+
Tulosta
Etusivu
Etusivu » Tiedotteet » 2018 » Lokakuu » Kaupunginhallituksen 8.10.2018 kokouksen päätökset

Kaupunginhallituksen 8.10.2018 kokouksen päätökset

8.10.2018, klo 18:19

Yhteenveto kaupunginhallituksen 8.10. pitämässään kokouksessa tekemistä päätöksistä.

295 § Viranhaltijapäätökset
Kaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus merkitsee viranhaltijapäätökset tiedoksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

296 § Toimenpiteet EU:n tietosuoja-asetuksen johdosta / TAISTO18
Kaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus hyväksyy kaupungin osallistumisen TAISTO18-harjoitukseen ja oikeuttaa tietosuojatyöryhmän päättämään sen käytännön toteutukseen liittyvistä asioista.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

297 § Arviointikertomus 2017 / vastaukset
Kaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus päättää antaa tarkastuslautakunnalle asiaselostuksen mukaisen selvityksen arviointikertomuksessa esitetyistä havainnoista.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

298 § Yhdistysten toiminta-avustukset 2019
Kaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus päättää sisällyttää vuoden 2019 talousarvioehdotukseen asiaselostuksessa todetut toiminta-avustukset.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Esteelliset: Pirjo Aittoniemi Seinäjoen kaupunginteatteri Oy:n hallituksen puheenjohtajajana, Paula Sihto Suomen Siirtolaismuseon tuki ry:n hallituksen puheenjohtajajana, Kati Ojaniemi Etelä-Pohjanmaan hevosjalostusliitto ry:n hallituksen jäsenenä, Heikki Vierula Seinäjoen kaupunginteatteri Oy:n, Etelä-Pohjanmaan musiikkiopiston kannatus Oy:n, Seinäjoen orkesteriyhdistys ry:n johtokunnan ja Suomen kulttuurirahaston Etelä-Pohjanmaan rahaston hoitokunnan jäsenenä; eivät läsnä.

299 § Kaupunginjohtajan kvartaalikatsaus 3/2018
Kaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus käy keskustelun kvartaalikatsauksesta ja merkitsee sen tiedoksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

300 § Asemakaavan muutos Roveksen, 55. kaupunginosan korttelit 36 (osa), 37, 42, 43 ja 44 / asemakaavan hyväksyminen
Kaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus päättää
- todeta Roveksen, 55. kaupunginosan kortteleita 36 (osa), 37 ja 46 sekä niihin liittyviä katu- ja viheralueita koskevasta asemakaavaehdotuksesta annetut lausunnot,
- hyväksyä niihin annetut vastineet ja
- esittää asemakaavan kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

301 § Henkilöstösuunnitelma vuodelle 2019
Kaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus esittää valtuustolle, että valtuusto päättää perustaa

- konsernipalvelujen toimialalle talouspalvelujen tulosalueelle tietohallintotulosyksikköön 1.1.2019 lukien tietoliikennepääsuunnittelijan toimen kelpoisuusvaatimuksena soveltuva korkeakoulututkinto ja riittävä työkokemus tietoliikenteen suunnittelutehtävissä,

- sosiaali- ja terveystoimialalle sosiaalityön tulosalueelle sosiaalipäivystyskeskukseen 1.1.2019 lukien viisi (5) sosiaalityöntekijän virkaa (04SOS04A)kelpoisuusvaatimuksena sosiaalihuollon henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun lain (817/2015) 7 §:n mukainen kelpoisuus ja kaksi (2) sosiaaliohjaajan virkaa (04SOS050) kelpoisuusvaatimuksena sosiaalihuollon henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun lain (817/2015) 8 §:n mukainen kelpoisuus,

- sosiaali- ja terveystoimialalle sosiaalityön tulosalueelle lapsiperheiden sosiaalipalveluihin 1.1.2019 lukien sosiaalityöntekijän viran kelpoisuusvaatimuksena sosiaalihuollon henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun lain (817/2015) 7 §:n mukainen kelpoisuus,

- sosiaali- ja terveystoimialalle sosiaalityön tulosalueelle lastensuojelun avohuoltopalveluihin 1.1.2019 lukien vastaavan sosiaalityöntekijän viran (04SOS04A) kelpoisuusvaatimuksena sosiaalihuollon henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun lain (817/2015) 7 §:n mukainen kelpoisuus ja kaksi (2) sosiaalityöntekijän virkaa (04SOS04A) kelpoisuusvaatimuksena sosiaalihuollon henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun lain (817/2015) 7 §:n mukainen kelpoisuus,

