Mitä on ohjauspalvelu

Seinäjoen kansalaisopistolla toimiva ohjauspalvelu on maksutonta koko elämänkentän huomioivaa palvelua Seinäjoella ja lähikunnissa asuville asiakkaille. Ohjauksen tarve lähtee aina yksilöstä käsin, joten lähtkökohtana on vahvasti asiakas ja hänen elämänkenttänsä. Yksi ohjauksen keskeinen lähtökohta on mahdollisuuksien luominen ja yksilön omien voimavarojen tunnistaminen.

Kansalaisopo on tavattavissa kansalaisopiston Tammikahvilassa (Kalevankatu 33) maanantaisin klo 14-17.
Kysy lisää:

Väänänen Virpi

projektikoordinaattori , Kansalaisopisto

Viitasaari Anni-Maija

projektityöntekijä , Kansalaisopisto

Ohjauspalvelussa asiakas saa lähteä liikkeelle sellaisesta, mikä häntä kiinnostaa. Ohjauspalveluun voi hakeutua käytännössä kuka tahansa, joka kokee tarvitsevansa ohjausta taitoja ja hyvinvointia vahvistavaan toimintaan hakeutumisessa, orientoitumisessa, motivoitumisessa sekä jatkosuunnitelmien muodostamisessa. Ohjauspalvelun tehtävänä on yhdessä asiakkaan kanssa selvittää asiakkaan elämänkenttää sekä mielenkiinnon kohteita ja mahdollisuuksia.

Ohjauspalvelu toimii käytännössä asiakkaan, verkostojen sekä Seinäjoen kansalaisopiston rajapinnoilla ja pyrkii tuomaan näitä toimijoita lähemmäs toisiaan.

Ohjauksen alussa tehdään asiakkaan kanssa ohjaussuunnitelma, jossa määritelläään tarve ohjaukselle, kartoitetaan elämäntilannetta sekä sovitaan yhdessä jatkosta.

Jokaisen asiakkaan kohdalla pyritään tekemään suunnitelma, jossa näkyvät myös mahdolliset verkostotoimijat.

Ohjauspalvelun löydät Kansalaiskampukselta (Kalevankatu 33).

Kaipaatko kaveria kurssille?

Onko sinulla kynnys osallistua kurssille yksin? Haluaisitko harrastaa yhdessä, mutta kaveri uupuu? Ohjauspalvelu auttaa etsimään opistokavereita niitä kaipaaville.

Opistokaverit ovat Seinäjoen kansalaisopiston vapaaehtoisia, jotka tukevat ja tsemppaavat harrastuksien pariin.
Jaettu ilo, on aina suurempi ilo!

Opistokaveritoiminnasta voit lukea lisää Tulee vapaahtoiseksi Kansalaiskampukselle -sivulta

Täytä alla oleva lomake ja otamme sinuun yhteyttä mahdollisimman pian.

Kaipaan kaveria kurssille

Asiakkaalle

Ohjauspalvelu auttaa sinua tunnistamaan omat kykysi, osaamisesi ja kiinnostuksen kohteesi. Vastaako nykytila toiveitasi vai kaipaatko mahdollisesti tukea ja ohjausta elämän eri osa-alueiden eteenpäin viemisessä?

Maksuton ohjauspalvelu auttaa sinua, joten ota yhteyttä jos:

 • Kaipaat harrastusta elämääsi
 • Koet yksinäisyyttä
 • Haluat vahvistaa taitojasi ja toimintakykyäsi
 • Kaipaat ohjausta Seinäjoen kansalaisopiston kursseihin tai opintoihin liittyen
 • Etsit itsellesi sopivaa yhteisöä
 • Etsit elämällesi suuntaa

Voit ilmoittautua suoraan Opistopalvelut-sivulla tai ottaa suoraan yhteyttä Satu Haaralaan.

Haarala Satu

vs. apulaisrehtori , Kansalaisopisto

Ammattilaisille

Ohjauspalvelussa keskeistä on yksilön omien vahvuuksien ja voimavarojen vahvistaminen, mahdollisimman avoin ja tiivis yhdessä tekeminen sekä tarpeen mukaan tehokas ohjaus käytettävissä oleviin voimavaroja tai taitoja vahvistaviin toimintoihin/palveluihin osallistumiseen. Tämä tapahtuu ohjaukseen osallistuvien verkostotoimijoiden sekä asiakkaan kanssa yhteistyössä. Ohjauksellinen, välittävä työote edesauttaa yhdessä tekemistä.

Seinäjoen kansalaisopisto toteuttaa ohjausta yhdessä verkostotoimijoiden ja tuntiopettajien kanssa tarjoamalla tukea eri elämäntilanteissa ja ohjaamalla esimerkikisi harrastustoimintaan sekä elinikäisen oppimisen piiriin.

Pyrimme tavoittamaan myös ne asiakkaat, joilla on haasteita löytää itselle mielekkäitä toimintoja , puutteellisuutta perustaidoissa tai jotka muusta syystä hyötyvät kokonaisvaltaista hyvinvointia tukevasta toiminnasta. Yhdessä tekeminen ja ohjaaminen tukevat yksilön omaa toimintakykyä ja itseohjautuvuutta elämässä. Se voi myös ennaltaehkäistä negatiivisten tapahtumajuoksujen muodostumista yksilön elämässä ja tukee lapsia, nuoria ja aikuisia löytämään oman polkunsa.

