Kaupunginhallituksen 13.3.2023 kokouksen päätökset

Alla yhteenveto kokouksessa tehdyistä päätöksistä ennen pöytäkirjan tarkastusta.
Pöytäkirjan tarkastuksen jälkeen pöytäkirja on nähtävänä kaupungin nettisivuilla.

§ 75 Viranhaltijapäätökset
Kaupunginjohtajan ehdotus
Kaupunginhallitus merkitsee viranhaltijapäätökset tiedoksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 76 Lauta- ja johtokuntien sekä henkilöstöjaoston pöytäkirjat
Kaupunginjohtajan ehdotus
Kaupunginhallitus päättää, ettei pöytäkirjoista ilmeneviä päätöksiä oteta kaupunginhallituksen käsiteltäviksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 77 Käsittelemättömät valtuustoaloitteet vuonna 2022
Kaupunginjohtajan ehdotus
Kaupunginhallitus

 • antaa valtuustolle asiaselostuksessa todetut selvitykset vastauksina valtuustoaloitteisiin sekä
 • esittää valtuustolle, että valtuusto päättää katsoa edellä olevat valtuustoaloitteet tulleen loppuun käsitellyiksi.

Asian käsittely kokouksessa:

Asiasta käydyn keskustelun jälkeen kaupunginjohtaja muutti esitystään seuraavasti:

Kaupunginhallitus palauttaa uudelleen valmisteltavaksi valtuustoaloitteen Seinäjoen Keskusta-alueelle parkkikiekolla 2 tuntia ilmaista pysäköintiaikaa ja muiden valtuustoaloitteiden osalta antaa valtuustolle asiaselostuksessa todetut selvitykset vastauksina valtuustoaloitteisiin sekä esittää , että valtuusto päättää katsoa nämä valtuustoaloitteet loppuun käsitellyiksi.

Päätös: Kaupunginjohtajan kokouksessa tekemä ehdotus hyväksyttiin.

§ 78 Valtuustoaloite / Yhdenvertainen mahdollisuus osallistua iltapäivätoimintaan kaikille Seinäjokisille 1.-2. luokkalaisille / vastaus
Kaupunginjohtajan ehdotus
Kaupunginhallitus

 • antaa valtuustolle asiaselostuksessa todetun selvityksen vastauksena valtuutettujen Laura Ala-Kokon, Tuomas Ojajärven ja Mikko Muilun tekemään valtuustoaloitteeseen ja
 • esittää valtuustolle, että valtuusto päättää katsoa valtuustoaloitteen tulleen loppuun käsitellyksi.

Asian käsittely kokouksessa:

Asiasta käydyn keskustelun aikana Tuomas Ojajärvi ehdotti Antti Knuuttilan kannattamana kaupunginjohtajan ehdotuksesta poiketen, että asia palautetaan uudelleen valmisteltavaksi. Kaupunginhallitus hyväksyi asian palauttamisen uudelleen valmisteltavaksi yksimielisesti. Mahdollinen rahoitustarve arvioidaan talousarvion 2024 yhteydessä.

Päätös: Hyväksyttiin asian palauttaminen uudelleen valmisteltavaksi.

§ 79 Vaalikelpoisuuden menettäminen / Keijo Mäenpää
Kaupunginjohtajan ehdotus
Kaupunginhallitus esittää valtuustolle, että valtuusto

 • toteaa Keijo Mäenpään menettäneen vaalikelpoisuutensa paikkakunnalta muutos vuoksi Seinäjoen kaupungin luottamustehtäviin,
 • valitsee kaupunkiympäristölautakuntaan uuden henkilökohtaisen varajäsenen Juha Konttakselle jäljellä olevalle toimikaudelle.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 80 Vuoden 2022 talousarvion määrärahojen ylitykset
Kaupunginjohtajan ehdotus
Kaupunginhallitus esittää valtuustolle hyväksyttäväksi asiaselostuksen mukaiset määrärahojen ylitykset vuoden 2022 osalta.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 81 Eräiden määrärahojen ylitysten sitominen
Kaupunginjohtajan ehdotus
Kaupunginhallitus hyväksyy asiaselostuksessa todetussa liitteessä esitetyt määrärahojen ylitysten sitomiset.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 82 Lainatarjousten käsittely
Kaupunginjohtajan ehdotus
Kaupunginhallitus päättää

