Kaupunginhallituksen 15.5.2023 kokouksen päätökset

Alla yhteenveto kokouksessa tehdyistä päätöksistä ennen pöytäkirjan tarkastusta.
Pöytäkirjan tarkastuksen jälkeen pöytäkirja on nähtävänä kaupungin nettisivuilla.

§ 154 Viranhaltijapäätökset
Kaupunginjohtajan ehdotus
Kaupunginhallitus merkitsee viranhaltijapäätökset tiedoksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 155 Lauta- ja johtokuntien sekä henkilöstöjaoston pöytäkirjat
Kaupunginjohtajan ehdotus
Kaupunginhallitus päättää, ettei pöytäkirjoista ilmeneviä päätöksiä oteta kaupunginhallituksen käsiteltäviksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Esteellinen: Johannes Karhu osallisuusjäävinä ( hallintolaki 28 § 1 mom. 2 kohta); ei läsnä.

§ 156 Kuntayhtymien pöytäkirjat
Kaupunginjohtajan ehdotus
Kaupunginhallitus merkitsee oheisen pöytäkirjan tiedokseen.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 157 Tulosneuvottelu SeiLab Oy:n kanssa
Kaupunginjohtajan ehdotus
Kaupunginhallitus merkitsee tiedokseen SeiLab Oy:n kanssa käydyn tulosneuvottelun ja hyväksyy siinä sovitut asiat.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Esteelliset: Kati Ojaniemi Seilab Oy:n hallituksen puheenjohtajana ja Mika Itänen hallituksen jäsenenä ( hallintolaki 28 § 1 mom. 5 kohta).; eivät läsnä.

§ 158 Eronpyyntö elinvoimalautakunnan puheenjohtajan tehtävästä / Muilu Mikko
Kaupunginjohtajan ehdotus
Kaupunginhallitus esittää valtuustolle, että valtuusto

  • myöntää Mikko Muilulle eron elinvoimalautakunnan puheenjohtajuudesta 31.7.2023 alkaen ja toteaa, että Mikko Muilu jatkaa kuitenkin lautakunnan varsinaisena jäsenenä.
  • nimeää elinvoimalautakunnalle uuden puheenjohtajan jäljellä olevalle toimikaudelle.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 159 Esitys Seinäjoki Areena Oy:n investointitarpeiden lainasta ja siihen liittyvistä koroista / kaupungin takaus
Kaupunginjohtajan ehdotus
Kaupunginhallitus ehdottaa valtuustolle, että se myöntää valmistelutekstistä ilmenevin perustein kaupungin omavelkaisen takauksen (sisältää lainan pääoman, koron, mahdolliset viivästyskorot, perimiskulut sekä muut lainan liitännäiskulut) Seinäjoki Areena Oy:n seuraavalle lainalle:

LainanantajaOP Etelä-Pohjanmaa
Lainan määrä390 000 euroa
Laina-aika10 vuotta
Lainan korkoVaihtuva korko euribor 12 kk+ 0,65 %. Pankilla on oikeus
tarkistaa luoton korkoa kolmen vuoden välein sopimuksen
allekirjoittamisesta.
Lainan lyhennyksetTasalyhennys ja korko kerran vuodessa.
Takauksen vastavakuus.Vuokra-oikeuteen ja vuokra-alueella
oleviin rakennuksiin kiinnitetty panttikirja yhteensä 10,8
miljoonaa euroa.

Lisäksi kaupunginhallitus päättää periä yhtiöltä takausprovisiona 0,75 % vuosittain kunkin vuoden lopussa olevan takauspääoman määrästä.

Kaupungin maksettavaksi tulevat rahoitusvastikkeet huomioidaan tulevissa talousarvioissa.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Esteelliset: Erkki Valtamäki Seinäjoki Areena Oy:n hallituksen puheenjohtajana ja Mika Itänen hallituksen jäsenenä 8hallintolaki 28 § 1 mom. 5 kohta) ; eivät läsnä.

