Kaupunginhallituksen 11.3.2024 kokouksen päätökset

Alla yhteenveto kokouksessa tehdyistä päätöksistä ennen pöytäkirjan tarkastusta.
Pöytäkirjan tarkastuksen jälkeen pöytäkirja on nähtävänä kaupungin nettisivuilla.

§ 65 Viranhaltijapäätökset
Kaupunginjohtajan ehdotus
Kaupunginhallitus merkitsee viranhaltijapäätökset tiedoksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 66 Lauta- ja johtokuntien sekä henkilöstöjaoston pöytäkirjat
Kaupunginjohtajan ehdotus
Kaupunginhallitus päättää, ettei pöytäkirjasta ilmeneviä päätöksiä oteta kaupunginhallituksen käsiteltäviksi.

Asian käsittely kokouksessa: Mervi Mäenpää ehdotti, että elinvoimalautakunnan päätös Provinssille myönnetyn avustuksen myöntämisestä otetaan kaupunginhallituksen käsiteltäväksi. Kun ehdotusta ei kannatettu puheenjohtaja totesi sen rauenneen.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Esteelliset: Erkki Välimäki Seinäjoen Tangomarkkinat Oy:n hallituksen puheenjohtaja yhtiökokoukseen 6.3.2024 saakka ja Kimmo Heinonen hallituksen puheenjohtaja 6.3.2024 pidetyssä yhtiökokouksessa valittuna ja Johannes Karhu hallituksen varajäsenenä ( hallintolaki 28 § 1 mom. 5 kohta); eivät läsnä.

§ 67 Vuoden 2024 europarlamenttivaalin vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien valitseminen / valmistelevan toimikunnan nimeäminen
Kaupunginjohtajan ehdotus
Kaupunginhallitus päättää, että

 • kullekin äänestysalueelle valitaan vaalilautakunta, johon kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kolme muuta jäsentä sekä viisi varajäsentä, vaalilautakuntia valitaan siten 15,
 • laitoksessa toimitettavaa ennakkoäänestystä varten yhdeksän (9) vaalitoimikuntaa, joihin kuhunkin kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja yksi muu jäsen sekä kolme varajäsentä.
 • nimeää toimikunnan, joka valmistelee vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien jäsenten ja varajäsenten nimeämisen.
 • toimikunnan sihteeriksi nimetään hallintojohtaja Jari Jokinen.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Toimikuntaan valittiin Mervi Mäenpään ehdotuksesta jäseneksi ja puheenjohtajaksi Raija Palo sekä jäseniksi Jesse Luhtalan ehdotuksesta Minna Lounatvuori, Eetu Lehtolan ehdotuksesta Niina Behm, Tuomas Ojajärven ehdotuksesta Taavi Horila ja Erkki Valtamäen ehdotuksesta Minna Peltola. Lisäksi päätettiin, että kristillisdemokraatit ja vasemmistoliitto voivat nimetä edustajansa toimikuntaan.

§ 68 Käsittelemättömät valtuustoaloitteet vuonna 2023
Kaupunginjohtajan ehdotus
Kaupunginhallitus

 • antaa valtuustolle liitteessä todetut selvitykset vastauksina valtuustoaloitteisiin sekä
 • esittää valtuustolle, että valtuusto päättää katsoa liitteessä olevat valtuustoaloitteet tulleen loppuun käsitellyiksi.
 • Asian käsittely kokouksessa: Kaupunginjohtajan ehdotus kokouksessa:
 • antaa valtuustolle liitteessä todetut selvitykset vastauksina valtuustoaloitteisiin sekä esittää valtuustolle, että se päättää katsoa liitteessä olevat valtuustoaloitteet loppuun käsittelyiksi lukuun ottamatta valtuustoaloitteita Seinäjoen keskustan alueelle parkkikiekolla 2 h ilmaista pysäköintiaikaa joka palautetaan uudelleen valmisteltavaksi siten, että asiasta hankitaan Keskustan yrittäjien/ CityTeamin lausunto ja valtuustoaloitetta Eskoon risteyksen turvallisuuden parantaminen, joka palautetaan myös uudelleen valmisteltavaksi. Nämä aloitteet tuodaan uudelleen kaupunginhallituksen käsittelyyn 25.3.2024.

Päätös: Kaupunginjohtajan kokouksessa tekemä ehdotus hyväksyttiin.

§ 69 Tulosneuvottelu Seipark Oy:n kanssa
Kaupunginjohtajan ehdotus
Kaupunginhallitus merkitsee tiedokseen Seipark Oy:n kanssa käydyn tulosneuvottelun ja hyväksyy siinä sovitut asiat.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Esteellinen :Juha Takamaa Seipark Oy:n hallituksen jäsenenä ( hallintolaki 28 § 1 mom. 5 kohta); eivät läsnä.