 • ottaa Seinäjoen kaupungille vuoden 2023 talousarviolainana 29 685 500 euron luoton seuraavasti:
Lainamäärä29 685 500 euroa
LainanantajaKuntarahoitus Oyj
Lainan muotoVaihtuvakorkoinen laina
Lainan korko6 kk Euribor + 0,20 % marg., korkoindikaatio 16.2.2023
Laina-aika7 vuotta, tasalyhenteinen laina-aikana
Lainan lyhennyksetNeljännesvuosittain

sekä

 • saattaa asian valtuuston tietoon.

Lisäksi kaupunginhallitus päättää esittää valtuustolle, että valtuusto korottaa johdannaissopimusten ja pitkäaikaisten lainojen suojauksien ottamisvaltuutuksen enimmäismäärän 175 000 000 euroon.

Tältä osin valtuutus on seuraava:

Valtuusto oikeuttaa kaupunginhallituksen ottamaan Seinäjoen kaupungille enintään 175 000 000 euron johdannaissopimuksina, koronvaihtosopimuksina ja muina pitkäaikaisten lainojen suojauksina kaupungin laina-salkun riittäväksi
suojaamiseksi.

Todetaan, että rahoitusjohtaja voi päätöksellään päättää johdannaissopimusten, koronvaihtosopimusten ja muiden pitkäaikaisten lainojen suojausten tekemisestä ko. rajaan saakka niin, että tehdyt johdannaissopimuspäätökset ja muuta pitkäaikaisen lainan suojauksia
koskevat päätökset saatetaan kaupunginhallituksen tietoon.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 83 Tontin 743-6-17-1 ostaminen Asunto Oy Seinäjoen Pohjan Akalta ja sen myyminen Sevas Kodit Oy:lle / tontin vuokraaminen Sevas Kodit Oy:lle
Hallintojohtajan ehdotus
Kaupunginhallitus ehdottaa valtuustolle, että Seinäjoen kaupunki ostaa Asunto Oy Seinäjoen Pohjan Akalta tontin 743-6-17-1 kauppahinnalla, joka on 434 000 euroa lisättynä yhtiön kaupungille kaupan yhteydessä maksamalla maankäytön
kehittämiskorvauksen 220 000 euroa ( indeksitarkistettuna) määrällä sekä vuokraa tontin Sevas Kodit Oy:lle 50 vuoden vuokra-ajalla siten, että vuosivuokran määrä on 5 % ARAn hyväksymästä tontin enimmäishinnasta eli 434 000 eurosta ja vuokra sidotaan elinkustannusindeksiin.

Maanvuokrasopimukseen otetaan lisäksi ehto, jonka mukaan Sevas Kodit Oy on velvollinen maksamaan kaupungille tontista maanvuokraa sen käyvästä markkinahinnasta lasketun määrän, mikäli tontille rakennetaankin muita kuin ARA tuettuja asuntoja muiden ehtojen pysyessä samana.

Lisäksi kaupunginhallitus ehdottaa valtuustolle, että em. järjestelystä mahdollisesti aiheutuvat vuoden 2023 talousarvion muutostarpeet käsitellään samassa yhteydessä, kun käsitellään muutkin talousarvion muutostarpeet.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Esteelliset: Jaakko Kiiskilä Lakea Oy:n hallituksen puheenjohtajana ja Juha Takamaa Sevas kodit Oy:n hallituksen jäsenenä sekä Jesse Luhtala ja Erkki Välimäki hallituksen varajäseninä. Johannes Karhu Rakennus K.Karhun palveluksessa olevana koska yhtiö voi tehdä tarjouksen Sevas Kodit Oy:lle; eivät läsnä.

