Kaupunginhallituksen 15.1.2024 kokouksen päätökset

Alla yhteenveto kokouksessa tehdyistä päätöksistä ennen pöytäkirjan tarkastusta.
Pöytäkirjan tarkastuksen jälkeen pöytäkirja on nähtävänä kaupungin nettisivuilla.

§ 1 Viranhaltijapäätökset
Kaupunginjohtajan ehdotus
Kaupunginhallitus merkitsee viranhaltijapäätökset tiedoksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Esteelliset: Kati Ojaniemi ja Mervi Mäenpää intressijääveinä ( hallintolaki 28 § 1 mom. 3 kohta); eivät läsnä.

§ 2 Lauta- ja johtokuntien sekä henkilöstöjaoston pöytäkirjat
Kaupunginjohtajan ehdotus
Kaupunginhallitus päättää, ettei pöytäkirjoista ilmeneviä päätöksiä oteta kaupunginhallituksen käsiteltäviksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 3 Kuntayhtymien pöytäkirjat
Kaupunginjohtajan ehdotus
Kaupunginhallitus merkitsee oheiset pöytäkirjat tiedokseen.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 4 Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien jäsenten ja varajäsenten valinta / muutokset
Kaupunginjohtajan ehdotus
Kaupunginhallitus hyväksyy presidentinvaalin 2024 äänestysalueen 015 vaalilautakuntaan valmistelutekstistä ilmenevän muutoksen.

Lisäksi kaupunginhallitus nimeää varalle vaalilautakuntien käyttöön mahdollista tarvetta varten Heli Ylitalon ja Maaret Ojaluoman.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 5 Seinäjoen kaupungin lukioverkkoselvitys
Kaupunginjohtajan ehdotus
Kaupunginhallitus merkitsee lukioverkkoselvityksen tiedoksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 6 Sivistyksen ja hyvinvoinnin toimialan organisaatiouudistus / Opetus
Kaupunginjohtajan ehdotus
Kaupunginhallitus hyväksyy valmistelutekstin mukaisen sivistystoimialan organisaatiomuutoksen opetuksen tulosalueen osalta sekä valmistelutekstin mukaiset virkamuutokset edellyttäen, että kaupunginvaltuusto hyväksyy myöhemmin päätettäväksi tuotavat tarvittavat hallintosäännön muutokset.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 7 Seinäjoen kaupungin osallisuusmallin päivittäminen
Kaupunginjohtajan ehdotus
Kaupunginhallitus esittää osallisuusmallin valtuustolle hyväksyttäväksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 8 Työhyvinvointipäällikön virkahaku
Kaupunginjohtajan ehdotus
Kaupunginhallitus hyväksyy työhyvinvointipäällikön virkahaun asiaesittelyn mukaisesti.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 9 LVI-valvojan viran lakkauttaminen ja LVIA-valvojan toimen perustaminen
Kaupunginjohtajan ehdotus
Kaupunginhallitus päättää

 • lakkauttaa Toimitilat-tulosalueen LVI-valvojan viran 1.2.2024 alkaen
 • perustaa Toimitilat-tulosalueelle LVIA-valvojan toimen 1.2.2024 alkaen.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 10 Sote-tilat aseman alueella / Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueen ehdotus / jatkotoimenpiteet / talousarviomuutos / sopimusmuutokset / tarkennus
Kaupunginjohtajan ehdotus
Kaupunginhallitus merkitsee sopimuksen tiedokseen ja hyväksyy sopimuksen mukaisesti erheellisesti maksetun ” Aallokon” tontin hinnan (1 046 500 euroa)palauttamisen.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Esteelliset: Paula Risikko Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueen valtuuston puheenjohtajana ( hallintolaki 28 § 1 mom. 7 kohta ) ja Jesse Luhtala sekä Aki Ylinen hallituksen varajäseninä ( hallintolaki 28 § 1mom. 5 kohta); eivät läsnä.

Puheenjohtajana tämän asian kohdalla toimi 2.varapuheenjohtaja Erkki Valtamäki.

