Kaupunginhallituksen 17.4.2023 kokouksen päätökset

Alla yhteenveto kokouksessa tehdyistä päätöksistä ennen pöytäkirjan tarkastusta.
Pöytäkirjan tarkastuksen jälkeen pöytäkirja on nähtävänä kaupungin nettisivuilla.

§ 117 Viranhaltijapäätökset
Kaupunginjohtajan ehdotus
Kaupunginhallitus merkitsee viranhaltijapäätökset tiedoksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Esteellinen: Kati Ojaniemi Etelä-Pohjanmaan hevosjalostusliiton hallituksen jäsenenä (hallintolaki 28 § 1 mom. 5 kohta); ei läsnä.

§ 118 Kuntayhtymien pöytäkirjat
Kaupunginjohtajan ehdotus
Kaupunginhallitus merkitsee oheisen pöytäkirjan tiedokseen.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 119 Tulosneuvottelu Kiinteistöyhtiöt ja Rengonharju-säätiö
Kaupunginjohtajan ehdotus
Kaupunginhallitus merkitsee tiedokseen tulosneuvottelun ja hyväksyy siinä sovitut asiat.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Esteelliset: Jari Jokinen Rengonharju-säätiön hallituksen asiantuntijajäsenenä ja Juha Takamaa Kiinteistö Oy Itikanmäen teollisuustalon ja Seinäjoen linja-autoasemakiinteistö Oy:n hallituksen puheenjohtajana ( hallintolaki 28 § 1 mom. 5 kohta); eivät läsnä.

Pöytäkirjanpitäjänä tämän asian kohdalla toimi henkilöstöjohtaja Eija Pienimäki.

§ 120 Tulosneuvottelu Sevas Kodit Oy:n kanssa
Kaupunginjohtajan ehdotus
Kaupunginhallitus merkitsee tiedokseen tulosneuvottelun ja hyväksyy siinä sovitut asiat.
Yhtiön lainojen vakuudeksi haetaan jatkossakin kaupungin takaus, josta maksetaan takausprovisio.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Esteelliset: Juha Takamaa Sevas Kodit Oy:n hallituksen jäsenenä ja Jesse Luhtala sekä Erkki Välimäki hallituksen varajäseninä ( hallintolaki 28 § 1 mom. 5 kohta); eivät läsnä.

§ 121 Henkilöstökertomus
Kaupunginjohtajan ehdotus
Kaupunginhallitus merkitsee henkilöstökertomuksen tiedoksi ja esittää sen edelleen valtuustolle hyväksyttäväksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 122 Ruokaviraston maksajavirastosopimus siirrettyjen maksajavirastotehtävien hoitamisesta sekä niiden hoitamisessa noudatettavasta menettelystä ja valvonnasta
Kaupunginjohtajan ehdotus
Kaupunginhallitus hyväksyy Ruokaviraston kanssa allekirjoitettavaksi valmistelutekstistä ilmenevän sopimuksen.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 123 Tilaa moninaisuudelle – Seinäjoen kaupungin yhdenvertaisuus- ja tasaarvosuunnitelma
Kaupunginjohtajan ehdotus

Kaupunginhallitus hyväksyy Tilaa moninaisuudelle – yhdenvertaisuus- ja tasaarvosuunnitelman 2023-2024 ja esittää sen edelleen valtuustolle hyväksyttäväksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 124 Palvelutyöntekijän ja ravitsemistyöntekijän (osa-aikainen) toimien perustaminen
Kaupunginjohtajan ehdotus
Kaupunginhallitus perustaa

