Kaupunginhallituksen 12.2.2024 kokouksen päätökset

Alla yhteenveto kokouksessa tehdyistä päätöksistä ennen pöytäkirjan tarkastusta.
Pöytäkirjan tarkastuksen jälkeen pöytäkirja on nähtävänä kaupungin nettisivuilla.

§ 37 Viranhaltijapäätökset
Kaupunginjohtajan ehdotus
Kaupunginhallitus merkitsee viranhaltijapäätökset tiedoksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 38 Lauta- ja johtokuntien sekä henkilöstöjaoston pöytäkirjat
Kaupunginjohtajan ehdotus
Kaupunginhallitus päättää, ettei pöytäkirjoista ilmeneviä päätöksiä oteta kaupunginhallituksen käsiteltäviksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 39 Sivistyksen ja hyvinvoinnin toimialan organisaatiouudistus / Opetus / hallintosäännön muutokset
Kaupunginjohtajan ehdotus
Kaupunginhallitus ehdottaa valtuustolle, että se hyväksyy opetustoimen organisaatiomuutoksesta aiheutuvat valmistelutekstistä ja liitteestä ilmenevät Seinäjoen kaupungin hallintosäännön muutokset voimaantuleviksi 1.3.2024 alkaen.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 40 Etelä-Pohjanmaan korkeakoulusäätiön pääoman kartuttaminen vuonna 2024
Kaupunginjohtajan ehdotus
Kaupunginhallitus päättää, että Seinäjoen kaupunki antaa avustuksena Etelä-Pohjanmaan korkeakoulusäätiölle 100 000 euroa vuonna 2024.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Esteelliset: Paula Risikko Etelä-Pohjanmaan korkeakoulusäätiön hallituksen puheenjohtajana, Erkki Välimäki hallituksen varajäsenenä ja Jari Jokinen asiamiehenä ( hallintolaki 28 § 1mom. 5 kohta); eivät läsnä.

Puheenjohtajana tämän asian kohdalla toimi 1.varapuheenjohtaja Aki Ylinen.

Pöytäkirjanpitäjänä toimi henkilöstöjohtaja Eija Pienimäki.

§ 41 Tilintarkastajan väliraportti 2023
Kaupunginjohtajan ehdotus
Kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi tilintarkastajan väliraportin tilikauden 2023 tilintarkastuksesta.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 42 Seinäjoen kaupungin metsäohjelman 2024-2035 hyväksyminen
Kaupunginjohtajan ehdotus
Kaupunginhallitus esittää valtuustolle, että se hyväksyy Seinäjoen kaupungin metsäohjelman 2024-2035.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 43 Asemanseudun maanvuokrasopimusten ja kiinteistön kaupan esisopimusten muutokset / sopimusten tekniset yhdistämiset / Kiinteistö Oy Seinäjoen Ruukintie 2 /743-1-47-2
Kaupunginjohtajan ehdotus
Kaupunginhallitus hyväksyy liitteen mukaiset maanvuokrasopimuksen ja kiinteistön kaupan esisopimuksen allekirjoitettavaksi Kiinteistö Oy Seinäjoen Ruukintie 2:n kanssa.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Esteelliset: Paula Risikko Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueen valtuuston puheenjohtajana ( hallintolaki 28 § 1 mom. 7 kohta) ja Jesse Luhtala sekä Aki Ylinen hallituksen varajäseninä ( hallintolaki 28 § 1 om. 5 kohta) ; eivät läsnä.

Puheenjohtajana tämän asian kohdalla toimi 2. varapuheenjohtaja Erkki Valtamäki.

Toiseksi pöytäkirjantarkastajaksi tämän asian kohdalle valittiin Erkki Valtamäen tilalle Raimo Ristilä.

§ 44 Asemakaavan muutos: Keskusta, kortteli 48 (osa), Luomanranta / hyväksyminen
Kaupunginjohtajan ehdotus
Kaupunginhallitus

  • toteaa 1. kaupunginosan, Keskustan, korttelia 48 (osa) sekä siihen liittyviä rautatie- ja erityisalueita koskevasta asemakaavaehdotuksesta annetut lausunnot ja muistutuksen,
  • hyväksyy niihin annetut vastineet sekä vähäiset edellä valmistelutekstissä mainitut asemakaavakarttaa ja määräyksiä koskevat muutokset ilman uutta nähtävillä pitoa ja
  • esittää asemakaavan kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 45 Isovuoren tuulivoimaosayleiskaavaluonnos nähtäville
Kaupunginjohtajan ehdotus
Kaupunginhallitus päättää hyväksyä edellä asiasisällössä mainituin perustein ja tehdyin selvityksin Isovuoren oikeusvaikutteisen tuulivoimaosayleiskaavan asetettavaksi kaavaluonnoksena nähtäville MRL 62 §:n ja MRA 30 §:n mukaisesti.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Esteelliset; Mervi Mäenpää ja Aki Ylinen koska heille tai heidän hallintolain 28 § :n 1 momentin 1 kohdassa tarkoitetuille läheisille on odotettavissa taloudellista etua hankkeen toteutumisesta ( hallintolaki 28 § 1mom 3 kohta) ; eivät läsnä.


Lisätietoja
Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Paula Risikko, p. 050 511 3107
Kaupunginjohtaja Jaakko Kiiskilä, p. 050 340 3401
Hallintojohtaja Jari Jokinen, p. 044 754 1670