+
Tulosta
Etusivu

Opetuksen tukena

Yleinen tuki

Oppilaalla, joka on tilapäisesti jäänyt jälkeen opinnoissaan tai muutoin tarvitsee oppimisessaan lyhytaikaista tukea, on mahdollisuus saada tukiopetusta.

Oppilaalla, jolla on vaikeuksia oppimisessaan tai koulunkäynnissään, on mahdollisuus saada osa-aikaista erityisopetusta.

Seinäjoen lyseossa voi tehdä ohjatusti kotitehtäviä läksykerhossa.

Koulua ja oppilasta auttavat ryhmät ja henkilöt

Kasvun ja oppimisen tuen ryhmä

Kasvun ja oppimisen tuen ryhmään kuuluvat vakinaisesti rehtori pj., apulaisrehtori, oppilaan ohjauksen lehtorit, erityisopettaja, koulukuraattori ja kouluterveydenhoitaja. Lisäksi ryhmä kutsuu ulkopuolisia asiantuntijoita tarvittaessa.

Kasvun ja oppimisen tuen ryhmä käsittelee kaikenlaisia oppilasta ja koulua koskevia ongelmia ja pyrkii osaltaan edistämään koulun työrauhaa ja miellyttävää opiskeluympäristöä. Ryhmä kokoontuu torstaisin klo 9 – 10.

Kriisityöryhmä

Osa kasvun ja oppimisen tuen ryhmän jäsenistä muodostaa rehtorin johdolla toimivan kriisiryhmän, joka suunnittelee lohduttavat ja auttavat toimenpiteet kriisitilanteen mukaan. Ryhmään voivat ottaa yhteyttä niin oppilaiden huoltajat, oppilaat kuin opettajatkin. Yhteydenotto onnistuu parhaiten rehtorin kautta.

Osa-aikainen erityisopetus

Sari Salo, puh. 416 2404
Osa-aikaista erityisopetusta annetaan yleisopetuksen yhteydessä. Erityisesti tuetaan matematiikan, ruotsin, englannin ja äidinkielen vaikeuksissa. Opetusta annetaan 1-3 tuntia viikossa ja se voi kestää muutamasta tunnista koko lukuvuoteen. Tunneilla pyritään opiskelemaan samat asiat kuin oppilaan omassa luokassa.

Myös ne oppilaat, jotka jostain syystä (levottomuus, opetuksen ja muiden oppilaiden häirintä, tehtävien laiminlyönti) eivät pysty opiskelemaan perusopetusryhmässä, voidaan ohjata erityisopetukseen. Opetus tapahtuu 2-6 oppilaan pienryhmässä.

Luokkamuotoinen erityisopetus

Jussi Rentola puh. 416 2404
Luokkamuotoinen erityisopetus on myöskin pienryhmäopetusta (luokan maksimikoko 10 oppilasta). Ryhmää opettaa pääsääntöisesti yksi opettaja.

Luokan tarkoituksena on auttaa oppilasta pääsemään koulunkäyntiä haittaavien asioiden hallintaan. Tällaisia asioita ovat mm. opetuksen ja samalla myös luokkatovereiden häirintä ja motivaatio-ongelmat. Asioita hoidetaan keskustellen, neuvotellen ja sovitellen. Yhteistyökumppaneita voivat olla esim. rehtori, lehtorit, luokanohjaaja, kuraattori, sosiaalityöntekijä, perhetukikeskus.

Pienluokkatoiminta

Seinäjoen lyseossa on kuusi pienluokkaa. Oppilaat opiskelevat yleiseen, erityiseen ja tehostettuun tukeen sisältyvien suunnitelmien mukaisesti. Yhdellä pienluokalla on mahdollisuus korottaa peruskoulun arvosanoja.

Koulukuraattori

Lasse Keskinen, puh. 040 7748754
Koulukuraattori pyrkii omalta osaltaan tukemaan oppilasta ja hänen perhettään koulunkäyntiin kuuluvissa asioissa. Samalla pyritään ehkäisemään ja lievittämään koulunkäyntiin liittyviä vaikeuksia.

Koulukuraattoriin voivat ottaa yhteyttä niin oppilaat, opettajat kuin huoltajatkin mm. koulutyöhön, ihmisten välisiin suhteisiin ja kotitilanteisiin liittyvissä asioissa. Käydyt keskustelut ovat luottamuksellisia.

Psykologi

Päivi Oja-Kaukola
psykologi
Seinäjoen terveyskeskus
Pilari / koulu- ja opiskeluterveydenhuolto
puh. 0444 181214

Opettaja

Jos oppilaalla on ongelmia jonkin oppiaineen tai opetusryhmän kanssa, hänen on paras kääntyä kyseisen opettajan puoleen. Opettajan kanssa voi myös neuvotella tukiopetuksesta. Oppilaan oma-aloitteisuus nopeuttaa ongelman havaitsemista.


Luokanohjaaja

Jos oppilaalla on ongelmia kotona tai koulussa yleensä, hänen apunaan on luokanohjaaja, joka auttaa itse tai neuvoo oikean auttajan luo. Luokanohjaaja on selvillä luokkansa tapahtumista yleisemmin kuin jonkin oppiaineen opettaja.

Tukiopetus

Tukiopetusta annetaan oppilaalle joko sairaudesta tai muusta syystä johtuvien tilapäisten oppimisvaikeuksien poistamiseksi. Aloitteen tukiopetuksesta voi tehdä yhtä hyvin opettaja kuin oppilaskin.


Välittämisen koodi (pdf, 0.15 Mt)

-tiedote nuorille

Komiasti kotona ja opintiellä hankkeen esite:

Komiasti kotona ja opintiellä (pdf, 0.49 Mt)