Kaupunginhallituksen 5.2.2024 kokouksen päätökset

Alla yhteenveto kokouksessa tehdyistä päätöksistä ennen pöytäkirjan tarkastusta.
Pöytäkirjan tarkastuksen jälkeen pöytäkirja on nähtävänä kaupungin nettisivuilla.

§ 28 Viranhaltijapäätökset
Kaupunginjohtajan ehdotus
Kaupunginhallitus merkitsee viranhaltijapäätökset tiedoksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 29 Lauta- ja johtokuntien sekä henkilöstöjaoston pöytäkirjat
Kaupunginjohtajan ehdotus
Kaupunginhallitus päättää, ettei pöytäkirjoista ilmeneviä päätöksiä oteta kaupunginhallituksen käsiteltäviksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 30 Kuntayhtymien pöytäkirjat
Kaupunginjohtajan ehdotus
Kaupunginhallitus merkitsee oheisen pöytäkirjan tiedokseen.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 31 Valtuuston päätösten täytäntöönpano
Kaupunginjohtajan ehdotus
Kaupunginhallitus toteaa valtuuston 29.1.2024 tekemät päätökset laillisiksi ja määrää ne täytäntöönpantaviksi. Täytäntöönpanossa huomioidaan edellä valmistelutekstistä ilmenevät ohjeet.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Esteelliset: Juha Takamaa Sevas Kodit Oy:n hallituksen jäsenenä, Jesse Luhtala ja Erkki Välimäki hallituksen varajäseninä ( hallintolaki 28 § 1 mom. 5 kohta) sekä Johannes Karhu Rakennus K. Karhun palveluksessa olevavana ja Jossulla Oy:n toimitusjohtajana ( hallintolaki 28 § 1 mom. 4 ja 5 kohta); eivät läsnä.

§ 32 Hankintapäätös: 22024 Tietokoneet 2021 – 2025 (DPS) option käyttö
Kaupunginjohtajan ehdotus
Kaupunginhallitus päättää

  • jatkaa sopimusta Dustin Finland Oy:n kanssa optiokaudelle 1.7.2024 – 30.6.2025
  • oikeuttaa hankintajohtajan allekirjoittamaan sopimuksen
  • oikeuttaa hankintajohtajan hyväksymään sopimukseen perustuvat vähäiset muutokset sopimuskauden aikana.

Hankinnan ennakoitu arvo 840.000,00 sopimuskaudella 1.7.2024 – 30.6.2025.

Tätä päätöstä koskeva hankintasopimus syntyy sopimuksen allekirjoittamisella.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 33 Kaavoituskatsaus 2024 / hyväksyminen
Kaupunginjohtajan ehdotus
Kaupunginhallitus esittää edelleen valtuustolle hyväksyttäväksi vuoden 2024 kaavoituskatsauksen.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Esteelliset: Kati Ojaniemi , Mervi Mäenpää , Reima Kuisla ja Aki Ylinen intressijääveinä ( hallintolaki 28 § 1 mom.3 kohta ); eivät läsnä.

§ 34 Seinäjoen kaupungin lausunto Ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta, Napalankallioiden, Hietaharjunkankaan ja Palopättäränmäen tuulivoimapuisto, Kuortane ja Seinäjoki
Kaupunginjohtajan ehdotus
Kaupunginhallitus antaa Ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta valmistelutekstistä ilmenevän lausunnon Etelä-Pohjanmaan ELY-keskukselle, koskien Kuortaneen kunnan Napalankallioiden ja Hietaharjunkankaan alueille sekä Seinäjoen kaupunkiin Palopättäränmäen alueelle suunnitellun tuulivoimapuiston ympäristövaikutusten arviointia.

Asian käsittely kokouksessa:

Asiasta käydyn keskustelun jälkeen puheenjohtaja totesi Johannes Karhun ehdottaneen kaupunginjohtajan ehdotuksesta poiketen, että lausuntoon kirjataan ” jatkosuunnittelun tulee edetä 250 metrisillä tai sen alle olevilla voimalakorkeuksilla. Puheenjohtaja totesi, että Johannes Karhun ehdotusta ei kannatettu joten se raukeaa.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Esteelliset: Kati Ojaniemi, koska hänen hallintolain 28 §:n 2 mom:n 1 kohdassa tarkoitettu läheinen omistaa kiinteistön alueella, jolle Ilmatar Suomi Oy suunnittelee tuulivoimalaa ja läheinen voi saada yhtiöltä taloudellista etua, Reima Kuisla, koska hänen hallintolain 28 §.n 2 mom:n 1 kohdassa tarkoitettu läheinen omistaa vireille pannun yleiskaavan läheisyydessä kiinteistöjä, Mervi Mäenpää koska hän omistaa maa-alueita eräällä suunnitellulla tuulivoima-alueella ja hänelle on odotettavissa Ilmatar Suomi Oy:ltä taloudellista etua; eivät läsnä.

§ 35 Poikkeamispäätös: Hyllykallio, 743-52-4180-3 , Kääpäkuja 5
Kaupunginjohtajan ehdotus
Kaupunginhallitus myöntää tontille 743-52-4180-3 poikkeamisluvan (poikkeaminen MRL 58 § 1 mom mukaisesta kiellosta rakentaa vastoin asemakaavaa), koskien poikkeamista asemakaavan mukaisesta
rakennusoikeudesta (9%) ja asemakaavan mukaisesta kerrosluvusta.

Suunnitelmien mukainen poikkeaminen asemakaavasta ei aiheuta haittaa kaavoitukselle, kaavan toteutumiselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle.

Voimassaoloaika:
Tämä lupa on voimassa päätöksenantopäivästä kaksi (2) vuotta, jonka kuluessa tätä poikkeamislupaa vastaavaa rakennuslupaa on haettava.

Ennen minkäänlaiseen rakennustoimenpiteeseen ryhtymistä hakijan on saatava rakennusvalvontaviranomaiselta rakennuslupa.

Päätöksen tiedoksianto:
Päätöksestä ilmoitetaan siten kuin MRL 174 §:ssä säädetään.

Muutoksenhaku:
Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Vaasan hallinto-oikeudelle.

Valitusosoitus on liitteenä.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 36 Poikkeamispäätös: Nurmo, 743-51-2023-1, Tuokontie 6
Kaupunginjohtajan ehdotus
Kaupunginhallitus myöntää tontille 743-51-2023-1 poikkeamisluvan (poikkeaminen MRL 58 § 1 mom mukaisesta kiellosta rakentaa vastoin asemakaavaa), koskien poikkeamista asemakaavan mukaisesta
pääkäyttötarkoituksesta. Suunnitelmien mukainen poikkeaminen asemakaavasta ei aiheuta haittaa kaavoitukselle, kaavan toteutumiselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle.

Voimassaoloaika:
Tämä lupa on voimassa päätöksenantopäivästä kaksi (2) vuotta, jonka kuluessa tätä poikkeamislupaa vastaavaa rakennuslupaa on haettava.
Ennen minkäänlaiseen rakennustoimenpiteeseen ryhtymistä hakijan on saatava rakennusvalvontaviranomaiselta rakennuslupa.

Päätöksen tiedoksianto:
Päätöksestä ilmoitetaan siten kuin MRL 174 §:ssä säädetään.

Muutoksenhaku:
Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Vaasan hallinto-oikeudelle.

Valitusosoitus on liitteenä.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.


Lisätietoja
Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Paula Risikko, p. 050 511 3107
Kaupunginjohtaja Jaakko Kiiskilä, p. 050 340 3401
Hallintojohtaja Jari Jokinen, p. 044 754 1670