- sosiaali- ja terveystoimialalle ikäihmisten palvelujen tulosalueelle kotihoitoon 1.1.2019 lukien kolme (3) lähihoitajan tointa (04SOS06A) kelpoisuusvaatimuksena sosiaali- ja terveysalan perustutkinto (lähihoitaja), - sosiaali- ja terveystoimialalle terveydenhuollon tulosalueelle kuntoutuspalveluihin 1.4.2019 lukien toimintaterapeutin toimen (03HOI030) kelpoisuusvaatimuksena toimintaterapeutin tutkinto,

- sosiaali- ja terveystoimialalle terveydenhuollon tulosalueelle suun terveydenhuoltoon Seinäjoen hammashoitoloihin 1.1.2019 lukien terveyskeskushammaslääkärin viran (L2TH5200) kelpoisuusvaatimuksena laillistetun hammaslääkärin kelpoisuus ja hammashoitajan toimen (03HOI040) kelpoisuusvaatimuksena hammashoitajan tutkinto,

- sivistyksen ja hyvinvoinnin toimialalle perusopetuksen tulosalueelle perusopetuksen yhteisiin menoihin 1.8.2019 lukien kaksi (2) perusopetuksen luokanopettajan virkaa kelpoisuusvaatimuksena opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen (986/1998) mukainen kelpoisuus,

- sivistyksen ja hyvinvoinnin toimialalle varhaiskasvatuksen toimialalle alkusijoituspaikkana Onnimannin päiväkoti 1.8.2019 lukien kaksi (2) päiväkodinopettajan virkaa (05VAK044) kelpoisuusvaatimuksena soveltuva korkeakoulututkinto,

- sivistyksen ja hyvinvoinnin toimialalle perusopetuksen tulosalueelle alkusijoituspaikkana Pruukin yhtenäiskoulu 1.8.2019 lukien kaksi (2) päätoimisen tuntiopettajan tointa (kotitalous / biologia ja maantieto),

- sivistyksen ja hyvinvoinnin toimialalle kulttuuripalvelujen tulosalueelle 1.1.2019 lukien kulttuurituottajan toimen (02VAP050) kelpoisuusvaatimuksena soveltuva kulttuurialan amk-tutkinto,

- sivistyksen ja hyvinvoinnin toimialalle Nuorisopalvelujen tulosalueelle 1.1.2019 lukien nuoriso-ohjaajan toimen (02VAP060) kelpoisuusvaatimuksena nuoriso- ja vapaa-ajanohjaajan perustutkinto tai muu soveltuva koulutus,

- kaupunkiympäristön toimialalle toimitilojen tulosalueelle isännöinnin tulosyksikköön 1.7.2019 lukien kiinteistösihteerin toimen (01TOI060) kelpoisuusvaatimuksena soveltuva alempi korkeakoulututkinto tai ammatillinen perustutkinto,

- sosiaali- ja terveystoimialalle sosiaalityön tulosalueelle päihdepalveluihin 1.1.2019 lukien sosiaaliohjaajan toimen (04SOS050) ) kelpoisuusvaatimuksena sosiaalihuollon henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun lain (817/2015) 8 §:n mukainen kelpoisuus ja lakkauttaa vastaavasti sairaanhoitajan toimen,

- sosiaali- ja terveystoimialalle sosiaalityön tulosalueelle aikuissosiaalityön mielenterveyskuntoutukseen 1.1.2019 lukien sosiaaliohjaajan viran (04SOS050) kelpoisuusvaatimuksena sosiaalihuollon henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun lain (817/2015) 8 §:n mukainen kelpoisuus siten, että palkkauskustannukset katetaan ostopalvelumäärärahoista,

- sosiaali- ja terveystoimialalle sosiaalityön tulosalueelle vammaispalvelujen Seinäjoen toimintakeskukseen 1.1.2019 lukien sosiaaliohjaajan toimen
(04SOS050) kelpoisuusvaatimuksena sosiaalihuollon henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun lain (817/2015) 8 §:n mukainen kelpoisuus ja lakkauttaa vastaavasti koulutason ohjaajan toimen,

- sosiaali- ja terveystoimialalle terveydenhuollon tulosalueelle avohoidon vastaanotoille 1.1.2019 lukien sairaanhoitajan toimen (03HOI030) kelpoisuusvaatimuksena sairaanhoitajan tutkinto ja lakkauttaa vastaavasti osa-aikaisen (50 %) terveyskeskusavustajan toimen,

- sosiaali- ja terveystoimialalle terveydenhuollon tulosalueelle kaupunginsairaalan psykogeriatriselle osastolle M4 1.1.2019 lukien sairaanhoitajan toimen (03HOI030) kelpoisuusvaatimuksena sairaanhoitajan tutkinto ja lakkauttaa vastaavasti lähihoitajan toimen,