§ 84 Ilmoituskanavan käyttöönotto ja linjaukset
Kaupunginjohtajan ehdotus
Kaupunginhallitus päättää hyväksyä sisäisen ohjeen ”Seinäjoen kaupungin ilmoituskanava”. Ohje sisältää kuvauksen ilmoituskanavan tarkoituksesta, ketkä voivat tehdä ilmoituksen, ilmoituksen sisältö, miten ilmoitus tehdään, ilmoituksen käsittelyohje ja säilytysajat. Ohje astuu voimaan viimeistään
1.4.2023.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 85 Tulosneuvottelu Seipark Oy:n kanssa
Kaupunginjohtajan ehdotus
Kaupunginhallitus merkitsee tiedokseen Seipark Oy:n kanssa käydyn tulosneuvottelun ja hyväksyy siinä sovitut asiat.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin

Esteellinen: Juha Takamaa Seipark Oy:n hallituksen jäsenenä; ei läsnä.

§ 86 Tulosneuvottelu Seinäjoen Työterveys Oy:n kanssa
Kaupunginjohtajan ehdotus
Kaupunginhallitus merkitsee tiedokseen Seinäjoen Työterveys Oy:n kanssa käydyn tulosneuvottelun ja hyväksyy siinä sovitut asiat.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Esteelliset: Noora Ahokas Seinäjoen Työterveys Oy:n hallituksen puheenjohtajana ja Eija Pienimäki hallituksen jäsenenä; eivät läsnä.

§ 87 Valmiuslain aikaisiin erityisolosuhteisiin liittyvä SOTE-sopimuksen henkilöstölle maksettavan kertapalkkion (ns. koronakorvauksen) maksaminen
Kaupunginjohtajan ehdotus
Kaupungin hallitus päättää, että

 • Seinäjoen kaupunki sitoutuu maksamaan 600 € kertakorvauksen niille henkilöille, jotka ovat KVTES liite 3 tai 4 (1.9.2021 alkaen SOTE-sopimus) mukaisesti työskennelleet Seinäjoen kaupungin kotihoidon palveluissa, ikäihmisten tehostetussa palveluasumisessa tai vanhusten pitkäaikaisen
  laitoshoidon toimintayksikössä ja ovat olleet 28.2.2023 Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueella palvelussuhteessa. Seinäjoen kaupunki ei sitoudu maksamaan koronakorvauksen laajentamista perusterveydenhuollon yksiköiden henkilöstölle,
 • lähettää päätöksen tiedoksi Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueelle.

Asian käsittely kokouksessa:

Asiasta käydyn keskustelun jälkeen kaupunginjohtaja muutti ehdotustaan seuraavasti:

Seinäjoen kaupunki sitoutuu maksamaan 600€ kertakorvauksen niille henkilöille, jotka ovat KVTES liite 3 tai 4 (1.9.2021 alkaen SOTE-sopimus) mukaisesti työskennelleet Seinäjoen kaupungin kotihoidon palveluissa, ikäihmisten tehostetussa palveluasumisessa tai vanhusten pitkäaikaisen laitoshoidon toimintayksikössä.  Lisäksi Seinäjoen kaupunki sitoutuu maksamaan ko. kertakorvauksen Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueella neuvotellun mukaisesti perusterveydenhuollon niiden yksiköiden henkilöstölle, jotka ovat purkaneet erikoissairaanhoidon hoitopainetta, eli koronanäytteenottoa tehneet, kiire-/infektiovastaanotot ja kohorttiosastot. Edellisissä huomioidaan sovintoratkaisun mukaiset palvelussuhteiden voimassaolon ehdot.

Lisämääräraha ko. tarkoitukseen käsitellään vuoden 2023 lisätalousarviossa.

Päätös: Kaupunginjohtajan kokouksessa tekemä ehdotus hyväksyttiin.

Esteellinen :Noora Ahokas asianosaisena; ei läsnä.

§ 88 Vaalilautakuntien ja vaalilautakuntien jäsenten ja varajäsenten valinta / muutokset
Kaupunginjohtajan ehdotus
Kaupunginhallitus hyväksyy eduskuntavaalien 2023 vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien valmistelutekstistä ilmenevän korjauksen vaalitoimikunta 1. varajäseneksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.


Lisätietoja
Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Paula Risikko, p. 050 511 3107
Kaupunginjohtaja Jaakko Kiiskilä, p. 050 340 3401
Hallintojohtaja Jari Jokinen, p. 044 754 1670
Rahoitusjohtaja Mika Itänen, p. 040 566 1245
Henkilöstöjohtaja Eija Pienimäki, p. 040 569 8339