 • palvelutyöntekijän toimen (hinnoittelutunnus 06RUO05A), kelpoisuusehtona ravintola- ja catering -alan perustutkinto tai vastaava aikaisempi koulutus 1.8.2023 alkaen tai uusien tilojen valmistuttua
 • osa-aikaisen ravitsemistyöntekijän toimen (hinnoittelutunnus 06RUO05A), kelpoisuusehtona ravintola- ja catering -alan perustutkinto tai vastaava aikaisempi koulutus, 1.8.2023 alkaen tai uusien tilojen valmistuttua.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 125 Konsernikirjanpitäjän toimen perustaminen
Kaupunginjohtajan ehdotus
Kaupunginhallitus perustaa konsernikirjanpitäjän toimen (hinnoittelutunnus 01TOI060) kelpoisuusehtona merkonomin tai tradenomin tutkinto.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 126 Työllisyysjohtajan virka/ valintaryhmän nimeäminen
Kaupunginjohtajan ehdotus
Kaupunginhallitus merkitsee tiedokseen työllisyysjohtajan haun ja nimeää valintatyöryhmään viranhaltijoista elinvoimajohtaja Erkki Välimäen, rahoitusjohtaja Mika Itäsen sekä luottamushenkilöistä elinvoimalautakunnan puheenjohtaja Mikko Muilun sekä kaupunginhallituksen edustajan, joka toimii myös valintaryhmän puheenjohtajana.

Asian käsittely kokouksessa: Aki Ylisen ehdotuksesta hyväksyttiin kaupunginjohtajan ehdotuksesta poiketen yksimielisesti, että kaupunginhallitus nimeää valintaryhmään kaksi edustajaa.

Päätös: Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksyttiin valintaryhmän asettamisesta ja siihen valittavista henkilöistä ja lisäksi valittiin kaupunginhallituksen edustajaksi ja puheenjohtajaksi Noora Ahokkaan ehdotuksesta Jesse Luhtala ja toiseksi edustajaksi Aki Ylisen ehdotuksesta Pasi Kivisaari.

§ 127 Lintuviidan päiväkodin laajennuksen suunnitelmat, aikataulu, hankinta-arvo ja urakoitsijavalinnat
Kaupunginjohtajan ehdotus
Kaupunginhallitus päättää

 • hyväksyä Lintuviidan päiväkodin laajennuksen suunnitelmat ja aikataulun hyväksyä edullisimpien hyväksyttyjen tarjoushintojen ja käytyjen hankeneuvotteluiden perusteella kohteelle seuraavat urakoitsijat (urakkahinta alv 0 %):

RU K E Construction Oy 4 388 988,00 €
IVU Härmän Ilmastointi ja Pelti Oy 238 000,00 €
LVU Virtain Putkityö Oy 249 000,00 €
SU Sähköasennus Kohtamäki Oy 724 200,00 €
AU Progmatic Oy 50 700,00 €

 • hyväksyä urakkahintojen ja rakennuttamiskustannusten pohjalta lasketun hankkeen hankinta-arvon toteutuksen määrärahavaraukseksi
 • myöntää kaupunginarkkitehti Jussi Aittoniemelle valtuudet tehdä myönnettyjen määrärahojen puitteissa hanketta koskevia päätöksiä ja sopimuksia sekä valtuuttaa hänet allekirjoittamaan kaupungin nimissä kohteen urakkasopimukset.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Esteellinen : Johannes Karhu Rakennus K. Karhun palveluksessa olevana ( hallintolaki 28 § 1 mom. 4 kohta); ei läsnä.

§ 128 Seinäjoen kaupungin lausunto Ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta, Ooperin tuulivoimapuisto, Seinäjoki
Kaupunginjohtajan ehdotus
Kaupunginhallitus antaa Ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta valmistelutekstistä ilmenevän lausunnon Etelä-Pohjanmaan ELY-keskukselle koskien Seinäjoen kaupungin Ooperin alueelle suunnitellun tuulivoimapuiston ympäristövaikutusten arvioinnin toteuttamisesta.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Esteelliset: Kati Ojaniemi ja Mervi Mäenpää intressijääveinä ( hallintolaki 28 § 1 mom. 3 kohta); eivät läsnä.

