+
Tulosta
Etusivu

Projektit

Erasmus -hanke "Puhtia CLIL-opetukseen Seinäjoella"


- Key Action 1 eli opetushenkilöston liikkuvuushanke
- toteutusaika 1.8.2014 – 31.7.2016
- kaikkiaan 11 liikkuvuutta Lyseon opetushenkilöstölle ja johdolle
- rahoituksella osallistuttiin englannin kielen tai CLIL-opettajuuden kehittämiskurssille tai tutustuttiin noin viikon ajan CLIL-opetukseen jossain muussa Euroopan maassa (job shadowing)

- lukuvuonna 2014 – 2015 toteutui liikkuvuuksista viisi: kaksi opettajaa osallistui job shadowing – jaksolle Gijónissa, Pohjois-Espanjassa ja kolme opettajaa CLIL-kurssille Maltalla

- lukuvuonna 2015-2016 toteutettiin 7 liikkuvuutta. Apulaisrehtori Jari Peltoniemi vieraili viikon job shadowing –jaksolla wieniläisissä kouluissa ja rehtori Kaisa Isotalo osallistui East Sussexissa, Englannissa, Philip Stephensonin suunnittelemaan koulutukseen, joka sisälsi vierailuja usealle alueen koululle. Kaksi opettajaa osallistui kielikurssille Dublinissa ja kolme opettajaa Art in Classroom and Beyond –kurssille Firenzessä.

- hanketta koordinoi Anne Syrjälä

- linkkejä espanjankielisille sivustoille liittyen Sari Saavalaisen ja Harri Mäkisen vierailuun IE Emilio Alarcosissa 17. – 22.5. 2015:
http://blogs.iesealarcos.es/erasmus/visita-de-dos-docentes-finlandeses/
http://blogs.iesealarcos.es/erasmus/job-shadow/
Also in the school webpage: http://www.iesealarcos.es/ies/index.php?option=com_content&view=article&id=394:job-shadow-en-el-ies&catid=148&Itemid=495

http://blogs.iesealarcos.es/erasmus/nuestra-experiencia-job-shadow-en-la-prensa/
The direct link to the newspaper: http://www.elcomercio.es/gijon/201505/31/finlandia-mejor-idea-20150531004636-v.html
School Magazine (page 43)
http://issuu.com/iesealarcos/docs/7_letras_2014-2015/25?e=13101205/13634135

You can also find the Magazine in pdf format following this link: http://www.iesealarcos.es/ies/index.php?option=com_phocadownload&view=category&download=304:2014-2015&id=21:revista-del-instituto

- matkapäiväkirja Marjo Ruokamon, Sini Sippolan ja Taina Ranta-Maunuksen kurssilta CLIL – Practical Methodology for teachers working with CLIL
matkapäiväkirja Malta.doc


Project: Get Inspired by Food (GIF)

Toteutusaika: 1.8.2012 – 31.7.2014
Toteuttaja: Seinäjoen kaupunki ja Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, Ufficio XIX- Ambito Territoriale di Pavia (Italia)
Projektikoodi: 2012-1-FI1_COM13-09340 1
Rahoittaja: Euroopan unioni, Elinikäisen oppimisen ohjelma, Comenius Regio

Tavoitteet: GIF -projektin tavoitteena on kehittää oppimis/opetusmenetelmiä, jotka lisäävät nuorten kiinnostusta ruokakulttuuriin ja elintarvikealaan, koulutukseen ja työelämään. Menetelmiä kehitetään Etelä-Pohjanmaan ja Italian Lombardian alueen toimijoiden yhteistyönä.

Kohderyhmä: Opettajat, yritykset, ruoka-alan muut toimijat ja kehittäjät Etelä-Pohjanmaalla ja Lombardiassa

Keskeiset toimenpiteet: Molemmissa maissa kehitetään ruokaan liittyviä elämyksellisiä oppimispaketteja, joita testataan ja kehitetään edelleen hankkeen aikana toteutettavissa yhteistyöseminaareissa. Kehittämistyössä korostuvat eri ruokaan liittyvien sidosryhmien (koulutus, tiede, taide, yritykset) osallistuminen. Eri oppiaineita yhdistävissä opintopaketeissa/työpajoissa nuoret innostetaan ruoan ja elintarvikealan pariin.

