Kaupunginhallituksen 24.6.2024 kokouksen päätökset

Alla yhteenveto kokouksessa tehdyistä päätöksistä ennen pöytäkirjan tarkastusta.
Pöytäkirjan tarkastuksen jälkeen pöytäkirja on nähtävänä kaupungin nettisivuilla.

§ 195 Viranhaltijapäätökset
Kaupunginjohtajan ehdotus
Kaupunginhallitus merkitsee viranhaltijapäätökset tiedoksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 196 Lauta- ja johtokuntien sekä henkilöstöjaoston pöytäkirjat
Kaupunginjohtajan ehdotus
Kaupunginhallitus päättää, ettei pöytäkirjoista ilmeneviä päätöksiä oteta kaupunginhallituksen käsiteltäviksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 197 Valtuuston päätösten täytäntöönpano
Kaupunginjohtajan ehdotus
Kaupunginhallitus toteaa valtuuston 17.6.2024 tekemät päätökset laillisiksi ja määrää ne täytäntöönpantaviksi. Täytäntöönpanossa huomioidaan edellä valmistelutekstistä ilmenevät ohjeet.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Esteelliset: Juha Takamaa Sevas Kodit Oy:n hallituksen jäsenenä ja Jesse Luhtala ja Erkki Välimäki hallituksen varajäseninä ( hallintolaki 28 § 1 mom. 5 kohta) ja Johannes Karhu Rakennus K. Karhun palveluksessa olevana ja Jossulla Oy:n toimitusjohtajana ( hallintolaki 28 § 1 mom. 4 ja 5 kohdat); eivät läsnä.

§ 198 Stipendien haettavaksi julistaminen/Stipendien saajien valinta / Antti ja Eini Oppaan tiede- ja kulttuurirahaston stipendin myöntäminen
Kaupunginjohtajan ehdotus
Kaupunginhallitus hyväksyy Antti ja Eini Oppaan tiede- ja kulttuurirahaston stipendin saajaksi Emma Alkion.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 199 Lainasalkun korkosuojausrakenteen muutos
Kaupunginjohtajan ehdotus
Kaupunginhallitus merkitsee asian tiedoksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 200 Seinäjoki sai Unicefin Lapsiystävällinen kunta -tunnustuksen
Kaupunginjohtajan ehdotus
Kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi Seinäjoen kaupungin saaman Lapsiystävällinen kunta -tunnustuksen Unicefilta.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 201 Toimialajohtajien sijaisten määrääminen
Kaupunginjohtajan ehdotus
Kaupunginhallitus määrää

 1. sivistys- ja hyvinvointijohtajan sijaiseksi opetustoimenjohtaja Ville Järven,
 2. kaupunkiympäristöjohtajan sijaiseksi kaupunginarkkitehti Jussi Aittoniemen,
 3. elinvoimajohtajan sijaiseksi viestintäpäällikkö Krista Rintalan.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 202 Provinan vanha pesula, Hanneksenrinne 8 / kiinnitysten muutokset / ilmoitus esityksen perumisesta
Kaupunginjohtajan ehdotus
Kaupunginhallitus merkitsee asian tiedokseen.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Esteelliset:
Juha Takamaa Provina Oy:n hallituksen jäsenenä (hallintolaki 28 § 1 momentin 5 kohta) ja Johannes Karhu Rakennus K. Karhu Oy:n palveluksessa olevana ja Jossulla Oy:n toimitusjohtajana (hallintolaki 28 § 1 momentin 4 ja 5 kohdat);
eivät läsnä.

§ 203 Kouran koulun lakkauttaminen syyslukukauden 2025 alusta
Kaupunginjohtajan ehdotus
Kaupunginhallitus ehdottaa valtuustolle, että Kouran koulu lakkautetaan 1.8.2025 lukien ja oppilaat siirretään Keski-Nurmon kouluun.

Asian käsittely kokouksessa:

Kaupunginjohtajan ehdotus kokouksessa:

Kaupunginhallitus ehdottaa valtuustolle, että Kouran koulu lakkautetaan 1.8.2027 lukien ja oppilaat siirretään Keski-Nurmon kouluun mikäli oppilasmäärässä ei tapahdu merkittävää kasvua.

Asiasta käydyn keskustelun aikana puheenjohtaja totesi Johannes Karhun ehdottaneen kaupunginjohtajan ehdotuksesta poiketen seuraavaa: Kouran koulua ei lakkauteta syyslukukauden 2025 alusta vaan koulun toiminalle annetaan 2 vuotta jatkoaikaa siten, että tilannetta tarkastellaan uudestaan keväällä 2026.