§ 11 Eräiden tonttien hinnoittelu / Karhuvuori, Simuna, Pajuluoma, Soukkajoki
Kaupunginjohtajan ehdotus
Kaupunginhallitus esittää edelleen valtuuston vahvistettavaksi tonttien
yksikköhinnat seuraavasti:

 • 743-53-143-3, os. Mesikämmen 4, markkinaehtoinen palveluasuminen 150 €/k-m²
 • 743-53-147-2, os. Pikkukäpälä 4, 150 €/k-m² markkinaehtoiseen palveluasumiseen rakennettavalta osalta ja 190 €/k-m² tavalliseen asumiseen rakennettavalta osalta
 • 743-20-37-1, os. Leimakirveentie 14, 150 €/k-m², kun tontti rakennetaan markkinaehtoiseen palveluasumiseen ja 170 €/k-m² rakennettaessa tavalliseen asumiseen
 • 743-21-1-2, os. Huhtalantie 74, markkinaehtoinen palveluasuminen 160
  €/k-m²
 • 743-18-17-1, os. Laanikatu 1, tavallinen asuminen 190 e/k-m² mikäli kaavan mukainen rakennusoikeus ylitetään, tarkistetaan tontin hinta sitä vastaavasti asiatekstistä ilmenevällä tavalla.

Lisäksi kaupunginhallitus esittää, että valtuusto vahvistaa tonttien Mesikämmen 4 ja Huhtalantie 74 luovutusmuodoksi vuokrauksen sekä Pikkukäpälä 4, Leimakirveentie 14 ja Laanikatu 1 tonttien luovutusmuodoiksi
vuokrauksen ja myynnin. Vuokran määräksi vahvistetaan 5 % tontin pääomaarvosta.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 12 T-tontin 743-5-21-1 vuokraus Kapernaumin kaupunginosassa / Seinäjoen Logistiikkakiinteistöt Oy
Kaupunginjohtajan ehdotus
Kaupunginhallitus hyväksyy allekirjoitettavaksi oheisen vuokrasopimusluonnoksen, jolla kaupunki vuokraa Seinäjoen Logistiikkakiinteistöt Oy:lle Kapernaumin kaupunginosan korttelissa 21 sijaitsevan T-tontin nro 1, kiinteistötunnus, 743-5-21-1, 30 vuodeksi 10 188,00 euron vuosivuokralla, jota korjataan vuokrasopimuksesta ilmenevin ehdoin.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 13 Sevas Kodit Oy:n takausanomus remonttien rahoittamiseen otettavalle lainalle / kaupungin takaus / tarkennus
Kaupunginjohtajan ehdotus
Kaupunginhallitus ehdottaa valtuustolle. että se myöntää kaupungin omavelkaisen takauksen (sisältää lainan pääoman. koron, mahdolliset viivästyskorot ja perimiskulut ja muut lainan liitännäiskulut) 80 %:n määrään saakka seuraavalle Etelä-Pohjanmaan Osuuspankin Sevas Kodit Oy:lle myöntämälle lainalle:

Lainan-
antaja
Etelä-Pohjanmaan Osuuspankki
Takauk
sen
määrä
700 000 euroa. Takauksen määrä 80 % lainan pääomasta eli 560 000 euroa.
Laina
aika
10 vuotta
Lainan
korko
Korko sidotaan 6 kuukauden euriborviitekorkoon lisättynä 0,29 %:n marginaalilla (korkoindikaatio 4.12.2023 klo 14.00:eb6kk/360 = 3,945 %.) Viitekoron arvo aina vähintään nolla. Koron maksu puolivuosittain. Hinnoittelukatko 3 vuotta.
Lainan
lyhennyk
set
Puolivuosittain. Oikeus maksaa laina pois korkojakson päättyessä kuluilla.
Takauksen vastavakuusSevas Kodit Oy hakee 1,2 kertaisen takauksen määrän mukaisen kiinnityksen kiinteistöön
743-2-32-15 (Marttilantie 19) ja panttaa sähköisen panttikirjan 672 000 euroa Seinäjoen kaupungille luoton noston yhteydessä omavelkaisen takauksen vastavakuudeksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Esteelliset: Juha Takamaa Sevas Kodit Oy:n hallituksen jäsenenä ja Jesse Luhtala sekä Erkki Välimäki hallituksen varajäseninä ( hallintolaki 28 § 1 mom. 5 kohta ) ja Johannes Karhu Rakennus K.Karhu Oy:n palveluksessa olevana ja Jossula Oy:n toimitusjohtajana ( hallintolaki 28 § 1 mom. 4 ja 5 kohdat ) ;eivät läsnä.

