Erikoisluokalle valittavan oppilaan koulukuljetus järjestetään tarvittaessa ainoastaan julkisilla kulkuneuvoilla. Näitä julkisia kulkuneuvoja ovat avoimen joukkoliikenteen bussivuorot ja paikallisliikenne. Maksuttoman koulukuljetuksen kilometriraja vuosiluokilla 1.‐4. on kolme kilometriä ja 5.luokasta alkaen 5 kilometriä.

Kahdessa osoitteessa asuvalle oppilaalle järjestetään maksuton kuljetus kilometrirajojen täyttyessä vain siitä osoitteesta, jossa oppilas väestörekisterin mukaan on kirjoilla.

Haku kaksikieliselle luokalle (CLIL opetus)

Marttilan koulussa aloittaa syksyllä 2020 kaksikielinen ensimmäinen luokka (CLIL-opetus), jonka kohdekielenä on englanti. Englannin kieltä ei tarvitse osata päästäkseen luokalle. Luokalle otetut oppilaat opiskelevat koko perusopetuksen ajan (vuosiluokat 1-9) kyseisellä luokalla. Yläkoulussa (luokilla 7-9) opetus jatkuu Seinäjoen lyseossa.

Kaksikielisen opetuksen päätavoitteena on oppia englannin kieltä luontevasti eri oppiaineiden opiskelun yhteydessä. Lukemaan ja kirjoittamaan opiskellaan suomen kielellä. Alussa englannin sanavarastoa hankitaan toiminnallisesti leikkien, laulujen, pelien ja satujen avulla. Osittain vieraalla kielellä opiskelu on vaativampaa kuin tavallisella luokalla opiskelu.

Ensimmäiselle luokalle kaksikieliseen opetukseen ilmoittautuville oppilaille järjestetään soveltuvuustesti. Testi toimii myös apuna oppilasvalinnassa silloin, kun hakijoita on enemmän kuin oppilaspaikkoja.

Ojala Marika

apulaisrehtori , Marttilan koulu

Isotalo Kaisa

rehtori , Seinäjoen lyseo

Haku painotettuun opetukseen (musiikki ja toiminnallinen oppiminen)

Lukuvuonna 2020–2021 käynnistyy 1. luokkalaisille painotettua opetusta:

  • Hyllykallion koululla (musiikkipainotteinen opetus)
  • Törnävän koululla (toiminnallisen oppimisen painotus -luokka)

Huomioitavaa painotettuun opetukseen hakeutumisesta

Erillisiä soveltuvuustestejä ei järjestetä, vaan lapsen halukkuus osallistua painotetun opetuksen luokalle ilmoitetaan kouluun ilmoittautumisen yhteydessä sähköisen lomakkeen lisätietoja-kohdassa. Mikäli haet painotetun opetuksen luokalle koulun oppilasalueen ulkopuolelta, niin valitse kouluun ilmoittautumisen yhteydessä lisäksi toissijaiseksi kouluvalinnaksi oma lähikoulusi.

Mikäli painotetun opetuksen luokalle on enemmän halukkaita kuin voidaan ottaa, luokalle pääsevät arvotaan. Koulun oppilasalueelta pyrkivät voidaan kuitenkin asettaa etusijalle oppilaita luokalle otettaessa.

Musiikkipainotteiseen opetukseen hakeutuminen – Hyllykallion koulu

Hyllykallion koulussa tarjotaan musiikkipainotteista opetusta seinäjokelaisille musiikista innostuneille lapsille. Opetus järjestetään Hyllykallion koulussa ensimmäisestä luokasta alkaen lukuvuonna 2020-2021. Aiempaa musiikin harrastamista tai osaamista ei edellytetä. Innostus ja myönteinen asenne musiikkia kohtaan riittävät.

Musiikkipainotteisen opetuksen keskeisenä tavoitteena on lapsen identiteetin, osallisuuden ja tunne-elämän kehittäminen. Musiikkipainotteisen opetuksen tavoitteena on luoda myönteistä asennetta musiikkia kohtaan sekä vahvistaa lapsen musiikkiosaamista. Musiikkipainotteisessa opetuksessa ohjataan lasta musiikin harrastamiseen ja tuetaan musiikkiharrastuneisuutta eri yhteistyötahojen kanssa.

Musiikkipainotteisen opetuksen valinneilla oppilailla on alakoulussa kaksi tuntia viikossa sidottuna musiikkiin. Lisäksi musiikki voi rikastuttaa myös muiden oppiaineiden opetusta. 2. ja 3. luokalla oppilaalla on yksi tunti viikossa enemmän kuin yleisen tuntijaon mukaan opiskelevilla. Opetuksen sisällöt ja tavoitteet ovat muuten samat kuin muussakin perusopetuksessa. Yläkoulussa musiikkipainotteista opetusta on mahdollisuus jatkaa Nurmon yläasteella. Myös Seinäjoen lyseolla on mahdollista jatkaa, mikäli sinne syntyy musiikkipainotteinen ryhmä yläkouluvaiheessa.

Musiikkipainotteiseen tuntijaon valinta on sitova alakouluajan.

Turenius Irene

rehtori , Hyllykallion koulu

Toiminnallisen oppimisen painotus –luokalle hakeutuminen – Törnävän koulu

Törnävän koulussa aloittaa toiminnalliseen oppimiseen keskittyvä luokka. Opetuksessa hyödynnetään erilaisia pedagogisia lähestymistapoja. Oppimistilanteet järjestetään osittain oppijakeskeisiksi oppilaiden taitojen karttuessa. Mm. vertaisoppiminen, kokonaisvaltainen sisältöjen muodostaminen, ilmiöpohjainen oppiminen, yhteisöllisyys, vastuu ympäristöstä, oppimisen aktivointi uudessa oppimisympäristössä (ulos luokasta) ja oppijan mahdollisuus valita työtehtäviään omaehtoisesti ovat opetuksessa käytettäviä menetelmiä ja periaatteita.

Rantanen Kimmo

rehtori , Törnävän koulu

Matemaattisten aineiden opetukseen painottuva ryhmä

Seinäjoen perusopetuksen matemaattisten aineiden luokat toimivat Nurmon yläasteella. Opetusta tarjotaan 7.-9. luokalla. Tavoitteena on saattaa yhteen matematiikasta kiinnostuneet oppilaat ja järjestää sellainen työympäristö, joka tukee oppilaiden oman opiskelun lisäksi yhteistä pohdintaa, ongelmanratkaisukykyä ja tiedonhakua.

Lisätietoa matemaattisten aineiden opetuksesta Nurmon yläasteen sivuilta

Tassi Teemu

rehtori , Nurmon yläaste

Liikuntaluokkatoiminta

Nurmon yläaste

Nurmon yläasteen liikuntaluokkatoiminta on ollut käynnissä vuodesta 2012. Liikuntaluokille valitaan vuosittain n. 46 oppilasta pääsykokeilla. Liikuntaluokkien tavoitteena on saattaa yhteen liikunnasta kiinnostuneet oppilaat.

Lisätietoa liikuntaluokkatoiminnasta Nurmon yläasteen sivuilta

Tassi Teemu

rehtori , Nurmon yläaste

Seinäjoen yhteiskoulu

Seinäjoen Yhteiskoulussa on ollut liikuntaluokkatoimintaa vuodesta 1993 ja joka vuosi kouluun valitaan n. 40 liikuntaluokkalaista, joista muodostetaan kaksi liikuntaluokkaa.

Lisätietoja liikuntaluokkatoiminnasta Seinäjoen yhteiskoulun sivulta.

Noponen Jari

rehtori , Seinäjoen yhteiskoulu