Lapsiystävällinen kunta

Seinäjoen kaupunki on valittu kehittämään UNICEFin lapsiystävällinen kunta -mallia. Malli perustuu YK:n lapsen oikeuksien sopimukseen ja kansainväliseen Child Friendly City- malliin ja se auttaa kuntia edistämään lapsen oikeuksien toteutumista. Varsinainen työ Seinäjoella käynnistyi UNICEFin alkukoulutuksen jälkeen syksyllä 2019.  Seinäjoella on laadittu tilannekartoitus ja aletaan työstää kehittämiskohteita. Työn tuloksia arvioidaan ensimmäisen kerran syksyllä 2020.

Seinäjoen kaupungin on mahdollista saada UNICEFin myöntämä tunnustus työstään lapsiystävällisyyden edistämiseksi. Tunnustuksen edellytyksenä on, että työ on edennyt suunnitelmallisesti lapsen oikeuksia edistäen, ja että työtä jatketaan tavoitteellisesti. Lapsiystävällinen kunta- toimintamalli koskee kaikkia kaupungin palvelualueita ja hallintoa.

Lapsiystävällisessä kunnassa

  • lapset ovat tasa-arvoisia kunnan asukkaita ja kokevat olevansa tärkeitä omissa lähiyhteisöissään
  • lapset otetaan mukaan palveluiden suunnitteluun, kehittämiseen ja arviointiin ja jokaisella lapsella on yhdenvertaiset mahdollisuudet osallistua
  • lasten mielipiteitä ja tietämystä omasta arjestaan kuullaan ja hyödynnetään päätöksenteossa
  • lapsen oikeudet tunnetaan ja niistä tiedotetaan lapsia ja aikuisia
  • päätösten lapsivaikutuksia arvioidaan
  • lapsiin kohdistuvat toimenpiteet tehdään näkyväksi kaupungin talousarviossa

Lapsen oikeuksien sopimuksen neljä yleisperiaatetta

  • syrjimättömyys
  • lapsen edun huomioiminen
  • oikeus elämään ja kehittymiseen
  • lapsen näkemysten kunnioittaminen

Lapsiystävällinen kunta koordinaatioryhmän kokoonpano Seinäjoella:

Kaupunginjohtaja
Elinvoimajohtaja
Kaupunkiympäristöjohtaja
Sivistys- ja hyvinvointijohtaja
Sosiaali- ja terveysjohtaja
Viestintäpäällikkö
Nuorisovaltuuston edustajat, kaksi henkilöä
Perusopetuksen oppilasedustajat, kaksi henkilöä
MLL edustaja

Lisätietoja https://www.unicef.fi/unicef/tyomme-suomessa/lapsiystavallinen-kunta-projektiesittely/

Tietoa ja tukea lapsille/nuorille https://www.lastensivut.fi/

Lapsiystävällinen kunta –mallia Seinäjoella koordinoi

Sanna Martin
Koordinaattori – Lapsiystävällinen kunta
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen, viestintäsuunnittelija
050 339 0439, sanna.martin@seinajoki.fi
Kirkkokatu 6, 60100 Seinäjoki