Hankkeen aikana opettajat osallistuvat opintovierailuille jobshadowing periaatteella. Vierailun aikana opettaja tutustuu toisen kohdemaan kouluun ja partneriopettajaan. Tämän jälkeen he menevät yhdessä elintarvikealan yritykseen työelämäjaksolle ja arvioivat ja raportoivat jakson yhdessä.

Loppuseminaarit pidetään molemmissa maissa. Tässä yhteydessä esitellään uudet elämykselliset opintopaketit messuympäristön "Glocal Foodpark – toiminnallinen ruokaseikkailu" muodossa. Kehitetyt opintopaketit/työpajat ovat käyttökelpoisia myös yksittäisinä.

Projektin aikana kootaan kuva- ja dokumenttikooste hankkeelle laadittuun e-oppimisympäristöön.

Tulokset: Hankkeen tuloksena syntyy ruokaan liittyviä oppiaineiden rajat ylittäviä oppimis/opetusmentelmiä (esim. food trail, glocal food expo) sekä jobshadowingiin liittyvää opettajankoulutusmateriaalia. Lisäksi hankkeessa syntyy ruokaprovinssia tukeva suomalaisitalialainen yhteistyöverkosto, johon kuuluvat oppilaitokset sekä tiede-, taide- ja elinkeinoelämän toimijat.

Yhteystiedot John Bryan, projektikoordinaattori, Seinäjoen kaupunki
gsm. 0444 181700

Kirsi Lounela, projektikoordinaattori (OTO), Seinäjoen kaupunki
gsm. 040 830 2246

Projektin nettisivut

www.gifproject.eu


Project: Get Inspired by Food (GIF)

Duration: 1.8.2012 – 31.7.2014
Lead partner: City of Seinäjoki (Finland) and Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, Ufficio XIX- Ambito Territoriale di Pavia (Italy)
Project code: 2012-1-FI1_COM13-09340 1
Funding: CIMO, European Union, Life Long Learning Programme, Comenius Regio

Goals: The main goal of the GIF –project is to develop learning and teaching materials and methods which increase the interest of young people for the gastronomy and food branch as well as motivation for education and working life. Methods and materials are developed in cooperation between the regions of South Ostrobothnia and Lombardia, Italy.

Target group: Teachers, companies and other food branch actors in South Ostrobothnia and Lombardia.

Actions: In both countries innovative learning material and teaching methods are developed. These materials are tested with students and developed further in transnational working seminars. Different interest groups related to food: educational institutions, science, art and companies are involved in this development work. Cross-curricular activity packages/workshops motivate young people to get inspired by food and make them consider food branch as a possible future career.

During the project teachers will participate in the job shadowing visits in the partner country. Teachers will familiarize themselves in the school and teacher from the partner region and go to a work placement together with the teacher from partner country. Finnish-Italian teacher teams will evaluate and report their experiences together.

Final seminars will be held in both countries. During the seminars the methods and materials prepared in the project will be presented in the form of “Glocal Foodpark Expo – Functional Food Adventure".

Material produced will also be presented in an eLearning environment.

Outcomes: New cross curricular learning and teaching methods and materials (for example food trail, glocal foodpark expo) and further education material for teachers on job shadowing are developed. A new Finnish-Italian cooperation network that support food province idea will be built. The network will cover actors from education, science, art and business life.

Contact details: John Bryan, Project Coordinator, City of Seinäjoki
gsm. 0444 181700
Kirsi Lounela, Project Coordinator (part-time), City of Seinäjoki
gsm. 040 830 2246KiVa Koulu

Seinäjoen lyseo on mukana KiVa-koulu toimenpideohjelmassa, jonka tarkoituksena on vähentää ja ennalta estää kiusaamista peruskouluissa. Lisää tietoa osoitteessa www.kivakoulu.fi.