§ 160 Seinäjoen kaupungin lausunto Ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta, Isovuoren tuulivoimahanke, Seinäjoki
Kaupunginjohtajan ehdotus
Kaupunginhallitus antaa Ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta valmistelutekstistä ilmenevän lausunnon Etelä-Pohjanmaan ELY-keskukselle koskien Seinäjoen kaupungin Isovuoren alueelle suunnitellun tuulivoimapuiston ympäristövaikutusten arvioinnin toteuttamisesta.

Asian käsittely kokouksessa: Kaupunginjohtaja tarkensi esitystään siten, että lausuntoon lisätään, että kaupunki pitää hyvänä tuulivoimalasta lähimpään asutukseen on minimissään vähintään kahden kilometrin etäisyys.

Päätös: Kaupunginjohtajan tarkennettu ehdotus hyväksyttiin.

Esteelliset: Mervi Mäenpää ja Aki Ylinen intressijääveinä ( hallintolaki 28 § 1 mom. 3 kohta) eivät läsnä.

Tämän pykälän kohdalla puheenjohtajana toimi 2. varapuheenjohtaja Piia Kattelus-Kilpeläinen.

§ 161 Talousarvion 2023 käyttötalousosan, rahoitusosan ja investointiosan määrärahamuutokset ja uudelleenbudjetoinnit, Lisätalousarvio 1/2023
Kaupunginjohtajan ehdotus
Kaupunginhallitus esittää valtuustolle, että valtuusto hyväksyy asiaselostuksessa todetut talousarvion 2023 käyttötalousosan, rahoitusosan ja investointiosan määrärahamuutokset ja uudelleenbudjetoinnit, Lisätalousarvio 1/2023.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 162 Lainasalkun korkosuojausrakenteen muutos
Kaupunginjohtajan ehdotus
Kaupunginhallitus merkitsee asian tiedoksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 163 Ohjeet yhtiökokousedustajalle Etelä-Pohjanmaan Ravikatsomo Oy:n hallituksen jäsenistä ja varajäsenistä
Kaupunginjohtajan ehdotus
Kaupunginhallitus antaa kaupungin yhtiökokousedustajalle ohjeet Etelä-Pohjanmaan Ravikatsomo Oy:n hallitukseen ehdotettavista hallituksen jäsenistä ja varajäsenistä.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Jesse Luhtalan ehdotuksesta hallituksen jäseneksi Hannu Haapasalmen tilalle valittiin Voitto Välimäki ja hänen tilalleen varajäseneksi Liisa Lähdesmäki. Muita muutoksia hallituksen jäseniin ei ehdotettu.

§ 164 Kaupungin osallistuminen Etelä-Pohjanmaan Ravikatsomo Oy:n energiatehokkuustoimenpiteiden kustannuksiin
Kaupunginjohtajan ehdotus
Kaupunginhallitus hyväksyy, että Seinäjoen kaupunki osallistuu Etelä-Pohjanmaan Ravikatsomo Oy:n valmistelutekstissä ilmeneviin energiatehokkuutta parantavien toimenpiteiden kustannuksiin 1/3 osalla.
Kaupungin osuus kustannuksista maksetaan kaupunginhallituksen määrärahoista.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Esteelliset: Erkki Valtamäki Etelä-Pohjanmaan Ravikatsomo Oy:n hallituksen puheenjohtajana ja Erkki Välimäki hallituksen jäsenenä (hallintolaki 28 § 1 mom.5 kohta ) ; eivät läsnä.


Lisätietoja
Kaupunginhallituksen varapuheenjohtaja Aki Ylinen 040 0569987
Kaupunginjohtaja Jaakko Kiiskilä, p. 050 340 3401
Hallintojohtaja Jari Jokinen, p. 044 754 1670
Rahoitusjohtaja Mika Itänen, p. 040 566 1245