Kestävä kehitys on maailmanlaajuisesti, alueellisesti ja paikallisesti tapahtuvaa jatkuvaa ja ohjattua yhteiskunnallista muutosta, jonka päämääränä on turvata nykyisille ja tuleville sukupolville hyvät elämisen mahdollisuudet. Tämä tarkoittaa myös, että ympäristö, ihminen ja talous otetaan tasavertaisesti huomioon päätöksenteossa ja toiminnassa.

Edellä mainittuja kestävän kehityksen arvoja ja päämääriä pyritään edistämään Seinäjoen kaupungilla aktiivisesti erilaisten kuntaverkostojen, sitoumusten, hankkeiden, kampanjoiden ja työryhmien kautta. Lisätietoa löydät näiltä sivuilta.

Sitran Elämäntapatestiin pääset täältä.

Hiilineutraali Seinäjoki 2030

Seinäjoki on liittynyt Kohti hiilineutraalia kuntaa (HINKU) –verkostoon joulukuussa 2019. HINKU-verkoston jäsenenä Seinäjoki on sitoutunut vähentämään hiilidioksidipäästöjään 80% vuoden 2007 tasosta. Tämä tavoite tulisi saavuttaa vuoteen 2030 mennessä. Hiilineutraalisuomi -sivuilla pääsee tutustumaan viime vuosien kasvihuonekaasupäästöjen kehitykseen Seinäjoen osalta (ei toimi ie –selaimella). Vähennystavoitteisiin pääseminen vaatii toimenpiteitä niin kaupungilta, yrityksiltä kuin asukkailtakin.

Seinäjoki on sitoutunut Kuntien energiatehokkuussopimukseen (KETS). Sopimuksella pyritään kaupunkiorganisaation energiatehokkuuden parantamiseen ja energiankäytön vähentämiseen, sisältäen myös uusiutuvan energian käytön lisäämiseen liittyviä toimenpiteitä.

Kestävän kehityksen työryhmä

Seinäjoella on kaupunginjohtajan asettama kestävän kehityksen työryhmä, jossa on laaja edustus eri hallintokuntien ja tärkeimpien kaupungin omistamien yhtiöiden edustajia. Työryhmä valitsee vuosittain teeman sekä seuraa ja arvioi sen toteutumista. Työryhmä tekee lisäksi kehittämisehdotuksia ja aloitteita.

Vuonna 2019 Seinäjoen kaupungilla tutkittiin henkilöstön ympäristöasenteita kyselyn avulla (Kyselyn tulokset). Lisäksi johtavaa tai muutoin asian osalta strategista henkilöstöä haasteltiin opinnäytetyötä varten kestävän kehityksen nykytilanteesta ja tähänastisista toimenpiteistä.

Kestävän kehitystä edistävät toimenpiteet ja hankkeet

Seinäjoen kaupunki on HINKU-kuntana kehittänyt jatkuvasti resurssitehokkuuttaan sekä parantanut prosessiensa ja hankintojensa kestävyyttä. Ihmisten asenteisiin ja jokapäiväisen toiminnan kestävyyteen pyritään aktiivisesti vaikuttamaan erilaisin kampanjoin ja tiedottein.

Esimerkkejä löydät seuraavilta alasivuilta: