Oppilaanohjaus

Oppilaanohjauksen tehtävänä on tarjota oppilaalle oppimisen ja opiskelun sekä oman elämän ja uran suunnittelun ohjausta koko opintopolun ajan. Oppilaanohjauksen sisältönä on ohjaus koulutyöhön, jatko-opintoihin ja työelämään. Koulutyö on oppilaan työtä. Oppilaita pyritään ohjaamaan oikeisiin työskentelytapoihin ja tiedonhankintaan, samalla korostaen vastuullista suhtautumistapaa tehtäviä kohtaan. Lisäksi pyritään oppimisvaikeuksien vähentämiseen.

Työelämään ohjaamisen tavoitteena on antaa oppilaalle mahdollisimman totuudenmukainen kuva elinkeinoelämästä ja työmarkkinoista.

Seitsemännellä luokalla on oppilaanohjauksen tunneilla pääpaino ohjaamisessa yläasteen työskentelyyn, oppimistyylien vahvistamisessa ja itsetuntemuksen kehittämisessä. Kahdeksannella luokalla annetaan tietoja erilaisista ammattialoista ja koulutusasteista, jotta oppilas yhdeksännellä luokalla pystyisi valitsemaan itselleen mahdollisimman sopivan jatkokoulutustien ja ammattialan.

Oppilaanohjauksen kokonaisuus tarjoaa oppilaalle mahdollisuuden:

  • Luokkamuotoiseen ohjaukseen
  • Henkilökohtaiseen ohjaukseen
  • Pienryhmäohjaukseen
  • Toiseen asteeseen tutustumiseen
  • Työelämään tutustumiseen

7lk ruokala-TET (6h / oppilas)

8lk Pyöräilypäivä eli vierailut toisen asteen oppilaitosten toimipisteisiin syyskuullakeväällä viikon TET-jakso, johon oppilaan tulee itse hankkia itselleen TET-paikka. TET-jaksolla ei suositella, että oppilas olisi oman vanhemman alaisuudessa vaan kannustetaan häntä lähtemään tutustumaan erilaisiin alavaihtoehtoihin ja sitä kautta löytää itselleen mahdollinen tulevaisuuden ammatti.

9lk syksyllä viikon mittainen TET-jakso. Oppilaan tulee itse hankkia TET-paikka viimeistään 9. luokan syyslukukauden alussa. TET-jaksolla ei suositella, että oppilas olisi oman vanhemman alaisuudessa vaan kannustetaan häntä lähtemään tutustumaan erilaisiin alavaihtoehtoihin ja sitä kautta löytää itselleen mahdollinen tulevaisuuden ammatti. Tammikuulla Täsmäpäivä toiselle asteelle (tutustumaan mennään pääsääntöisesti siihen kouluun, johon aikoo yhteishaussa hakeutua)

TET-SOPIMUS

Heidi Joensuuheidi.joensuu@seinajoki.fip. 044 754 1694
ohjausryhmät 7A, 7B, 7G, 7H
8A, 8C, 8F, 8G
9A, 9B, 9F, 9G
Lammasaari Virpivirpi.lammassaari@seinajoki.fip. 044 754 1623
ohjausryhmät 7C, 7D, 7E, 7F
8B, 8D, 8E, 8H
9C, 9D, 9E

Erityisopetus ja erityisopettajat

Oppilaalla on mahdollisuus saada ohjausta ja tukea oppimiseen ja koulunkäyntiin. Tuen tarvetta mietittäessä huomioidaan oppilaan yksilölliset edellytykset ja tarpeet. Tukea annetaan niin kauan ja sen tasoisena kuin on tarpeellista kolmiportaisen tukimallin mukaan. Tuen muodot ovat yleinen, tehostettu ja erityinen tuki.

Koulussamme on 4 erityisopettajaa ja opetus tapahtuu pääasiallisesti yleisopetuksen ryhmässä erityisopettajien tuella. Osa-aikaista erityisopetusta annetaan yleisopetuksen yhteydessä. Opetusta annetaan 1-3 tuntia viikossa ja se voi kestää muutamasta tunnista koko lukuvuoteen. Tunneilla pyritään opiskelemaan samat asiat kuin oppilaan omassa luokassa.

Koulussamme on yksi erityisopetuksen pienryhmäää nk. tupa-luokka. Tupa-luokkaan ohjataan ne oppilaat, jotka eivät syystä tai toisesta (esim. levottomuus, opetuksen tai muiden oppilaiden häirintä, tehtävien laiminlyönti, laajat oppimisvaikeudet) pysty opiskelemaan perusopetusryhmässä. Tupa-luokissa voi opiskella joko kokonaan tai osan oppinaineista.

Erityisopettajat: Eveliina Mäki , Päivi Vähäpesola, Minna Päivölä ja Hannu Syrjä.

Kuraattori

Koulukuraattori pyrkii havaitsemaan ja ehkäisemään oppilaan koulunkäyntiä vaikeuttavia sosiaalisia ongelmia. Kuraattoriin voivat ottaa yhteyttä niin oppilaat, opettajat kuin huoltajatkin mm. koulutyöhön, ihmisten välisiin suhteisiin ja kotitilanteisiin liittyvissä asioissa. Käydyt keskustelut ovat luottamuksellisia.

Kuraattori:

Outi Mäki-Valkama

oti.maki-valkama@seinajoki.fi

p. 044 754 1739

JOPO luokka

Joustava perusopetus – JOPO on työelämäpainotteinen ja toiminnallisia oppimisympäristöjä hyödyntävä oppilaan kokonaisvaltaista kasvua ja kehitystä tukeva tapa suorittaa peruskoulu loppuun.

Opetus pyritään sovittamaan nuorten yksilöllisiin tarpeisiin. Tavoitteena on, että oppimisympäristö 9-luokalla on koulurakennusta laajempi, ja että vanhemmillakin olisi entistä paremmat mahdollisuudet olla mukana kodin ja koulun välisessä yhteistyössä. Yhteistyö oppilaiden perheiden kanssa on vuorovaikutteista ja jatkuvaa.


JOPO-oppilaan lukuvuoteen kuuluu koulussa tapahtuvaa pienryhmäopetusta, leirikouluja, kerhoja, harrastustoimintaa, yritysvierailukäyntejä sekä eri alojen työpaikkaopiskelujaksoja. Työpaikkaopiskelujaksojen aikana oppilaat tekevät sopimuksen mukaista työtä ja lisäksi itsenäisesti oppimistehtäviä, jotka täydentävät eri oppiaineiden sisältöjä. Lisäksi nuorelle pyritään löytämään soveltuva jatkokoulutuspaikka.


Opetus toteutetaan perusopetuksen opetussuunnitelman mukaisesti ja oppilaat saavat samanlaisen päättötodistuksen kuin muutkin yhdeksäsluokkalaiset. Yhteisvalinta on II-asteen koulutukseen kuten kaikilla muillakin yhdeksäsluokkalaisilla.


Joustavaan perusopetukseen haetaan 8.-luokan keväällä. Hakijat haastatellaan ja valitaan. Hakemuksia käsiteltäessä painotetaan oppilaan ja huoltajien sitoutumista joustavan perusopetuksen eri työmuotoihin.

Ryhmän toiminnasta vastaa aineenopettaja-vetoinen tiimi, johon kuuluu lisäksi nuoriso-ohjaaja, erityisopettaja, rehtori, opinto-ohjaaja ja koulunkäynninohjaaja.

JOPO:n ryhmänohjaajana toimii Tuomo Hippi