§ 14 Lausunto Etelä-Pohjanmaan maakuntakaava 2050 kaavaehdotuksesta
Kaupunginjohtajan ehdotus
Kaupunginhallitus antaa Etelä-Pohjanmaan maakuntakaava 2050 kaavaehdotuksesta valmistelutekstistä ilmenevän lausunnon Etelä-Pohjanmaan liitolle.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Asian käsittely kokouksessa:

Asiasta käydyn keskustelun jälkeen puheenjohtaja totesi Jesse Luhtalan ehdottaneen Johannes Karhun, Raimo Ristilän, Kati Nummensalon ja Erkki Valtamäen kannattamana kaupunginjohtajan ehdotuksesta poiketen, että lausuntoon lisätään lause Viheryhteyksien tarpeellisuus tulee arvioida uudelleen.

Kun oli tehty kannatettu kaupunginjohtajan ehdotuksesta poikkeava ehdotus on suoritettava äänestys. Puheenjohtaja ehdotti, että suoritetaan nimenhuutoäänestys, ne, jotka kannattavat kaupunginjohtajan ehdotusta äänestävät JAA ja ne, jotka kannattavat Jesse Luhtalan ehdotusta äänestävät EI. Puheenjohtajan äänestysehdotus hyväksyttiin. Nimenhuutoäänestyksenä suoritetussa äänestyksessä annettiin kolme JAA-ääntä ( Behm Niina, Lehtola Eetu ja Ojajärvi Tuomas ) ja 7 EI-ääntä ( Karhu Johannes, Ristilä Raimo, Luhtala Jesse, Nummensalo Kati, Peltola Minna, Risikko Paula ja Valtamäki Erkki). Puheenjohtaja totesi kaupunginhallituksen hyväksyneen Jesse Luhtalan ehdotuksen lausuntoon tehtävästä lisäyksestä.

Esteelliset; Kati Ojaniemi, Mervi Mäenpää ja Aki Ylinen intressijääveinä( hallintolaki 28 1mom. 3 kohta); eivät läsnä

§ 15 Seinäjoen kaupungin peruspääoman muutos / päivitys
Kaupunginjohtajan ehdotus
Kaupunginhallitus esittää valtuustolle hyväksyttäväksi Seinäjoen kaupungin peruspääoman muutoksen päivityksen 1.1.2023 asiaesittelyssä todetun mukaisesti.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 16 Kunnan peruspalvelujen valtionosuus, veroperustemuutoksista johtuvien veromenetysten korvaus ja opetustoimen muu rahoitus vuonna 2024
Kaupunginjohtajan ehdotus
Kaupunginhallitus päättää merkitä tiedoksi

 • valtiovarainministeriön päätöksen koskien peruspalvelujen valtionosuutta vuonna 2024,
 • valtiovarainministeriön päätöksen koskien verotuloihin perustuvan valtionosuuden tasauksen määrää vuonna 2024,
 • valtiovarainministeriön päätöksen koskien kotikuntakorvausten perusosaa vuonna 2024,
 • opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämät opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuudet vuonna 2024, sekä
 • päättää tyytyä päätöksiin.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 17 Vuoden 2024 presidentinvaalin laitosäänestyspaikkojen määrääminen / tarkennus
Kaupunginjohtajan ehdotus
Kaupunginhallitus

 1. ottaa asian käsiteltäväkseen vaikkei sitä ole ollut kokouskutsussa ja
 2. nimeää vuoden 2024 presidentinvaalissa laitosäänestyspaikaksi myös Komian Krannin ja määrää vaalitoimikunta 8:n toteuttamaan laitosäänestyksen Komian Krannissa.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.


Lisätietoja
Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Paula Risikko, p. 050 511 3107
Kaupunginjohtaja Jaakko Kiiskilä, p. 050 340 3401
Hallintojohtaja Jari Jokinen, p. 044 754 1670
Rahoitusjohtaja Mika Itänen, p. 040 566 1245
Henkilöstöjohtaja Eija Pienimäki, p. 040 569 8339