+
Tulosta
Etusivu
Etusivu » Varhaiskasvatus ja koulutus » Perusopetus » Yläkoulut » Seinäjoen yhteiskoulu » Oppimisen ja koulunkäynnin tuki

Oppimisen ja koulunkäynnin tuki

Oppilaalla on mahdollisuus saada ohjausta ja tukea oppimiseen ja koulunkäyntiin. Tuen tarvetta mietittäessä huomioidaan oppilaan yksilölliset edellytykset ja tarpeet. Tukea annetaan niin kauan ja sen tasoisena kuin on tarpeellista kolmiportaisen tukimallin mukaan. Tuen muodot ovat yleinen, tehostettu ja erityinen tuki.

Yleisen tuen tavoitteena on mahdollisimman nopea ja varhainen puuttuminen vaikeuksiin. Tuki voi olla mm. monipuolisten opetusmenetelmien käyttämistä, henkilökohtaista ohjausta, tukiopetusta, eriyttämistä, laaja-alaista erityisopetusta, kodin ja koulun yhteistyötä. Pääsääntöisesti tukea antaa aineenopettaja, joka seuraa oppilaan tilannetta ja arvioi tuen riittävyyttä. Jos yleinen tuki ei riitä, opettaja laatii oppilaan tilanteesta kirjallisen pedagogisen arvion, joka käsitellään oppilashuoltoryhmässä. Tällöin päätetään tehostetun tuen aloittamisesta.

Tehostettu tuki on yleistä tukea säännöllisempää, voimakkaampaa ja yksilöllisempää. Yleisen tuen tukimuotoja tehostetaan sekä määrällisesti että laadullisesti, etteivät ongelmat kasvaisi ja kasaantuisi. Oppilaalle laaditaan oppimissuunnitelma, johon kirjataan mm. oppilaan tarvitsema tuki, tarpeet, tavoitteet ja menetelmät.

Jos tehostettu tuki ei riitä, laativat oppilaan opetuksesta vastaavat henkilöt pedagogisen selvityksen oppilaan oppimisen etenemisestä. Oppilasta ja huoltajaa kuullaan ennen sitä. Selvitys käsitellään oppilashuoltoryhmässä. Mikäli selvityksen perusteella päädytään yksilöllistämään yksi tai useampi oppiaine tai oppilas tarvitsee pääosin erityisopetuksena annettua opetusta, tehdään oppilaalle erityisen tuen päätös (erityisopetuksen rehtori). Erityinen tuki on luonteeltaan kuntouttavaa sekä vahvasti oppilaan yksilöllisten tarpeiden mukaan suunnattua. Oppilaalle laaditaan HOJKS (henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma).

Läksykerho

ma - to 14.00 - 15.30

Komiasti opintiellä -hanke


Seinäjoen Yhteiskoulu

Tuomikatu 6

60100 Seinäjoki

p. 06 416 2340

seinajoen.yhteiskouluseinajoki.fi
etunimi.sukunimi(at)seinajoki.fi