§ 129 Asemakaavan muutos, Uppa 3, kortteli 3 (osa) ja siihen liittyvät katualueet / hyväksyminen / valitus / kaupungin lausunto / Vaasan hallinto-oikeuden päätös
Kaupunginjohtajan ehdotus
Kaupunginhallitus merkitsee Vaasan hallinto-oikeuden päätöksen tiedokseen.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 130 Itikka kortteli 22 kiinteistöt 743-7-2-21 ja 743-7-2-22 Kuisla Group Oy / MRL 91 a §:n mukaisen maankäyttösopimuksen hyväksyminen
Kaupunginjohtajan ehdotus
Kaupunginhallitus hyväksyy allekirjoitettavaksi liitteen mukaisen maankäyttösopimuksen, jolla sovitaan Kuisla Group Oy:n kanssa 574 418 euron suuruisesta, MRL 91a §:n mukaisesta korvauksesta sopimusluonnoksesta ilmenevin ehdoin. Kaupunginhallitus hyväksyy 655 000 euron suuruisen, kolmannelle etusijalle asetettavan kiinteistökiinnityksen kiinteistöihin 743-7-2-21 ja 743-7-2-22 sopimuskorvauksen maksamisen vakuudeksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Esteellinen : Reima Kuisla Kuisla Group Oy:n hallituksen puheenjohtajana ( hallintolaki 28 § 1 mom. 5 kohta) ; ei läsnä.

§ 131 Asemakaavan muutos: Itikka, kortteli 2 (osa) / Kärrääjänkatu , Varikkokatu / asemakaavan hyväksyminen
Kaupunginjohtajan ehdotus
Kaupunginhallitus:

 • toteaa Itikan 7. kaupunginosan korttelia 22 (osa) koskevasta asemakaavanmuutosehdotuksesta annetut lausunnot,
 • hyväksyy niihin annetut vastineet ja asemakaavakarttaan, määräyksiin ja selostukseen tehdyt vähäiset täydennykset ilman uutta nähtäville panoa,
 • esittää asemakaavan kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Esteellinen; Reima Kuisla Kuisla Group Oy:n hallituksen puheenjohtajana ( hallintolaki 28 § 1 mom 5 kohta) ; ei läsnä.

§ 132 Kivennevan kaupunginosan (16) T-, TY- ja KTY-tonttien hinnoittelu korttelit 1 – 7
Kaupunginjohtajan ehdotus
Kaupunginhallitus hyväksyy ja esittää edelleen valtuuston vahvistettavaksi Kivennevan kaupunginosan

 • korttelien 1 (osa) ja 3 hinnoittelun siten, että yksikköhinta on 18 € /m² tonttikoon ollessa enintään 8 000 m² ja 14 € /m² 8 000 m² pinta-alan ylittävältä osalta. Tonttien ensisijainen luovutusmuoto on vuokraus.
 • korttelien 5 ja 7 hinnoittelun siten, että yksikköhinta on 18 € /m² tonttikoon ollessa enintään 8 000 m² ja 14 € / m² 8 000 m² pinta-alan ylittävältä osalta. Tonttien luovutusmuotona vuokrauksen lisäksi on myyntimenettely.
 • korttelien 2, 4 ja 6 hinnoittelun siten, että yksikköhinta on 25 € /m² tonttikoon ollessa enintään 8 000 m² ja 20 € / m² 8 000 m² pinta-alan ylittävältä osalta. Tonttien luovutusmuotona vuokrauksen lisäksi on myyntimenettely.

Tonttien vuosivuokra on 5 % tontin myyntihinnasta.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 133 Rakentamattoman AR-tontin takaisinosto, Ylistaro 743-25-20-2
Kaupunginjohtajan ehdotus
Kaupunginhallitus päättää hyväksyä allekirjoitettavaksi oheisen luonnoksen mukaisen kauppakirjan, jolla kaupunki ostaa takaisin sopimussakkoja perimättä Rakennusliike Nyron Oy:ltä Ylistaron kaupunginosan korttelissa 20 sijaitsevan AR-tontin 2, kiinteistötunnus 743-25-20-2. Kauppahinta on 15 309 euroa, minkä lisäksi yhtiölle palautetaan tontin lohkomismaksu 1200 euroa.

