Seinäjoen kaupunki, Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus ja Seinäjoen Energia ovat teettäneet suunnitelman Seinäjoen ns. vähävetisen uoman kunnostuksesta. Suunnitelman on vuonna 2016 laatinut Ympäristötekniikan Insinööritoimisto Jami Aho.

Kunnostuksen keskeisenä tavoitteena on virtaavan veden turvaaminen myös kuivina aikoina ja joen kunnostaminen. Uoman muotoa pyritään muuttamaan siten, että vesimäärä ja uoman muoto kohtaavat nykyistä paremmin. Lisäksi uomaa pyritään parantamaan elinympäristönä, virkistyskäyttökohteena ja maisemallisena elementtinä, jolloin parannetaan kalataloudellista tilaa, vesimaisemaa sekä virkistyskäyttöä.

Vuoden 2020 kunnostuskohteet

Seinäjoen kaupunki on saanut Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen myöntämänä valtionavustusta Seinäjoen vähävetisen uoman kunnostushankkeeseen vuodelle 2020. Avustuksella toteutetaan kunnostussuunnitelman kaksi seuraavaa kohdetta, Kruutikoski ja Björkenheimin sillan pato sekä Vuorikoski ja pohjapato. Kunnostustyöt alueella on tarkoitus suorittaa syksyn ja talven 2020 aikana

Lisätietoa hankkeesta