Kaupunginhallituksen 30.10.2023 kokouksen päätökset

Alla yhteenveto kokouksessa tehdyistä päätöksistä ennen pöytäkirjan tarkastusta.
Pöytäkirjan tarkastuksen jälkeen pöytäkirja on nähtävänä kaupungin nettisivuilla.

§ 314 Viranhaltijapäätökset
Kaupunginjohtajan ehdotus
Kaupunginhallitus merkitsee viranhaltijapäätökset tiedoksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 315 Lauta- ja johtokuntien sekä henkilöstöjaoston pöytäkirjat
Kaupunginjohtajan ehdotus
Kaupunginhallitus päättää, ettei pöytäkirjasta ilmeneviä päätöksiä oteta kaupunginhallituksen käsiteltäviksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 316 Valtuuston päätösten täytäntöönpano
Kaupunginjohtajan ehdotus
Kaupunginhallitus toteaa valtuuston 23.10.2023 tekemät päätökset laillisiksi ja määrää ne täytäntöönpantaviksi. Täytäntöönpanossa huomioidaan edellä valmistelutekstistä ilmenevät ohjeet.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 317 Valtuustoaloite / Lipputanko Mannerheimin puistoon
Kaupunginjohtajan ehdotus
Kaupunginhallitus

  • merkitsee asian tiedokseen ja
  • saattaa valtuustoaloitteen kaupunkiympäristön toimialan valmisteltavaksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 318 Purkamislupahakemus / Seinäjoen kaupunki / Tepontie 6
Kaupunginjohtajan ehdotus
Kaupunginhallitus toteaa, ettei sillä ole huomauttamista Seinäjoen kaupungin omistaman hoitolaitosrakennuksen purkamislupahakemuksesta osoitteessa Tepontie 6, 60550 Nurmo, joka koskee kiinteistöä kiinteistötunnus 743-404-6-
801

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 319 Lakea Oy:n ylimääräinen yhtiökokous 2.11.2023
Hallintojohtajan ehdotus
Kaupunginhallitus päättää yhtiökokousedustajalle annettavista ohjeista.

Päätös: Kaupunginhallitus antoi ohjeeksi yhtiökokousedustaja hallintojohtaja Jari Jokiselle hyväksyä kaupunginhallituksen kokouksessa esitellyt kaksi uutta hallituksen jäsentä ja hallituksen jäsenille ja puheenjohtajalle ehdotettavat kokouspalkkiot ja vuosipalkkiot.

Esteellinen: Jaakko Kiiskilä Lakea Oy:n hallituksen puheenjohtajana ( hallintolaki 28 § 1 mom. 5 kohta); ei läsnä.

§ 320 Seinäjoen kaupungin lausunto ARA:lle Sevas Kodit Oy:n uudisrakennushankkeesta
Kaupunginjohtajan ehdotus
Kaupunginhallitus päättää puoltaa Sevas Kodit Oy:n valmistelutekstistä ilmenevää uudisrakennushanketta ja oikeuttaa hallintojohtajan antamaan ARA:lle puoltoa koskevan lausunnon kaupungin puolesta.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Esteelliset:
Juha Takamaa Sevas Kodit Oy:n hallituksen jäsenenä ja Jesse Luhtala sekä Erkki Välimäki hallituksen varajäseninä ( hallintolaki 28 § 1 mom 5 kohta) ja Johannes Karhu Rakennus K. Karhun palveluksessa olevana ja Jossulla Oy:n toimitusjohtajana (hallintolaki 28 § 1 mom. 4 ja 5 kohdat); eivät läsnä.

§ 321 Varhaiskasvatuksen opettajien, varhaiskasvatuksen erityisopettajien, päiväkodin johtajien, apulaisjohtajien ja varajohtajien virkojen muuttaminen toimiksi 1.1.2024
Kaupunginjohtajan ehdotus
Kaupunginhallitus

  • muuttaa varhaiskasvatuksen opettajien, varhaiskasvatuksen erityisopettajien, päiväkodin johtajien, apulaisjohtajien ja varajohtajien virat toimiksi 1.1.2024,
  • toteaa ko. virkasuhteet päättyneiksi ja lakkauttaa ko. virat 1.1.2024 lukien.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 322 Nuorisovaltuuston toimintasääntömuutos
Kaupunginjohtajan ehdotus
Kaupunginhallitus hyväksyy nuorisovaltuuston toimintasäännön muuttamisen nuorisovaltuuston esittämällä tavalla.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 323 Seinäjoen kaupungin hallintosäännön muutokset liittyen Seinäjoen, Ilmajoen ja Isonkyrön työllisyysalueen muodostamiseen
Kaupunginjohtajan ehdotus
Kaupunginhallitus ehdottaa valtuustolle, että se hyväksyy Seinäjoen kaupungin hallintosääntöön valmistelutekstistä ilmenevät muutokset, jotka tulevat voimaan 1.4.2024 alkaen edellyttäen, että Valtioneuvosto on hyväksynyt työllisyysalueen muodostamisen Seinäjoen kaupungin, Ilmajoen kunnan ja Isonkyrön kunnan muodostamana.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 324 Seinäjoen kaupungin lausunto Etelä-Pohjanmaan liiton talousarvioehdotuksesta ja toimintasuunnitelmasta vuodelle 2024 sekä taloussuunnitelmasta vuosille 2025-2026
Kaupunginjohtajan ehdotus
Kaupunginhallitus päättää antaa edellä esittelytekstissä esitetyn lausunnon Etelä-Pohjanmaan liiton vuoden 2024 talousarviosta ja toimintasuunnitelmasta sekä taloussuunnitelmasta vuosille 2025-2026.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 325 Henkilöstösuunnitelma 2024
Kaupunginjohtajan ehdotus
Kaupunginhallitus

  1. perustaa kaupunginhallituksen henkilöstöjaoston ehdotukseen sisältyvät virat ja toimet edellyttäen, että valtuusto hyväksyy liitteenä olevan henkilöstösuunnitelman vuodelle 2024 ja talousarviossa virkojen ja toimien perustamisesta aiheutuvat kustannukset,
  2. ehdottaa valtuustolle, että se hyväksyy liitteen mukaisen henkilöstösuunnitelman vuodelle 2024,
  3. lakkauttaa henkilöstöjaoston ehdotuksesta ilmenevät toimet, mikäli kohdassa 1. mainitut ko. toimet korvaavat toimet tulevat kaupunginhallituksen päätöksellä perustetuiksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 326 Vuoden 2024 talousarvioehdotus ja taloussuunnitelma vuosille 2025-2027
Kaupunginjohtajan ehdotus
Kaupunginhallitus päättää

  • merkitä tiedoksi talousarvioehdotuksen 2024 ja
  • jättää asian pöydälle jatkokäsittelyä varten.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.


Lisätietoja
Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Paula Risikko, p. 050 511 3107
Kaupunginjohtaja Jaakko Kiiskilä, p. 050 340 3401
Hallintojohtaja Jari Jokinen, p. 044 754 1670
Rahoitusjohtaja Mika Itänen, p. 040 566 1245
Henkilöstöjohtaja Eija Pienimäki, p. 040 569 8339