Tuolloin huomioidaan,

onko alueelle muuttanut lapsiperheitä, onko alueen tontteja myyty ja onko oppilasennusteet toteutuneet, sekä tarkastellaan oppilasmääriä. Lisäksi esitetään, että kouluverkkoa tullaan tarkastelemaan strategisena kokonaisuutena ( valmistellaan erillinen strateginen linjapaperi), jolla turvataan päätöksenteossa yhtenäiset käytänteet. Kaupunginhallitus edellyttää, että budjettiraamin yhteydessä haetaan säästöjä joko sivistyspuolelta tai muilta toimialaloilta periaatteella että tuntikehyksen leikkauksiin ei saa kohdistaa lisäsäätötoimia. Puheenjohtaja totesi, että Johannes Karhun ehdotusta ei kannatettu joten se raukeaa.

Päätös: Kaupunginjohtajan kokouksessa tekemä ehdotus hyväksyttiin.

§ 204 Ympäristönsuojelulain 38 §:n mukainen toimivallan siirto, hakemus ympäristöministeriölle koskien maankaatopaikkojen ympäristölupamenettelyä
Kaupunginjohtajan ehdotus
Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunki hakee ympäristöministeriöltä ympäristönsuojelulain 38 §:n mukaista toimivallan siirtoa valtion lupaviranomaiselta kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisena toimivalle lautakunnalle 1.1.2025 alkaen.
Kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle haetaan toimivaltaa koskien maankaatopaikkojen ympäristölupakäsittelyä (ympäristönsuojelulaki liite 1 taulukko 2 kohta 13 f ja ympäristönsuojeluasetus 1:1 § kohta 13 e rajautuen maankaatopaikkoihin). Toimivallan siirtoa haetaan toistaiseksi voimassa
olevana.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 205 Asemakaavan muutos: Kapernaumi 5. kaupunginosa, kortteli 21 / asemakaavaehdotus nähtäville
Kaupunginjohtajan ehdotus
Kaupunginhallitus hyväksyy Kapernaumin 5. kaupunginosan korttelia 21 sekä siihen liittyviä rautatiealueita koskevan asemakaavan muutosehdotuksen virallisesti nähtävänä pidettäväksi MRL 65 §:n ja MRA 27 §:n mukaisesti.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 206 K-Tontin 743-5-77-2 vuokraus/myynti Kapernaumin kaupunginosassa / WasaGroup Oy / perustettavan yhtiön lukuun
Kaupunginjohtajan ehdotus
Kaupunginhallitus hyväksyy ja allekirjoittaa liitteenä olevat kauppakirjan ja vuokrasopimuksen, jolla kaupunki myy tai vuokraa 50 vuodeksi WasaGroup Oy:lle Kapernaumin kaupunginosan 77 korttelissa sijaitsevan K- tontin nro 2,
kiinteistötunnus, 743-5-77-2, kauppahinnan ollessa 285 845,00 euroa tai 14 292,25 euron vuosivuokralla, ja muutoin kauppakirjasta tai vuokrasopimuksesta ilmenevin ehdoin.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 207 Soukkajoen laajennusalueen erillispientalotonttien AO-1 ja AO sekä asuinpientalotonttien AP hinnoittelu ja myyntimenettely vuoden 2025 tonttihaussa
Kaupunginjohtajan ehdotus
Kaupunginhallitus esittää valtuustolle, että

 • Soukkajoen alueen kortteleissa 50, 83 – 84 ja 86 – 94 sijaitsevien AO-1 -tonttien myyntihinnaksi vahvistetaan 28 €/m², kun tontti ei rajoitu puistoon ja 30 €/m², kun tontti rajoittuu puistoon
 • Soukkajoen alueella osoitetaan myyntiin korttelissa 92 sijaitsevan AOtontin myyntihinnaksi vahvistetaan 42 €/m² ja tontti asetetaan vapaasti haettavaksi
 • Soukkajoen alueen korttelissa 85 sijaitsevien AP-tonttien yksikköhinnaksi vahvistetaan 170 €/k-m² ja tontit asetetaan haettavaksi suunnitelmien perusteella

Tonttien luovutusmuodoksi päätetään myyntimenettelyn lisäksi myös vuokrausmahdollisuus. AO-tontit asetetaan vapaasti haettavaksi. AP-tontit asetetaan haettavaksi suunnitelmien perusteella.