- sivistyksen ja hyvinvoinnin toimialalle perusopetuksen tulosalueelle 1.8.2019 lukien perusopetuksen lehtorin viran (englanti ja ruotsi) (4 03 04 00 5) alkusijoituspaikkana Alakylän koulu, perusopetuksen lehtorin viran (historia ja yhteiskuntaoppi) (4 03 04 00 5) alkusijoituspaikkana Pruukin yhtenäiskoulu, perusopetuksen lehtorin viran (ruotsi ja saksa) (4 03 04 00 5) alkusijoituspaikkana Pruukin yhtenäiskoulu, perusopetuksen lehtorin viran (uskonto ja elämänkatsomustieto) (4 03 04 00 5) alkusijoituspaikkana Pruukin yhtenäiskoulu ja perusopetuksen ja lukiokoulutuksen lehtorin viran (liikunta ja terveystieto) alkusijoituspaikkana Toivolanrannan yhtenäiskoulu kelpoisuusvaatimuksena opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen (986/1998) mukainen kelpoisuus ja lakkauttaa vastaavasti vakinaisten tuntiopettajien tehtävät,

- sivistyksen ja hyvinvoinnin toimialalle varhaiskasvatuksen tulosalueelle hallintoon 1.1.2019 lukien aluejohtajan viran (05VAKA020) kelpoisuusvaatimuksena lastentarhanopettajan kelpoisuus ja lakkauttaa vastaavasti perhepäivähoidonohjaajan viran,

- sivistyksen ja hyvinvoinnin toimialalle varhaiskasvatuksen tulosalueelle 1.1.2019 lukien kymmenen (10) päiväkodinopettajan virkaa (05VAKA044)alkusijoituspaikkoina Hyllykallion päiväkoti, Joupin päiväkoti (2), Katajalaakson päiväkoti, Ylinen-Yritys päiväkoti, Niemistön päiväkoti (3), Tanelinrannan päiväkoti ja Satulinnan päiväkoti kelpoisuusvaatimuksena lastentarhanopettajan kelpoisuus ja lakkauttaa vastaavasti yhdeksän (9) hoitajan tointa ja ryhmäperhepäivähoitajan toimen,

- sivistyksen ja hyvinvoinnin toimialalle liikuntapalvelujen tulosalueelle 1.1.2019 lukien työnjohtajan toimen (5 01 02 01 4) kelpoisuusvaatimuksena liikuntapaikkamestarin ammattitutkinto ja työkokemus ja kaksi (2) liikuntapaikkojen hoitajan tointa (5 01 04 01 8) kelpoisuusvaatimuksena liikuntapaikkojen hoitajan tutkinto ja alan työkokemus. Perustettavat toimet liittyvät Seinäjoen Jäähalli Oy:n toiminnan siirtymiseen kaupungin liikuntapalveluiden hoidettavaksi,

- kaupunkiympäristön toimialalle toimitilapalvelujen tulosalueelle siivouspalveluihin 1.1.2019 lukien kaksi (2) laitoshuoltajan tointa (08SII070) kelpoisuusvaatimuksena laitoshuoltajan ammattitutkinto,

- kaupunkiympäristön toimialalle kiinteistö- ja paikkatietopalveluihin 1.1.2019 lukien paikkatietoasiantuntijan toimen (5 01 02 01 4) kelpoisuusvaatimuksena kartoittaja / maanmittaustekniikan AMK-tutkinto

- sekä lakkauttaa 1.1.2019 lukien kolme (3) talous- ja velkaneuvojan virkaa

- sekä merkitä muut esitykset tiedoksi niiden antamatta aihetta toimenpiteisiin.

Asian käsittely kokouksessa:

Käydyn keskustelun jälkeen kaupunginjohtaja muutti ehdotustaan siten, että sosiaali- ja terveystoimialalle sosiaalityön tulosalueelle lastensuojelun avohuoltopalveluihin esitetään perustettavaksi kolme ( 3 ) sosiaalityöntekijän virkaa ja sosiaali- ja terveystoimialalle ikäihmisten palvelujen tulosalueelle kuusi ( 6 ) lähihoitajan tointa.Muilta osin ehdotusta ei muutettu.

Päätös:
Kaupunginjohtajan kokouksessa tekemä ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Toiseksi pöytäkirjantarkastajaksi tämän pykälän kohdalle valittiin Kati Särmö, koska Maarit Karvonen oli poissa tämän asian päätöksenteon aikana.Lisätietoja
Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pasi Kivisaari, p. 050 347 9334
Kaupunginjohtaja Jorma Rasinmäki, p. 0400 763 800


Lue kommentointisäännöt ennen viestin kirjoittamista. Viestejä päivitetään ma─pe klo 8─15.45. Kaikki viestit tarkistetaan ennen julkaisua. Kommentteihin ei vastata.

Oma maa mansikka, muu maa mikä?

Kommentit

Ei kommentteja