Kaupunginhallitus päättää lisäksi valtuuttaa maankäyttöinsinöörin allekirjoittamaan kauppakirjan kaupungin puolesta.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 134 AK-tontin 743-3-79-6 myynti / Asunto Oy Ylisentie 12
Kaupunginjohtajan ehdotus
Kaupunginhallitus hyväksyy, että kaupunki myy tontin 743-3-79-6 Asunto Oy Ylisentie 12:lle 336 000 euron kauppahinnalla, minkä lisäksi peritään lohkomismaksu 1 250 € ja muuten kauppakirjasta ilmenevin ehdoin.

Kauppakirja tulee allekirjoittaa viimeistään 31.12.2023.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 135 Latikan AO-tonttien hinnoittelu ja luovutusmenettely
Kaupunginjohtajan ehdotus
Kaupunginhallitus esittää valtuuston vahvistettavaksi Nurmon Latikan AO-1-tonttien myyntihinnaksi 10 €/m² pinta-alan ollessa yhtä suuri tai suurempi kuin 4000m² ja 12 €/m², jos tontin pinta-ala on pienempi kuin 4000m².

Lisäksi kaupunkiympäristölautakunta päättää esittää, että tonttien luovutusmuodoksi päätetään koko Latikan kaava-alueen osalta myyntimenettelyn lisäksi myös vuokrausmahdollisuus, ja että uusien tonttien luovutusmenettelyssä noudatetaan seuraavia lisäehtoja:

 1. Etusijalla tonttihaussa ovat ensirakentajat, jotka hakevat tonttia omaan asumiseen, eivätkä ole aiemmin rakentaneet kaupungin myymälle tai vuokraamalle tontille.
 2. Toisena ovat hakijat, jotka hakevat tonttia omaan asumiseen ja joilla on kulunut vähintään viisi vuotta siitä, kun ovat edellisen kerran ostaneet/vuokranneet rakentamattoman pientalotontin kaupungilta.
 3. Kolmantena ovat myyntiin rakentajat. Tonttia hakevan yhtiön toimialaan tulee kuulua rakentaminen.
 4. Tonttihaun jälkeen mahdollisesti vapaaksi jääneet tontit vapautetaan kaikkien haettavaksi jatkuvaan hakuun.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 136 Hallilanvuoren AP- ja AKR-tonttien hinnoittelu ja myyntimenettely
Kaupunginjohtajan ehdotus
Kaupunginhallitus esittää edelleen valtuustolle, että

 • Hallilanvuoren korttelissa 134 ja 135 sijaitsevien kahden AP-9 -tontin ja korttelissa 133 sijaitsevan AKR-9 -tontin yksikköhinnaksi vahvistetaan 170 €/k-m²
 • rakentajat valitaan L-1 -suunnitelmien perusteella.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 137 Ohjeet yhtiökokousedustajalle Seinäjoki Areena Oy:n yhtiökokoukseen

Kaupunginjohtajan ehdotus
Kaupunginhallitus ottaa asian käsiteltäväkseen vaikkei sitä ole mainittu kokouskutsussa.

Antaa ohjeeksi yhtiökokousedustajalle (hallintojohtaja Jari Jokinen) hyväksyä yhtiön hallituksen ehdotukset vastikkeista.

Hyväksyä, että hoitovastikkeiden maksamista varten valtuustolle esitetään toukokuun lisätalousarvioesityksessä tarvittavan määrärahan myöntämistä.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Esteelliset: Erkki Valtamäki Seinäjoki Areena Oy:n hallituksen puheenjohtajana ja Mika Itänen hallituksen jäsenenä; eivät läsnä.

Lisätietoja
Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Paula Risikko, p. 050 511 3107
Kaupunginjohtaja Jaakko Kiiskilä, p. 050 340 3401
Hallintojohtaja Jari Jokinen, p. 044 754 1670
Rahoitusjohtaja Mika Itänen, p. 040 566 1245
Henkilöstöjohtaja Eija Pienimäki, p. 040 569 8339