+
Tulosta
Etusivu

Lasten kotihoidon tuen kuntalisä

Lasten kotihoidon tuen kuntalisän hakeminen

Lasten kotihoidon tuen kuntalisän maksaminen jatkuu vuonna 2019. Ehdot tulevat pysymään ennallaan. Kuntalisän määrää korotetaan nuorimman lapsen osalta 10 % ja perheen muista alle kouluikäisistä lapsista kuntalisä on 50 e/lapsi/kk.
Vuonna 2018 kuntalisää saavien pyydetään ottamaan yhteyttä sähköpostitse tarja.siikseinajoki.fi tai p. 416 2169 päätöksen jatkamiseksi ilman uutta hakemista edellyttäen, että aikaisemmin jätetty hakemus ja siihen liitetyt asiakirjat ovat ajan tasalla.

Seinäjoen kaupunki maksaa lasten kotihoidon tuen kuntalisää ajalla 1.1. - 31.12.2019 määrärahan puitteissa ja mikäli kuntalisän myöntämisehdot eivät muutu kesken vuotta.
Edellytykset kuntalisän maksamiselle ovat seuraavat:
1. Perheellä on oikeus lakisääteiseen lasten kotihoidon tuen hoitorahaan ja tulosidonnaiseen hoitolisään.
2. Perheessä on kaksi tai useampi alle kouluikäinen lapsi, joista vähintään yksi on alle 3- vuotias.
3. Perheen kaikki alle kouluikäiset lapset hoidetaan kotona ► ei saa käyttää kaupungin omia tai
kaupungin tukemia varhaiskasvatuksen hoitopaikkoja.
* Kerho-, leikkitoiminta ja esikoulu eivät estä kuntalisän saamista
4. Hoitava vanhempi jää vakinaisesta työstä hoitovapaalle ja on oikeutettu palaamaan työhön hoitovapaan
päätyttyä tai on jäänyt äitiyslomalle tai hoitovapaalle määräaikaisen työ- tai virkasuhteen aikana ja
hänellä on työttömyyspäivärahaan oikeuttava työhistoria.
5. Toisen vanhemmista tulee olla työssä tai päätoiminen opiskelija ammattitutkintoon johtavassa
koulutuksessa.
Tuen määrä

- Nuorimmasta lapsesta saman suuruinen kuin lakisääteisen lasten kotihoidon tuen hoitolisä korotettuna 10 %:lla.
- Perheen muista kotihoidon tuen hoitorahaan oikeuttavista lapsista 50 euroa/lapsi/kk
Hakeminen
Hakemuksia saa varhaiskasvatustoimistosta (Kirkkokatu 6, 60100 Seinäjoki) tai Seinäjoen kaupungin kotisivuilta www.seinajoki.fi/varhaiskasvatusjakoulutus/varhaiskasvatuspalvelut.
Hakemukseen tulee liittää:
• Kelan päätös, jolla on myönnetty lasten kotihoidon tuen hoitoraha ja hoitolisä
• työnantajan todistus palkattomasta hoitovapaasta
• todistukset määräaikaisista työsuhteista (työttömyyspäivärahaan oikeuttava työhistoria), mikäli ei ole vakituista työpaikkaa
• toista vanhempaa koskeva todistus työstä / opiskelusta (ei koske yksinhuoltajia)
• yrittäjiltä kopio kaupparekisteriotteesta
• kuntalisä on veronalaista tuloa ja päätöksen jälkeen on toimitettava etuutta eli kuntalisää varten myönnetty muutosverokortti tai sivutuloverokortti
Perheen tulee ilmoittaa vanhempainrahakauden ulkopuolella pidettävän isyysrahakauden ajankohta. Isyysrahakauden aikana ei ole oikeutta kuntalisään.

Kuntalisän saajan on välittömästi ilmoitettava varhaiskasvatustoimistoon mahdolliset olosuhteissa tapahtuvat muutokset, jotka vaikuttavat kuntalisän saamiseen.
Kuntalisä peritään takaisin, mikäli hakemuksessa ilmoitetut tiedot osoittautuvat vääriksi tai on jätetty ilmoittamatta kuntalisän myöntämiseen vaikuttavia tietoja.

Kuntalisän maksatus voi alkaa ja päättyä kesken kalenterikuukauden. Etuutta ei makseta 30 päivää lyhyemmältä ajalta.

Kuntalisää voidaan myöntää 6 kk takautuvasti (maksetaan kuitenkin enintään 31.12.2019 saakka). Tarvittaessa hakemusta voi täydentää puuttuvilla liitteillä jälkikäteen.

Kuntalisä maksetaan tukeen oikeuttavaa kuukautta seuraavan kuukauden 15. päivänä.

Kotihoidon tuen kuntalisän hakemuslomake (pdf, 0.08 Mt)
Kotihoidon tuen kuntalisähakemukset tulee toimittaa osoitteella:
Seinäjoen kaupunki
Varhaiskasvatus/ kuntalisä
Kirkkokatu 6
60100 Seinäjoki

Tiedustelut:
Toimistosihteeri Tarja Siik
p. 06 416 2169
tarja.siikseinajoki.fiSeinäjoen kaupunki
Varhaiskasvatus
PL 215
60101 Seinäjoki

p. 06 416 2111 (vaihde)
f. 06 416 2506 (kaupungintalon info)
varhaiskasvatusseinajoki.fi

Seuraa meitä twitterissä SJKvarhkasvatus