestäjän on ilmoitettava halustaan äänestää kotonaan oman kuntansa keskusvaalilautakunnalle viimeistään päivää ennen ennakkoäänestysajanjakson 11.1.2022 ennen klo 16. Keskusvaalilautakunnan puhelinnumero ja osoite löytyvät äänestäjälle postitse saapuneesta ilmoituskortista. Äänestäjän puolesta ilmoituksen voi tehdä myös hänen valitsemansa henkilö.

Kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää myös kotiäänestäjän kanssa samassa taloudessa asuva omaishoidon tuesta annetussa laissa (937/2005) tarkoitettu omaishoitaja. Omaishoitajan äänestämisestä on ilmoitettava kunnan keskusvaalilautakunnalle samalla kun ilmoittautuminen kotiäänestykseen tehdään.

Kotiäänestyksessä tulee äänestäjän lisäksi olla läsnä äänestäjän valitsema tai hyväksymä 18 vuotta täyttänyt henkilö. Tämä henkilö ei voi olla vaaleissa ehdokkaana oleva.

Ilmoittaudu numeroihin 044 550 2438, 044 470 0301, 0400 815 499.

Laitosäänestys

Laitosäänestys toteutetaan laitosten ja palvelutalojen asukkaille.

 • Keskussairaala ja psykiatriset osastot
 • Y-talo (Seinäjoen kaupungin ja Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin osastot)
 • Simunanrannan ja Myllyrannan palvelukeskukset
 • Myllypuistokoti
 • Myllypuiston selvittely- ja arviointiyksikkö
 • Eskoon palvelukeskus
 • Kaupungin sairaalan osasto M3 (Myllypuisto)
 • Kivipuro palveluasunnot Aaltokoti
 • Kivipuro palveluasunnot Tammikoti
 • Kivipuro palveluasunnot Kuusikoti
 • Kärjenpuiston hoivakoti
 • Hoivakoti Pihapihlaja
 • Palvelukeskus Koivukaari
 • Sillanpää-koti
 • Hoito- ja kuntoutuskoti Puistola
 • Attendo Pihlakartanon Hoivakoti
 • Saga Lakeudenlinna
 • Mehiläinen Villa Komiakulma
 • Kytösavu kehitysvammaisten asumispalveluyksikkö
 • Louhenkadun asumisyksikkö
 • Risuviidan asumisyksikkö
 • Autismisäätiö Kultavuori
 • Validia-talo
 • Aspakoti Misteli
 • Teponkartanon palvelukeskus
 • Esperi Hoivakoti Teponkartano
 • Onnelan ryhmäkoti
 • Hyllykalliokoti
 • Västinkartanon palvelukeskus
 • Ylistuvan palveluasunnot
 • Liisantupa
 • Palvelukoti Vuoritupa

Ulkosuomalaisten äänestäminen

Ulkosuomalaiset eli ulkomailla pysyvästi asuvat äänioikeutetut ovat äänioikeutettuja eduskuntavaaleissa ja presidentinvaalissa sekä myös europarlamenttivaaleissa, jolleivat ilmoittaudu asuinvaltionsa vaaliluetteloon. Ulkosuomalaiset eivät ole äänioikeutettuja kuntavaaleissa.

Ulkosuomalaiset voivat äänestää joko 1) edustustossa, 2) kirjeitse ulkomailta tai 3) vaalipäivänä Suomessa heille määrätyssä äänestyslalueessa.

1. Äänestäminen edustustossa. Ulkomaan yleisinä ennakkoäänestyspaikkoina ovat valtioneuvoston asetuksella määrätyt Suomen edustustot ja niiden toimipaikat (jatkossa edustustot). Niissä voi äänestää kuka tahansa äänioikeutettu, esimerkiksi ulkosuomalainen, mutta myös lomamatkalla, töissä tai opiskelemassa oleva. Monet ulkomaan ennakkoäänestyspaikat ovat avoinna kaikkina neljänä ennakkoäänestyspäivänä. Kuitenkin jotkut paikat voivat olla auki lyhyemmänkin ajan. Ennakkoäänestäminen edustustossa toimitetaan suurinpiirtein samalla tavalla kuin ennakkoäänestys kotimaassa.

2. Kirjeäänestys. Ulkomailla pysyvästi asuvat ja vaalien ajan ulkomailla oleskelevat äänioikeutetut voivat äänestää kirjeitse ulkomailta.

3. Laivaäänestys. Ulkomailla olevissa suomalaisissa laivoissa järjestetään ns. laivaäänestys laivan henkilökunnalle. Laivaäänestys voidaan aloittaa jo 18. päivänä ennen vaalipäivää, mutta se lopetetaan samaan aikaan kuin edustustoäänestys eli 5.1.2022. Laivaäänestyksessä saa äänestää vain laivan henkilökunta.

Vantaan kaupunki – Kirjeäänestys ulkomailta

Kirjeäänestys ulkomailta

Suomessa on otettu käyttöön kirjeäänestys ulkomailta kevään 2019 eduskuntavaaleista alkaen. Sekä ulkomailla pysyvästi asuvat että vaalien ajan ulkomailla tilapäisesti oleskelevat äänioikeutetut voivat äänestää yleisissä vaaleissa kirjeitse ulkomailta.

Kirjeäänestystä haluava äänioikeutettu tilaa kirjeäänestysasiakirjat ulkomaille, ne saatuaan äänestää ja palauttaa äänensä lähetekuoressa Suomeen oman kuntansa keskusvaalilautakunnalle. Luethan kirjeäänestysasiakirjojen mukana tulevat ohjeet huolellisesti ennen kirjeäänestyksen lomakkeen täyttämistä.

Kirjeäänestysmateriaalit voi tilata noin kolme kuukautta ennen vaaleja. Äänestäminen on mahdollista heti ehdokasnumeroiden julkistuksen jälkeen. Kirjeäänen tulee olla perillä vaaliviranomaisella viimeistään 11.1.2022, jotta se voidaan ottaa huomioon kuntavaaleissa.