Opettajilla ja oppilailla on tukenaan oppilashuoltoryhmä. Oppilashuoltoryhmään kuuluvat rehtori, koulukuraattori, terveydenhoitaja, erityisopettaja, ao. luokanopettaja ja tarvittaessa muita asiantuntijoita ja oppilaiden huoltajia. Oppilashuoltotyöryhmän pääasiallinen tehtävä on koulussa ilmenevien ongelmatilanteiden hoitaminen sekä yksilö- että yhteisötasolla. Oppilashuoltoryhmä kokoontuu kaksi kertaa kuukaudessa.

Kärjen koulun kiusaamisen ehkäisy ja seurantatoimenpiteet.

1. Mitä on koulukiusaaminen?

Koulukiusaamisesta on kyse silloin, kun yksi ja sama oppilas joutuu toistuvasti ja systemaattisesti muiden tahallisen ja negatiivisen toiminnan kohteeksi. Kiusaamiseen liittyy yleensä voimasuhteiden epätasapaino; kiusattu oppilas on jollakin tavalla puolustuskyvytön kiusaajaan tai kiusaajiin nähden. Kiusaaminen on usein ryhmäilmiö. Kiusaajaa tukevia rooleja ovat apuri, kannustaja ja hiljainen hyväksyjä.

Kiusaamisen muotoja voivat olla esimerkiksi:
– nimittely, pilkkaamista, toiselle nauramista
– tönimistä, tuuppimista, lyömistä, potkimista
– ulkopuolelle jättämistä, syrjimistä
– ilkeiden lappujen lähettämistä, ilkeiden juttujen, juorujen tai valheiden levittämistä
– toisen tavaroiden ottamista, hävittämistä, piilottamista tai rikkomista
– netissä tapahtuvaa loukkaamista, esimerkiksi toisen kuvien laittamista ilman lupaa
– ilkeiden ja uhkaavien tekstiviestien ja sähköpostien lähettämistä

2. Miten Kärjen koulussa toimitaan kiusaamistilanteessa?

Suuri osa oppilaiden välisestä sanaharkoista, erimielisyyksistä ja kahakoista ovat luonteeltaan sellaisia, että niihin puuttuu välittömästi se aikuinen, joka kulloinkin sattuu olemaan läsnä tai jolle tapahtuneesta ensin kerrotaan (esim. välituntitilanteet). Asiat selvitetään useimmiten ”tässä ja nyt” –periaatteella ja useimmiten tilanteet ratkeavat aikuisen puhuttaessa lapsia. Tilanne todetaan, pyydetään anteeksi ja koulunkäynti jatkuu ilman nahinaa.
Seuraavassa on kuitenkin esitelty toimenpiteet, joita toteutetaan tapauksissa, jotka täyttävät systemaattisen kiusaamisen kriteerit:
A) Keskustelu kiusatun oppilaan kanssa: Kuullaan kiusatun kuvaus tapahtumista. On tärkeää saada tietoa siitä, millaista kiusaamista on esiintynyt ja ketkä ovat olleet siinä mukana. Aikuinen viestittää olevansa kiusatun puolella ja aikovansa tehdä kiusaamisesta lopun.
B) Keskustelut kunkin kiusaamiseen osallistuneen oppilaan kanssa yksitellen tai yhteiskeskusteluna. Yksitellen: Pyritään yksimielisyyteen siitä, että kiusatulle tapahtuneet asiat eivät ole oikein. Haetaan kiusaajalta ehdotusta siitä, mitä hän voisi tehdä asialle. Kirjataan ylös, mitä oppilaan kanssa on sovittu. Yhteisesti: Käydään yhdessä läpi, mihin kukin on sitoutunut. Sovitaan seurantatapaaminen samalla porukalla esim. viikon kuluttua.
C) Seurantakeskustelu: Onko kiusaaminen loppunut? Onko tilanne muuttunut parempaan suuntaan? Ovatko sopimukset pitäneet? Miten varmistamme, että kiusaaminen ei ala uudelleen? Keskustelut sekä kiusatun että kiusaajien kanssa.

3. Koulun ja kodin yhteistyö kiusaamistilanteissa

Vaikka perusvastuu lapsen kasvatuksesta on vanhemmilla, koulun vastuulla on se, mitä lasten kesken koulussa tapahtuu. Koulun vastuulla on myös siitä huolehtiminen, ettei kukaan joudu systemaattisen kiusaamisen kohteeksi. Sekä koti että koulu voivat omalla toiminnallaan estää kiusaamista ja olla mukana kiusaamistapausten selvittämisessä. Jos osapuolet syyllistävät toisiaan, kukaan ei hyödy. Parhaaseen lopputulokseen päästään toimivalla työnjaolla ja yhteistyöllä.
Kärjen koululla kiusaamistapauksen käsitellään – ainakin aluksi – opettajien ja oppilaiden välisissä keskusteluissa. Harkinnan mukaan voidaan kiusaamiseen osallistuneiden oppilaiden vanhemmat kutsua koululle seurantavaiheen jälkeen, mikäli kiusaamista ei ole saatu loppumaan.
On kuitenkin selvää, että vanhempia informoidaan kiusaamistapauksista, mutta tämä tehdään koulussa käytyjen keskustelujen jälkeen. Vanhempien informoinnissa käytetään koulun vakiintuneita käytäntöjä, esimerkiksi puhelinsoitto, reissuvihko, kirje kotiin, vanhempainvartit jne.
Yhteistyön toimivuuden kannalta on tärkeää, että kumpikin osapuoli, niin koti kuin koulukin, kunnioittaa toisiaan ja tiedostaa, että kummallakin on mahdollisuus vaikuttaa kiusaamisen vähentämiseen. Toimiva yhteistyö voi olla myös sitä, että työnjaosta on selvästi sovittu.