Tutustumisen toimintamalli

Seinäjoen kansalaisopisto haluaa tarjota mahdollisuuden kursseille tutustumiseen. Lukuvuoden aikana voit käydä kerran maksutta tutustumassa kurssille, jossa on tilaa. Jos haluat tutustua kurssille, ota yhteyttä ainealueen suunnittelijaopettajaan ja sovi tutustumisesta hänen kanssaan. Myös Seinäjoen kansalaisopiston ohjauspalvelun kautta voidaan ohjata kursseille tutustumiseen. Jos sinua mietityttää kurssin sisältö tai pohdit osallistumista jollekkin kurssille, voit aina kysyä neuvoa Seinäjoen kansalaisopiston ohjauspalvelun työntekijältä. Lyhytkursseille ei voi mennä tutustumaan.

Ohjaava yhteisö ja opisto

Seinäjoen kansalaisopiston ohjauspalvelumalli lukuvuonna 2020-2021

Seinäjoen kansalaisopiston ohjauspalvelumalli

Infograafi kuvaa Seinäjoen kansalaisopiston palvelutarjontaa ja organisaatiota lukuvuonna 2020-2021. Infograafin tarkoituksena on jäsentää kansalaisopiston tarjoamaa toimintaa erityisesti lukuvuonna 2020-2021, koska kansalaisopiston toiminta on laajentunut eri kohderyhmille suunnatuilla ohjauspalveluilla.

Infograafin ytimessä on kuvata Seinäjoen kansalaisopiston kurssitoiminnan ja laajentuneen ohjauspalvelutoiminnan keskinäistä suhdetta toisiinsa sekä palveluita erikseen. Ohjauspalvelut toimivat osana kansalaisopiston kivijalkaa eli kurssitoimintaa.

Lisäksi kaaviossa mallinettaan ohjautuminen niin kansalaisopiston kurssitoimintaan kuin ohjauspalveluihin. Lisäksi kaavioon on istutettu Seinäjoen kansalaisopiston toimintaa ohjaavat periaatteet. Näitä ovat ohjaavan opiston toimintamalli, jatkuva aloitus, sulautuva ohjaus ja elinikäinen oppiminen. Sekä kurssitoimintaa että ohjauspalveluita ohjaa edellä mainitut toimintaperiaatteet.

 • Jatkuva aloittaminen viittaa palveluitten avoimuuteen ja kynnyksettömyyteen kaikille kuntalaisille. Kansalaisopistotoiminnan perusta on siinä, että palvelut ovat helposti saatavilla ja toimintaan mukaan tuleminen on mahdollisimman helppoa.
 • Sulautuvalla ohjauksella tarkoitetaan kurssitoiminnan ja ohjauspalveluiden keskinäistä vuorovaikutusta ja suhdetta, jossa asiakkaiden ohjautuminen tapahtuu joustavasti, saumattomasti ja kevyin siirtymin.
 • Elinikäinen oppiminen on kaiken kansalaisopistotoiminnan päämäärä. Tarjoamamme palvelut tähtäävät elinikäiseen oppimiseen, jossa kaikilla ikäryhmillä ja eri elämäntilanteista tulevilla on mahdollisuus kehittää omia taitojaan sekä kokea uuden oppimisen riemua.

Ohjaavan yhteisön toimintamalli

Ohjaavan yhteisön ja opiston toimintamalli on rakennettu Opetushallituksen rahoittaman hankkeen myötä malliksi Seinäjoen kansalaisopistolle ohjauksen toteuttamiseen. Ohjaavan opiston –toimintamallin mukaan koko Seinäjoen kansalaisopiston henkilöstö osallistuu ohjaamiseen. Toimintamallit kuvastavat asiakkaan ja ohjaavan yhteisön näkökulmaa.

Ohjaavan yhteisön malli koostuu neljästä eri kerroksesta:

 • Yhteinen tahtotila: Yhdessä luotu yhteinen tahtotila jatkuvan ohjauksen toteuttamiseen on kaiken toiminnan perusta.
 • Ohjausta toteuttavat tahot ja ohjaukselliset roolit: Seinäjoen kansalaisopistossa kaikki toteuttavat ohjaavaa työotetta. Ohjauksellisia tahoja ovat asiakaspalvelu, ohjauspalvelu ja suunnittelijaopettajat, hallinto ja rehtorit sekä tuntiopettajat. Lisäksi ohjaavia tahoja ovat opinto-opas, nettisivut ja sosiaalinen media.
 • Ohjaukselliset tehtävät: Ohjaukselliset tehtävät ohjaavat ohjauksen toteuttamista ja menetelmiä. Tehtävät kertovat laajemmin, millaisia ohjauksellisia tehtäviä eri tahoilla on. Ohjauksellisia tehtäviä ovat mm. etsivän ohjaustyön toteuttaminen, vuorovaikutuksessa kehittäminen sekä kohtaaminen.
 • Ohjaukselliset menetelmät: Ohjaukselliset menetelmät ovat konkreettisia keinoja, joilla jatkuvaa ohjausta toteutetaan ohjaavassa yhteisössä. Konkreettisia keinoja voivat olla mm. chat-päivystys, yksilöohjausajat, avoin ohjauspäivä sekä puhelinneuvonta. Lisäksi ohjaaviin menetelmiin kuuluu avoimet jatkuvaa ohjausta toteuttavat ryhmätoiminnat, kuten Lähtöasema.
Ohjaavan yhteisön asiakas graafi
Asiakaslähtöinen ohjaava opisto
Ohjaava yhteisö graafi
Ohjaavan yhteisön toimintamalli