§ 70 Sisäisen tarkastuksen raportointi
Kaupunginjohtajan ehdotus
Kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi saadun selvityksen.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 71 Konserniraportointi 1.1. – 31.12.2023
Kaupunginjohtajan ehdotus
Kaupunginhallitus merkitsee kuntayhtymien ja tytäryhtiöiden konserniraportit ajalta 1.1. – 31.12.2023 ja sijoitusraportin tiedokseen ja saattaa ne valtuuston tiedoksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 72 Vuoden 2023 talousarvion määrärahojen ylitykset
Kaupunginjohtajan ehdotus
Kaupunginhallitus esittää valtuustolle hyväksyttäväksi asiaselostuksen mukaiset määrärahojen ylitykset vuoden 2023 osalta.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 73 Perusopetusjohtajien virkojen täyttö
Kaupunginjohtajan ehdotus
Kaupunginhallitus hyväksyy perusopetusjohtajien virkahaun asiaesittelyn mukaisesti.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 74 Kutsu ystävyyskaupunkivierailu Schweinfurt, Saksa 2024
Kaupunginjohtajan ehdotus
Kaupunginhallitus päättää

 • hyväksyä Schweinfurtin kaupungin kutsun ajalle 8. – 11.10.2024 ja
 • nimeää kaupungin edustajiksi matkalle kaupunginjohtaja Jaakko Kiiskilän, henkilöstöjohtaja Eija Pienimäen sekä kolme muuta osallistujaa.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Mervi Mäenpään ehdotuksesta osallistujiksi nimettiin yksimielisesti valtuuston puheenjohtaja Pasi Kivisaari, valtuuston 1. varapuheenjohtaja Kimmo Heinonen ja kaupunginhallituksen 2. varapuheenjohtaja Erkki Valtamäki.

§ 75 Hakemus valtiokonttorille valtiolle tulleen omaisuuden luovuttamisesta kaupungille / Marja Leena Kaarina Lankinen
Kaupunginjohtajan ehdotus
Kaupunginhallitus päättää, että Seinäjoen kaupunki hakee valtiolta Marja Leena Kaarina Lankisen kuolinpesään kuuluvaa valtiolle tullutta omaisuutta, lukuun ottamatta kiinteää omaisuutta, käytettäväksi valmistelutekstistä ilmeneviin tarkoituksiin. Hallintojohtaja oikeutetaan tarkentamaan ko. kohteita hakemukseen mikäli se on tarpeen.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 76 Yhteistyösopimus Seinäjoen kaupungin näkyvyydestä ym. Seinäjoki Race 20.4.2024 ravikilpailuun liittyen
Kaupunginjohtajan ehdotus
Kaupunginhallitus hyväksyy oheisen valmistelutekstistä ilmenevän Seinäjoen kaupungin ja Etelä-Pohjanmaan Hevosjalostusliitto ry:n välisen sopimuksen kaupungin näkyvyydestä ja muusta yhteistyöstä Seinäjoki Race 20.4.2024 tapahtumaan liittyen.

Kaupungin maksettavaksi tuleva korvauksen määrä 12 000 euroa maksetaan kustannuspaikalta kaupunginhallitus 1302.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 77 Rakentamisajan jatkaminen, Karhuvuori 743-53-174-7
Kaupunginjohtajan ehdotus
Kaupunginhallitus päättää myöntää hakijoille asiatekstistä ilmenevin perustein jatkoaikaa tontin 743-53-174-7 rakentamiseen siten, että asuinrakennus tulee saattaa täysin valmiiksi 30.3.2025 mennessä.
Lisäksi kaupunginhallitus päättää luopua kauppakirjan mukaisten sopimussakkojen perimisestä 30.3.2025 saakka.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 78 Hankintapäätös: 23090 Tietoliikenneyhteydet
Kaupunginhallitus hyväksyy tietoliikenneyhteyksien toimittajiksi osa-alueittain sopimuskaudelle:

 • Langalliset yhteydet: Lounea Yritysratkaisut 712 736 €
 • Langattomat yhteydet: Elisa Oyj 98 360 €
 • Suorat kuituyhteydet: Elisa Oyj 146 304 €
 • Internetpääyhteys: Telia Finland Oy 63 360 €
 • Internet varayhteys: Lounea Yritysratkaisut Oy 27 640 €
 • Etätyöpisteiden yhteydet: Elisa Oyj 1 224,00 €
 • hylkää Lounea Yrityspalvelut Oy: tarjouksen osa-alueen 7, Etätyöpisteiden yhteydet, osalta yllä valmisteluosassa esitetyllä perusteella
 • oikeuttaa hankintajohtajan allekirjoittamaan sopimukset
 • oikeuttaa hankintajohtajan hyväksymään sopimuksiin perustuvat vähäiset muutokset sopimuskauden aikana.

Hankinnan ennakoitu arvo neljän vuoden sopimuskaudella 1.548.400,00 € alv 0 %.

Tätä päätöstä koskeva hankintasopimus syntyy sopimuksen allekirjoittamisella.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.


Lisätietoja
Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Paula Risikko, p. 050 511 3107
Kaupunginjohtaja Jaakko Kiiskilä, p. 050 340 3401
Hallintojohtaja Jari Jokinen, p. 044 754 1670
Rahoitusjohtaja Mika Itänen, p. 040 566 1245