Kaupunginhallituksen 22.1.2024 kokouksen päätökset

Alla yhteenveto kokouksessa tehdyistä päätöksistä ennen pöytäkirjan tarkastusta.
Pöytäkirjan tarkastuksen jälkeen pöytäkirja on nähtävänä kaupungin nettisivuilla.

§ 18 Viranhaltijapäätökset
Kaupunginjohtajan ehdotus
Kaupunginhallitus merkitsee viranhaltijapäätökset tiedoksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 19 Lauta- ja johtokuntien sekä henkilöstöjaoston pöytäkirjat
Kaupunginjohtajan ehdotus
Kaupunginhallitus päättää, ettei pöytäkirjasta ilmeneviä päätöksiä oteta kaupunginhallituksen käsiteltäviksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 20 Ilmoituskanavan käyttöönotto ja linjaukset
Kaupunginjohtajan ehdotus
Kaupunginhallitus hyväksyy esitetyt muutokset sisäiseen ohjeeseen ”Seinäjoen kaupungin ilmoituskanava” sekä valtuuttaa kaupunginjohtajan hyväksymään sellaiset vähäiset korjaukset ohjeeseen, jotka ovat tarpeellisia ohjeen ajan tasalla pitämiseksi. Muutokset ohjeeseen astuvat voimaan 1.2.2024.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 21 Kaupungin vahinkorahaston käyttäminen
Kaupunginjohtajan ehdotus
Kaupunginhallitus päättää

 • korvata asiaselostuksessa todetut vahingot kaupungin vahinkorahastosta
  sekä
 • hyväksyä tehtäväksi vahinkorahastosta asianmukaisen tuloutuksen vahinkojen kattamiseksi kaupungin vuoden 2023 tilinpäätöksessä.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 22 Seinäjoki Areena Oy:n esitys lisähoitovastikkeen suorittamisesta / talousarvion muutos
Kaupunginjohtajan ehdotus
Kaupunginhallitus hyväksyy, että kaupunki Seinäjoki Areena Oy:n Aosakesarjan omistajana maksaa yhtiölle vuonna 2024 hoitovastiketta 70 000 euroa mikäli yhtiön maksuvalmius sitä edellyttää. Määräraha esitetään valtuuston hyväksyttäväksi mikäli hoitovastikkeen maksaminen tulee
ajankohtaiseksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Esteelliset: Erkki Valtamäki Seinäjoki Areena Oy:n hallituksen puheenjohtajana ja
Mika Itänen hallituksen jäsenenä ( hallintolaki 28 § 1 mom. 5 kohta) ; eivät läsnä.

§ 23 Ikääntyvien asumisen kehittämissuunnitelma vuoteen 2040
Kaupunginjohtajan ehdotus
Kaupunginhallitus merkitsee Ikääntyvien asumisen -hankkeen kehittämissuunnitelman 2040 tiedokseen.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 24 Lainasalkun korkosuojausrakenteen muutos
Kaupunginjohtajan ehdotus
Kaupunginhallitus merkitsee asian tiedoksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 25 Asemakaavan laajennus: Niemistö, Tervaojan ympäristö / asemakaavan hyväksyminen
Kaupunginhallitus

 • toteaa Niemistön 22. kaupunginosan kortteleita 53- 91 sekä niihin liittyviä virkistys- erityis- ja katualueita koskevasta asemakaavaehdotuksesta annetut lausunnot ja muistutukset,
 • hyväksyy niihin annetut vastineet sekä vähäiset edellä valmistelutekstissä mainitut asemakaavakarttaa ja määräyksiä koskevat muutokset ilman uutta nähtävillä pitoa ja
 • esittää asemakaavan kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 26 Soukkajoen asemakaavan muutos ja laajennus, 18. kaupunginosa, Hamarintien ja Soukkajoentien ympäristö / asemakaavan hyväksyminen
Kaupunginjohtajan ehdotus
Kaupunginhallitus

 • toteaa Soukkajoen 18. kaupunginosan kortteleita 45(osa), 48(osa), 50(osa), 63(osa) ja 83-94 sekä niihin liittyviä virkistys-, erityis- ja katualueita koskevasta asemakaavaehdotuksesta annetut lausunnot,
 • hyväksyy niihin annetut vastineet sekä vähäiset edellä valmistelutekstissä mainitut kaavakarttaa ja -määräyksiä sekä -selostusta koskevat muutokset ilman uutta nähtävänä pitoa ja
 • esittää asemakaavan kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 27 Omistajaohjaus Into Seinäjoki Oy:lle Kiinteistöyhtiö STIK Oy:n osakkeiden ostamisesta ja yhtiön rahoituksen järjestelyistä / kaupungin takaus / laina Into Seinäjoki Oy:lle
Hallintojohtajan ehdotus
Kaupunginhallitus päättää

 • ottaa asian käsiteltäväkseen, vaikka sitä ei ole mainittu kokouskutsussa myöntää Into Seinäjoki Oy:lle kassalainan suuruudeltaan 13 miljoonaa euroa 4 %:n korolla,
 • Laina-aika on 1.2.2024 saakka,
 • Laina tulee käyttää Kiinteistöyhtiö STIK Oy:n Dahl Nordic Investment AB:lta olevan lainan maksamiseen järjestelyyn liittyvien osapuolten erikseen sopimalla tavalla.
 • lainan vakuudeksi edellytetään Kiinteistöyhtiö STIK Oy:n osakkeet.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Esteelliset: Jaakko Kiiskilä Into Seinäjoki Oy:n hallituksen jäsenenä ja Erkki Välimäki hallituksen varajäsenenä sekä Mika Itänen kiinteistöyhtiö STIK Oy:n hallituksen jäsenenä ( hallintolaki 28 § 1 mom. 5 kohta) ; eivät läsnä.

Lisätietoja
Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Paula Risikko, p. 050 511 3107
Kaupunginjohtaja Jaakko Kiiskilä, p. 050 340 3401
Hallintojohtaja Jari Jokinen, p. 044 754 1670
Rahoitusjohtaja Mika Itänen, p. 040 566 1245