Tonttien AO-1 tonttien luovutusmenettelyssä noudatetaan seuraavia lisäehtoja:

 1. Etusijalla tonttihaussa ovat ensirakentajat, jotka hakevat tonttia omaan asumiseen, eivätkä ole aiemmin rakentaneet kaupungin myymälle tai vuokraamalle tontille.
 2. Toisena ovat hakijat, jotka hakevat tonttia omaan asumiseen ja joilla on kulunut vähintään viisi vuotta siitä, kun ovat edellisen kerran ostaneet/vuokranneet rakentamattoman pientalotontin kaupungilta.
 3. Kolmantena ovat myyntiin rakentajat. Tonttia hakevan yhtiön toimialaan tulee kuulua rakentaminen.
 4. Tonttihaun jälkeen mahdollisesti vapaaksi jääneet tontit jäävät vapaasti haettavaksi

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 208 Niemistön asuntoalueen laajennuksen erillispientalotonttien AO-1, AO-24, AO-25 ja AO sekä asuinpientalotonttien AP hinnoittelu ja myyntimenettely vuoden 2025 tonttihaussa
Kaupunginjohtajan ehdotus
Kaupunginhallitus esittää valtuustolle, että

 • Niemistön alueella kortteleissa 57-63, 65-74 ja 76-90 sijaitsevien AO-1, AO-24 ja AO-25 -tonttien myyntihinnaksi vahvistetaan 30 €/m², kun tontti ei rajoitu puistoon ja 32 €/m², kun tontti rajoittuu puistoon
 • Niemistön alueella kortteleissa 60, 64, 72, 74, 80 ja 90 sijaitsevien AO-tonttien myyntihinnaksi vahvistetaan 50 €/m²
 • Niemistön alueella kortteleissa 54-58, 75 ja 91 sijaitsevien AP-tonttien yksikköhinnaksi vahvistetaan 190 €/k-m²

Tonttien luovutusmuodoksi päätetään myyntimenettelyn lisäksi myös vuokrausmahdollisuus. AO-tontit asetetaan vapaasti haettavaksi. AP-tontit asetetaan haettavaksi suunnitelmien perusteella. Tonttien AO-1, AO-24 ja AO-
25 luovutusmenettelyssä noudatetaan seuraavia ehtoja:

 1. Etusijalla tonttihaussa ovat ensirakentajat, jotka hakevat tonttia omaan asumiseen, eivätkä ole aiemmin rakentaneet kaupungin myymälle tai vuokraamalle tontille.
 2. Toisena ovat hakijat, jotka hakevat tonttia omaan asumiseen ja joilla on kulunut vähintään viisi vuotta siitä, kun ovat edellisen kerran ostaneet/vuokranneet rakentamattoman pientalotontin kaupungilta.
 3. Kolmantena ovat myyntiin rakentajat. Tonttia hakevan yhtiön toimialaan tulee kuulua rakentaminen.
 4. Tonttihaun jälkeen mahdollisesti vapaaksi jääneet tontit jäävät vapaasti haettavaksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 209 Aiesopimus alueen varaaminen ja vuokraaminen Nordi Oy / Rahkola erityisalue 743-57-9908-1
Kaupunginjohtajan ehdotus
Kaupunginhallitus hyväksyy allekirjoitettavaksi liitteenä olevan alueen varaamista ja vuokraamista koskevan aiesopimuksen.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 210 Rahkolan erityisalueen 743-57-9908-1 hinnoittelu
Kaupunginjohtajan ehdotus
Kaupunginhallitus päättää esittää valtuuston vahvistettavaksi erityisalueen 743-57-9908-1 luovutusmuodoksi vuokrauksen. Vuokran määräksi vahvistetaan 0,10 €/m²/v, mikä on 5% alueen pääoma-arvosta.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 211 Perusopetuksen ja lukiokoulutuksen ranskan ja englannin kielen päätoiminen tuntiopettajan valinta / muutoksenhaku / xxxxx ja xxxxx
Kaupunginjohtajan ehdotus
Kaupunginhallitus hylkää sivistys- ja hyvinvointijohtajan em. päätöksestä tehdyt oikaisuvaatimukset edellä valmistelutekstistä ilmenevin perustein.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 212 Etelä-Pohjanmaan korkeakoulusäätiön hallituksen jäsenten ja varajäsenten valinta / muutokset
Kaupunginjohtajan ehdotus
Kaupunginhallitus päättää valita Etelä-Pohjanmaan korkeakoulusäätiön hallitukseen Olli-Pekka Viinamäen henkilökohtaiseksi varajäseneksi Jari Kolehmaisen tilalle dekaani Marko Järvenpään toimikauden loppuun saakka.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Lisätietoja
Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Paula Risikko, p. 050 511 3107
Kaupunginjohtaja Jaakko Kiiskilä, p. 050 340 3401
Hallintojohtaja Jari Jokinen, p. 044 754 1670
Rahoitusjohtaja Mika Itänen, p. 040 566 1245
Henkilöstöjohtaja Eija Pienimäki, p. 040 569 8339