Äänestäminen eduskuntavaaleissa 2023

Ennakkoäänestys järjestetään kotimaassa 22.–28.3.2023 ja ulkomailla 22.–25.3.2023. Varsinainen vaalipäivä on sunnuntaina 2.4.2023.

Äänestäminen on jokaisen täysi-ikäisen kansalaisen perusoikeus. Vaaleissa äänioikeutettu on viimeistään vaalipäivänä 18 vuotta täyttävä henkilö, joka on joko:

a) Suomen tai muun EU:n jäsenvaltion taikka Islannin tai Norjan kansalainen ja jonka kotikunta on joku kyseiseen hyvinvointialueeseen kuuluva kunta 51. päivänä ennen vaalipäivää; tai

b) muun valtion kansalainen, jonka kotikunta on joku kyseiseen hyvinvointialueeseen kuuluva kunta on 51. päivänä ennen vaalipäivää ja jolla on ollut yhtäjaksoisesti kotikunta Suomessa kahden vuoden ajan laskettuna 51. päivästä ennen vaalipäivää; tai

c) EU:n tai Suomessa toimivan kansainvälisen järjestön palveluksessa ja jolla on asuinpaikka kyseisessä kunnassa 51. päivänä ennen vaalipäivää edellyttäen, että hänen tietonsa on talletettu hänen pyynnöstään väestötietojärjestelmään ja että hän on kirjallisesti ilmoittanut Digi- ja väestötietovirastolle viimeistään 52. päivänä ennen vaalipäivää haluavansa käyttää äänioikeuttaan aluevaaleissa.

Vaaleissa äänioikeus on siinä kunnassa, joka on kotikunta 11.2.2023.

Äänestämistä varten tarvitaan kuvallinen henkilöllisyystodistus, myös ajokortti käy. Poliisilaitoksilta saa tarvittaessa maksutta äänestämistä varten väliaikaisen henkilökortin, jos sinulla ei ole muuta henkilöllisyyttä osoittavaa asiakirjaa. Ilmoituskorttia ei tarvita äänestyspaikalla.

Äänioikeutettu voi äänestää valintansa mukaan joko ennakkoon tai vaalipäivänä. Ennakkoon voi äänestää missä tahansa yleisessä ennakkoäänestyspaikassa kotimaassa tai ulkomailla, mutta vaalipäivänä vain siinä äänestyspaikassa, joka on merkitty äänioikeutetulle saapuneeseen ilmoituskorttiin.

Äänestäminen vaalipäivänä

Vaalipäivän 2.4.2023 äänestyspaikkojen nimet ja käyntiosoitteet

  • Kaupunginhallitus päättää myöhemmin.

Äänestyspaikat ovat avoinna klo 9.00–20.00.

Lisätietoja
keskusvaalilautakunnan sihteeri, hallintojohtaja Jari Jokinen, p. 044 754 1670

Ennakkoäänestys

Ennakkoäänestys toimitetaan Seinäjoella 22.–28.3.2023 ja ulkomailla 22.–25.3.2023. Ennakkoon voi äänestää missä tahansa yleisessä ennakkoäänestyspaikassa kotimaassa tai ulkomailla.

Yleiset ennakkoäänestyspaikat

  • Kaupunginhallitus päättää myöhemmin.

Lue lisää ennakkoäänestämisestä (mm. kotiäänestys, laitosäänestys ja ulkosuomalaisten äänestäminen)

Kotiäänestys

Äänioikeutettu henkilö, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- eikä ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää ennakolta kotonaan siinä kunnassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin hänen kotikunnakseen.

Tartuntatautilääkärin määräämässä eristyksessä oleva äänioikeutettu henkilö voi äänestää kotiäänestyksessä, jos äänestys voidaan toteuttaa terveysturvallisesti.

Kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää kotiäänestykseen oikeutetun kanssa samassa taloudessa asuva omaishoidontuesta annetussa laissa (937/2005) tarkoitettu omaishoitaja, jos kyseinen kunta on merkitty äänioikeusrekisterissä hänen kotikunnakseen. Muu äänioikeutetun perheenjäsen ei voi äänestää kotiäänestyksen yhteydessä.

Kotiäänestykseen tulee ilmoittautua klo 8–16 välisenä aikana maanantaista perjantaihin kirjallisesti tai puhelimitse viimeistään tiistaina 21.3.2023 klo 16 mennessä. Ilmoituksen voi tehdä äänestäjän puolesta myös tämän valitsema henkilö. Jos samassa taloudessa asuva omaishoitaja aikoo äänestää kotiäänestyksen yhteydessä, se on mainittava ilmoituksessa.

Kotiäänestysilmoittautumisia otetaan vastaan seuraavissa numeroissa:

Vaalipäivänä saa äänestää vain siinä äänestyspaikassa, joka on merkitty äänioikeutetulle saapuneeseen ilmoituskorttiin.

Lue lisää: Äänestys vaalipäivänä


Tulevia vaaleja:

Vuonna 2023 Eduskuntavaalit (maaliskuu/huhtikuu)
Vuonna 2024 Presidentinvaali (tammikuu/helmikuu) ja Europarlamenttivaalit (toukokuu/kesäkuu)
Vuonna 2025 Kuntavaalit ja aluevaalit (huhtikuu)