+
Tulosta
Etusivu

Rakennuskieltoalueet

23.12.2014
NURMON KESKUSTAN OSAYLEISKAAVAN LAAJENNUS- JA MUUTOSTYÖ / MRL 38 §:N MUKAINEN RAKENNUSKIELTO JA TOIMENPIDERAJOITUS

Kaupunkisuunnittelujaosto on kokouksessaan 16.12.2014 § 116 päättänyt Nurmon keskustan osayleiskaavan muutos- ja laajennusalueen maankäyttö- ja rakennuslain 38 §:n mukaisesta rakennuskiellosta ja siihen liittyvästä MRL 128 §:n mukaisesta toimenpiderajoituksesta.

Rakennuskielto on voimassa viiden vuoden ajan. Rakennuskielto ei koske hankkeita, joilla on voimassa oleva poikkeamispäätös tai suunnittelutarveratkaisu, tai joille ennen rakennuskiellon määräämistä olisi voitu myöntää rakennuslupa olemassa olevaan rakennettuun pihapiiriin ilman poikkeamispäätöstä tai suunnittelutarveratkaisua (MRL 72 § ja 137 §). Rakennuskielto ei koske niitä asemakaava-alueita, jotka katsotaan olevan ajan tasalla tai jotka tulevat lainvoimaiseksi yleiskaavan laatimisen aikana.

Rakennuskieltoa ja toimenpiderajoitusta koskeva alueen rajaus on yleiskaava-alueen rajausta suppeampi.

Kaupunginsuunnittelujaosto on kokouksessaan 16.12.2014 määrännyt MRL:n 202 §:n perusteella rakennuskiellon ja toimenpiderajoituksen tulevan voimaan ennen kuin se on saanut lainvoiman.

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt osayleiskaavan 24.10.2016. Päätös ei ole vielä lainvoimainen. Rakennuskielto ja toimenpiderajoitus ovat voimassa kunnes hyväksymispäätös on saanut lainvoiman.

Nurmon keskustan rakennus- ja toimenpidekieltorajaus (pdf, 3.78 Mt)

11.11.2015
ASEMAKAAAVOITUKSESTA JOHTUVA RAKENNUSKIELTOALUE NIEMISTÖNMAALLA

Tekninen lautakunta on päättänyt kokouksessaan 11.11.2015 käynnistää Niemistönmaan asemakaavan laajennuksen ja määrätä liitekarttaan rajatulle alueelle asemakaavan laajennuksen laadinnan ajaksi maankäyttö- ja rakennuslain 53 §:n mukaisen rakennuskiellon ja rakennuskieltoon liittyvän MRL 128 §:n mukaisen toimenpiderajoituksen kahden vuoden ajaksi. Rakennuskielto ei koske hankkeita, joilla on voimassa oleva poikkeamispäätös tai suunnittelutarveratkaisu tai joille ennen rakennuskiellon määräämistä olisi voitu myöntää rakennuslupa olemassa olevaan rakennettuun pihapiiriin ilman poikkeamispäätöstä tai suunnittelutarveratkaisua (MRL 72 § ja 137 §).

Lisäksi tekninen lautakunta määrää MRL:n 202 §:n perusteella, että päätös tulee voimaan ennen kuin se on saanut lainvoiman.

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt Niemistön asuntoalueen laajennuksen asemakaavan 22.8.2016. Kaava on tullut voimaan 5.10.2016 ja samalla rakennuskielto ja toimenpiderajoitus on poistunut voimaan tulleen asemakaavan alueelta. Rakennuskielto ja toimenpiderajoitus jää voimaan alla olevassa kartassa osoitetuille alueille.

Niemistönmaan rakennuskieltoalue ja toimenpiderajaus 5.10.2016 (pdf, 0.42 Mt)

23.3.2018
Roveksen asemakaavoituksen laajennus/asemakaavoituksen käynnistys sekä rakennuskiellon ja toimenpiderajoituksen määrääminen.

Kaupunkiympäristölautakunta on päättänyt kokouksessaan 14.3.2018 § 45 käynnistää Roveksen asemakaavan laajennuksen Itäisen ohikulkutien itäpuolella. Samalla on päätetty asettaa alueelle maankäyttö- ja rakennuslain 53 §:n mukainen rakennuskielto ja rakennuskieltoon liittyvä MRL 128 §:n mukainen toimenpiderajoitus. Rakennuskielto ja toimenpiderajoitus eivät koske hankkeita, joilla on voimassa oleva ympäristölupa, maa-ainestenottolupa tai muu rakentamiseen vaadittava lupa.
Roveksen rakennuskielto- ja toimenpiderajoitus aluerajaus 14.3.2018 (pdf, 0.5 Mt)
Seinäjoen kaupunki

Kaupunkisuunnittelu ja kaavoitus

Kirkkokatu 6, PL 215

60100 Seinäjoki

p. 06 416 2111 (vaihde)
f. 06 416 2506
etunimi.sukunimiseinajoki.fi

kaavoitusseinajoki.fi